Kirkkovaltuuston kokous 21.5.2018

TILINPÄÄTÖS 2017

Kirkkoneuvosto § 15/27.3.2018

Seurakunnan on Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 pykälän mukaan laadittava tilikaudelta tilinpäätös. Seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä sekä soveltuvin osin kirjanpitolakia (KPL 1336/1997). Jos kirkkolain ja -järjestyksen säännökset poikkeavat kirjanpitolain säännöksistä, noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä.

Pihtiputaan seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätökseen liittyvät numero-osuudet ovat valmistuneet laskentakeskus Kipan toimesta. 

Talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuuston osalta pääluokkataso. Pääluokittain ylitykset hautaustoimessa 10 232,75 € ja kiinteistötoimessa 26 466,38 €. Hautaustoimessa palkat ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut johtuen Muurasjärven vesivahingosta.  Liite 1 tasekirja vuodelta 2017.

Taloudellinen tilanne on hiukan kohtuullisempi kuin miltä se talousarviota tehtäessä näytti. Tilinpäätöksessä tulos oli 84,5 % arvioidusta alijäämästä. Talousarviossa tuloksen odotettiin olevan 93 792 € alijäämäinen ja vuosikatteen 42 851 € negatiivinen. Tilikauden tulos on 79 230 € alijäämäinen ja vuosikate on 27 782,02 € miinuksella. Tulosta heikensi Muurasjärven kirkon yllättävä vesivahinko. Seurakunta ei saanut edelleenkään verotulojen täydennysavustusta. Henkilöstömenot toteutuivat 4660,77 € suunniteltua pienempinä Kiky-sopimuksen vuoksi, vaikka henkilöstön vaihdosten takia piti käyttää paljon palkallisia sijaisia. Metsätalouden myyntitulot sen sijaan olivat 13 586,62 € arvioitua suuremmat.

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy pääluokkien hautaustoimen ja kiinteistötoimen ylitykset. Kirkkoneuvosto hyväksyy ja esittää edelleen kirkkovaltuustolle vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä. Samalla kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2017 tuloksen alijäämä 79 230 € katetaan edellisten tilikausien ylijäämistä.

Kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilit ja antaa ne tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

                                      Kirkkoneuvosto § 43/17.5.2018

Tilintarkastus on suoritettu 3.5.2018 ja siitä on annettu erillinen tilintarkastuskertomus. Liite 1.

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuustolle tilintarkastuskertomuksen ja esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden seurakunnan tilejä ja hallintoa hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 2017.

                                      Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kirkkovaltuusto

§ 5

 

Päätös                          

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ                                                          

Kirkkoneuvosto § 16/27.3.2018

Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittämisestä on sovittu 12.9.2016 neuvoston kokouksessa. Tilintarkastaja on huomauttanut ohjesäännön vanhentumisesta. Nykyinen ohjesääntö on hyväksytty 2012.

Taloussääntö ja kirkkoneuvoston ohjesääntö ovat seurakuntatalouden hallintoa ja taloutta ohjaavat perussäännöt. Näitä sääntöjä tulee tarkastella yhdessä ja niiden tulee täydentää toisiaan. Liite 2.

Kirkkoherran esitys              

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen tuomiokapitulin vahvistettavaksi uudistetun Pihtiputaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön. Maininta kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittämisestä ja tilintarkastajan huomautuksesta ohjesäännön vanhentumisesta on aiheeton.

Kirkkoneuvosto

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto

§ 6

 

Päätös

                                     Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

                     

TALOUSSÄÄNTÖ                                                                                                

Kirkkoneuvosto § 17/27.3.2018                  

Nykyinen taloussääntö on hyväksytty 2012.

Taloussääntö ja kirkkoneuvoston ohjesääntö ovat seurakuntatalouden hallintoa ja taloutta ohjaavat perussäännöt. Näitä sääntöjä tulee tarkastella yhdessä ja niiden tulee täydentää toisiaan. Liite 3.

Kirkkoherran esitys              

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi uudistetun Pihtiputaan seurakunnan taloussäännön.

