Pihtiputaan seurakunta

Sallilantie 4

44800 Pihtipudas

VT. TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 3/2024

Pihtiputaan seurakunnan vt. talouspäällikkö on tehnyt kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti kirkkoneuvoston antamin valtuuksin seuraavan päätöksen:

Olen päättänyt palkata Valtteri Kontion kuukausipalkkaiseksi kokoaikaiseksi työntekijäksi pääasiassa hautausmaan ja kiinteistöjen pihojen hoitotehtäviin ajalle 6.5.-5.11.2024. Palkkaus KirVesTes:n vaativuusryhmän 201 kuukausipalkka.

Pihtiputaalla 6.5.2024

Irmeli Kuronen

vt. talouspäällikkö

Päätös annetaan tiedoksi

kirkkoherra

kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

kirkkoneuvosto

Valtteri Kontio

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Kirkollisasiat

Pihtiputaan seurakunta

Vt. talouspäällikkö

6.5.2024

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä seurakunnan jäsen.

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 7.5.2024

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kirkkolaki 24 luku 11 §) [Asianosainen]

Annettu postin kuljetettavaksi, pvm / tiedoksi antaja:

Luovutettu asianosaiselle                                                     [Asianosainen]

Paikka, pvm ja tiedoksi antajan allekirjoitus:                          Vastaanottajan allekirjoitus:

Muulla tavoin, sähköpostilla 7.5.2024 Irmeli Kuronen  

 

OIKAISUVAATIMUSAIKA JA SEN ALKAMINEN

Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

OIKAISUVAATIMUKSEN TOIMITTAMINEN

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Pihtiputaan seurakunnan kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Sallilantie 4

Postiosoite: 44800 Pihtipudas

Sähköposti: kirkkoherranvirasto.pihtipudas@evl.fi

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi:

  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
  • päätös, johon oikaisua vaaditaan
  • millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
  • millä perusteilla oikaisua vaaditaan.

Lisätietoja

Vt. talouspäällikkö Irmeli Kuronen puh. 044-7844420, irmeli.kuronen@evl.fi