Pihtiputaan seurakunta

Sallilantie 4

44800 Pihtipudas

KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 1/2024

Pihtiputaan seurakunnan kirkkoherra on viranhaltijapäätöksenä palkannut Pihtiputaan seurakunnan kesäteologiksi Toni Timlinin ajalle 13.5., 3.6.-16.6., 1.7.-14.7.2024 rippikoulutyöhön. Palkkaus on Kirvestes N 10 mukainen.  

Pihtiputaalla 6.5.2024

Janne Isomaa kirkkoherra

Päätös annetaan tiedoksi

talouspäällikkö

kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

kirkkoneuvosto

asianosainen

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Kirkollisasiat

Pihtiputaan seurakunta

Kirkkoherra

6.5.2024

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä seurakunnan jäsen.

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 6.5.2024

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kirkkolaki 24 luku 11 §) [Asianosainen]

Annettu postin kuljetettavaksi, pvm / tiedoksi antaja:

Luovutettu asianosaiselle                                                     [Asianosainen]

Paikka, pvm ja tiedoksi antajan allekirjoitus:                          Vastaanottajan allekirjoitus:

Muulla tavoin, sähköpostilla 6.5.2024 Janne Isomaa

                                                                                                       

 

OIKAISUVAATIMUSAIKA JA SEN ALKAMINEN

Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

OIKAISUVAATIMUKSEN TOIMITTAMINEN

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Pihtiputaan seurakunnan kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Sallilantie 4

Postiosoite: 44800 Pihtipudas

Sähköposti: kirkkoherranvirasto.pihtipudas@evl.fi

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi:

  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
  • päätös, johon oikaisua vaaditaan
  • millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
  • millä perusteilla oikaisua vaaditaan.

Lisätietoja

Janne Isomaa, puh 044-7844422, janne.isomaa@evl.fi

Pihtiputaan seurakunta

Sallilantie 4

44800 Pihtipudas

KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 11/2023

Pihtiputaan seurakunnan kirkkoherra on viranhaltijapäätöksenä myöntänyt Pihtiputaan seurakuntapastori Tuomas Hurmeelle palkatonta virkavapaata 1.12.2023-31.12.2023.

Samalla viranhaltijapäätöksellä kirkkoherra on päättänyt pyytää Tuula Laitiselle viranhoitomääräystä Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulilta Pihtiputaan seurakunnan seurakuntapastoriksi ajalle 1.1.2024-31.5.2024, mikäli Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli myöntää seurakuntapastori Tuomas Hurmeelle virkavapaata 1.1.-2024-31.5.2024.

Pihtiputaalla 22.11.2023

Janne Isomaa vt. kirkkoherra

Päätös annetaan tiedoksi

talouspäällikkö

kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

kirkkoneuvosto

asianosainen

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Kirkollisasiat

Pihtiputaan seurakunta

Kirkkoherra

22.11.2023

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä seurakunnan jäsen.

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 30.10.2023

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kirkkolaki 24 luku 11 §) [Asianosainen]

Annettu postin kuljetettavaksi, pvm / tiedoksi antaja:

Luovutettu asianosaiselle                                                     [Asianosainen]

Paikka, pvm ja tiedoksi antajan allekirjoitus:                          Vastaanottajan allekirjoitus:

Muulla tavoin, sähköpostilla

Suullisesti puhelimitse.                                                              

 

OIKAISUVAATIMUSAIKA JA SEN ALKAMINEN

Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

OIKAISUVAATIMUKSEN TOIMITTAMINEN

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Pihtiputaan seurakunnan kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Sallilantie 4

Postiosoite: 44800 Pihtipudas

Sähköposti: kirkkoherranvirasto.pihtipudas@evl.fi

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi:

  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
  • päätös, johon oikaisua vaaditaan
  • millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
  • millä perusteilla oikaisua vaaditaan.

Lisätietoja

Janne Isomaa, puh 044-7844422, janne.isomaa@evl.fi