Kirkkoneuvosto

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto

§ 7

 

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

ÄÄNESTYSALUE JA ÄÄNESTYSPAIKKA

Kirkkoneuvosto § 18/27.3.2018                  

Pihtiputaan seurakunta on yksi äänestysalue. Tällöin muodostetaan yksi yhtenäinen äänioikeutettujen luettelo.  KVJ 2 luvun 51 §:n mukaisesti seurakunnan kirkko on varsinainen äänestyspaikka.

Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella.

                      Varsinaisena vaalipäivänä jokaisessa seurakunnassa on yksi tai useampi äänestyspaikka, jonka tulee olla avoinna klo 11–20 välisen ajan. Kiertäviä äänestyspaikkoja ei siis tule järjestää. Ennakkoäänestyspaikka on kirkkoheranvirastossa ja muissa vaalilautakunnan määräämissä paikoissa (KVJ 2:43 § 2 mom.).

Kirkkoherran esitys              

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Pihtiputaan seurakunta on yksi äänestysalue ja varsinaisena vaalipäivä Pihtiputaan kirkko on ainoa äänestyspaikka seurakunnan alueella.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kirkkovaltuusto

§ 8

 

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN

Kirkkoneuvosto § 19/27.3.2018

Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta. Vaalilauta-kunnan asettaa kirkkovaltuusto. Vaalilautakunta tulee asettaa viimeistään 31.5.2018. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsen eikä varajäsen. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. Vaalilautakuntaan kannattaa siten valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään sekä riittävästi varajäseniä. Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lain mukainen tai hänen tilalleen vaalilautakuntaan voidaan nostaa aiemmin nimetty varajäsen.

Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Kirkkovaltuusto nimeää puheenjohtajan. (KVJ 2:1 § 1 mom.). Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessa itselleen varapuheenjohtajan ja sihteerin.  Sihteerin ei tarvitse olla vaalilautakunnan jäsen. Sihteerinä on yleensä toiminut seurakunnan viranhaltija.

Kirkkoherran esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeää vaalilautakuntaan vähintään 4 jäsentä ja heille varajäsenet, ja että kirkkovaltuusto nimeää puheenjohtajan.

Kirkkoneuvosto

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto

§ 9

 

Päätös

Kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi kirkkoherra Arja Huuskosen, muiksi vaalilautakunnan jäseniksi Jorma Luomalan, Taina Toikkasen, Kaisa Vuorisen ja Heikki Toikkasen. Varajäseniksi valittiin Irja Tiainen, Sointu Sumen-Tirkkosen, Ari Saastamoinen, Tapani Korpi ja Piipe Onninen-Kokko.

 

KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2019

                                      Kirkkoneuvosto § 34/2.5.2018

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on tehdä kirkkovaltuustolle ehdotus seuraavan vuoden veroäyrin hinnaksi. Päätöksen asiasta tekee kirkkovaltuusto.

                                      Talouspäällikön esitys                          

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Pihtiputaan seurakunnan veroprosentti vuodelle 2019 päätetään pitää aikaisemmassa prosentissa eli vahvistaa veroprosentiksi 1,85.

                                      Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto

§ 10

 

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kirkkovaltuuston kokous 19.12.2017

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2019-2020.

Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston varajäsen Sanna Kopsan tilalle Paula Kivisen henkilökohtaiseksi  varajäseneksi Pirkko Pesosen.

Kirkkoneuvosto nosti hautapaikkamaksuja:

Hautasijat 25 vuotta kirkonkylän ja Muurasjärven hautausmaa:

1. Oman kunnan jäsen

arkkuhautaussija 100 euroa ja syvähautaussija 120 euroa

uurnapaikka 80 euroa

uudelleen lunastus, jos haudattaessa käyttöaikaa jäljellä vähemmän kuin 25 vuotta

arkkuhautasija 4 euroa/vuosi

2. Toisen kunnan jäsen

arkkuhautaussija 320 euroa ja syvähautaussija 400 euroa

uurnapaikka 150 euroa

uudelleen lunastus, jos haudattaessa käyttöaikaa jäljellä vähemmän kuin 25 vuotta

arkkuhautasija 12 euroa/vuosi ja syvähautasijan osalta 16 euroa/vuosi

A –hautasijat: Käyttö ja uudelleen käyttö, ei maksua

 

