1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Pihtiputaan seurakunta

Y-tunnus: 0176844-1

Postiosoite: Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 1. Tietosuojavastaava                                               Tietosuojayhdyshenkilö

Jouni Lahtinen                                                                 Irmeli Kuronen

jouni.lahtinen(at)evl.fi                                                      0447844420

Eija Seuranen                                                                   irmeli.kuronen(at)evl.fi

eija.seuranen(at)evl.fi

 1. Rekisterin nimi        

Yhteystietorekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • Yhteydenottoja varten
 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumerot ja sähköposti-osoitteet
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • henkilöltä itseltään kirjallisesti, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

 1. Rekisterin suojauksen perusteet
 1. Manuaalinen aineisto

Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, jotka on lukittu.

 1. ATK:lle tallennetut tiedot

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla ja salasanoilla.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Pihtiputaan seurakunnan henkilörekisterissä olevat tiedot. Kun rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö Pihtiputaan seurakunnalle yllä mainittuun osoitteeseen tai käydä edellä mainitussa osoitteessa henkilöllisyyden todistava asiakirja mukanaan. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa sekä ajanjakso miltä tiedot tarkistetaan. Pihtiputaan seurakunta toimittaa kirjallisen vastauksensa rekisteröidylle pääsääntöisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröity on käynyt henkilökohtaisesti Pihtiputaan seurakunnassa tai kun rekisteröidyn kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut Pihtiputaan seurakunnalle.

Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää Pihtiputaan seurakunnalle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

 

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut henkilöstöhallinnonrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Pihtiputaan seurakunnalle tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.

 1. Tietojen säilytys

Tiedot poistetaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaan.

 1. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Pihtiputaan seurakuntaan, Pihtiputaan seurakunnan tietosuojayhteyshenkilöön tai postitse yllä olevaan osoitteeseen. Rekisteröityä voidaan pyytää täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.