Mikäli seurakunnan jäsen muuttaa toiselle paikkakunnalle asuttuaan Pihtiputaalla vähintään 5 vuotta, peritään hautasijamaksu oman kunnan taksan mukaan, mikäli muutosta on kulunut enintään 5 vuotta. Mikäli toiselle paikkakunnalle muuttaja on kuulunut väestörekisteriin, peritään tällaiselta muuttajalta toisen kunnan jäsenen taksa heti paikkakunnalta muuton jälkeen. Kaikki pihtiputaalaiset rintamamiestunnuksen tai –todistuksen omaavat sotien veteraanit ja myös ne muualla asuvat, jotka aikaisemmin aikuisiässään ovat asuneet Pihtiputaalla, saavat ilmaisen hautasijan 25 vuodeksi (=haudan hallinta-aika). Samoin haudankaivu ja peittäminen sekä alkukunnostus ovat ilmaisia.

Hautasijat 25 vuotta kirkonkylän ja Muurasjärven hautausmaa:

1. Oman kunnan jäsen

arkkuhautaussija 100 euroa ja syvähautaussija 120 euroa

uurnapaikka 80 euroa

uudelleen lunastus, jos haudattaessa käyttöaikaa jäljellä vähemmän kuin 25 vuotta

arkkuhautasija 4 euroa/vuosi

2. Toisen kunnan jäsen

arkkuhautaussija 320 euroa ja syvähautaussija 400 euroa

uurnapaikka 150 euroa

uudelleen lunastus, jos haudattaessa käyttöaikaa jäljellä vähemmän kuin 25 vuotta

arkkuhautasija 12 euroa/vuosi ja syvähautasijan osalta 16 euroa/vuosi

A –hautasijat: Käyttö ja uudelleen käyttö, ei maksua

 

Mikäli seurakunnan jäsen muuttaa toiselle paikkakunnalle asuttuaan Pihtiputaalla vähintään 5 vuotta, peritään hautasijamaksu oman kunnan taksan mukaan, mikäli muutosta on kulunut enintään 5 vuotta. Mikäli toiselle paikkakunnalle muuttaja on kuulunut väestörekisteriin, peritään tällaiselta muuttajalta toisen kunnan jäsenen taksa heti paikkakunnalta muuton jälkeen. Kaikki pihtiputaalaiset rintamamiestunnuksen tai –todistuksen omaavat sotien veteraanit ja myös ne muualla asuvat, jotka aikaisemmin aikuisiässään ovat asuneet Pihtiputaalla, saavat ilmaisen hautasijan 25 vuodeksi (=haudan hallinta-aika). Samoin haudankaivu ja peittäminen sekä alkukunnostus ovat ilmaisia.

 

 

Kirkkovaltuuston kokous 15.11.2017

Kirkkovaltuusto päätti pitää veroprosentin entisen suuruisena eli 1,85 %. Kirkkovaltuusto päätti anoa rakennusavustusta kirkkohallitukselta Muurasjärven kirkon vesivahingon korjauksiin. Sen kustannusarvio on 33 500 €.

Kirkkovaltuuston kokous 24.5.2017

Kirkkovaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen 2016 joka oli 87 815,31 € alijäämäinen.

Kirkkovaltuuston kokous 24.1.2017

Kirkkovaltuusto valitsi toimikaudeksi 2017-2018 puheenjohtajiston ja jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen. Valinnat olivat yksimielisiä.

Kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Reijo Jämsén ja varapuheenjohtaja Taina Kangasluoma.

Kirkkoneuvosto:

(Puheenjohtajana toimii viran puolesta kirkkoherra Arja Huuskonen)Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Erkki Pietiläinen ja jäsenet Hannu Aho, Heli Hjelmeroos-Haapasalo, Paula Kivinen, Karri Paananen, Marjo Logren, Ritva Katajisto ja Harri Niemi.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen Erkki Kananen ja henkilökohtaiset varajäsenet: Hannu Ahon varajäsen Veikko Puranen, Heli Hjelmeroos-Haapasalon varajäsen Helli Huikari, Paula Kivisen varajäsen Sanna Kopsa, Karri Paanasen varajäsen Olavi Sandelin, Marjo Logrenin varajäsen Mirja Ruotsalainen, Ritva Katajiston varajäsen Annikki Sorri ja Harri Niemen varajäsen Panu Kuronen.

 

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSET 2016

Kirkkovaltuuston kokous 20.12.2016

.............

TAHKONIEMEN  KATTOREMONTTI JA MUUT KORJAUSKOHTEET

              Kirkkoneuvosto § 109/5.12.2016

Tahkoniemen leirikeskuksen katon kunto on tarkistettu ja todettu, että vesikatto olisi uusittava kiireellisesti. Myös salin lattia tulisi hioa ja lakata uudestaan. Tämä oli suunnitelmissa jo aiemmin, mutta säästösyistä asiaa on lykätty. Rantasaunan takkahuone olisi myös pintaremontin tarpeessa ja siellä tulisi uusia patterit sekä hioa ja maalata lattia ja hankkia uusia kalusteita. Valokuituliittymä sisältyy hankkeeseen. Hanke toteutetaan vuosina 2017-2018. Hankkeeseen haetaan avustusta kirkkohallitukselta. Kustannusarvio 50 000 euroa.

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Tahkoniemen remonttisuunnitelman ja sen kustannukset. Seurakunta anoo kirkkohallitukselta rakennusavustusta korjauskuluihin.

Päätös                 

                                    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

Kirkkovaltuusto

§ 34

Päätös         

                                    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti.

                                    

TALOUSARVIO 2017 JA TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019

                                      Kirkkoneuvosto § 110/5.12.2016 

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on määritellyt KirVESTES 2017 mukaan viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden palkan. Kirkon alalla on voimassa Kiky eli kilpailukyky-sopimus vuoden ajan. Lomarahoja vähennetään 30 % 2017-2019 ja palkat eivät nouse ainakaan vuonna 1.2.2017-31.1.2018. Kuukausipalkkaisilla työaikaisilla viikottaista työaikaa lisätään 30 min ja hengellisen työn tekijöillä vuosittaista työaikaa 24 tuntia lisäämällä työnantajan määräämällä tavalla päivittäisiä työtehtäviä lisäämällä.

 

Seurakunnan taloudellinen tilanne heikentyi vuodesta 2007 alkaen, kunnes vuosina 2014-2015 se muuttui yllättäin reilusti postiiviseksi: Alijäämä oli 106.111 e vuonna 2007 ja 485.080 vuonna 2008 ja 104.980 e vuonna 2009 ja 111.290 e vuonna 2010 sekä 61.828,16 euroa vuonna 2011 ja 12.563,49 euroa vuonna 2012 ja vuonna 2013 9.320,27 euroa.  Tilikauden alijäämä on ollut 75.709 euroa vuonna 2009 ja 153.076 euroa vuonna 2010. Tilinpäätös vuonna 2011 oli alijäämäinen 118.777,68 euroa ja vuonna 2010 alijäämä oli peräti 153.076,15 euroa. Vuoden 2012 tilikauden alijäämä pieneni 6.829,34 euroon ja vuonna 2013 se oli 13.889,98 euroa alijäämäinen. Vuonna 2014 tilinpäätös oli yllättäin reilusti positiivinen 160 743,51 euroa. Myös vuonna 2015 päädyttiin positiiviseen tulokseen 79 737,94 euroa. Positiiviseen tulokseen vaikuttivat vuonna 2015 toimintakulujen toteutuminen suunniteltua huomattavasti pienempinä ja odotettua suuremmat toimintatulot. Myllyahon pappilan tontin ja yhden asunto-osakkeen myynti toivat myös seurakunnalle satunnaisia tuloja.

 

Kirkkohallitus on kirjeessään 14/2016 todennut, että Suomen talous on hieman piristynyt, kasvua on vain noin prosentin verran. Vuonna 2015 tilinpäätösten mukaan seurakuntien taloudellinen tilanne parani jonkin verran ja seurakunnille tilitettiin verotuloja ennätysmäärä. Myös Pihtiputaalla vuosi 2015 oli positiivinen. Johtuen osin Kiky-sopimuksesta ansiotason ei odoteta nousevan ensi vuonna ja tämä heijastuu kirkollisveron määrään. Tämän vuoksi kirkollisverotuloarviota on vähennetty kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti vuodelle 2017 peräti 5 % vuoden 2015 tarkistettujen verotulojen määrästä.

 

Seurakunnan yhteisöveron osuus poistui kokonaan vuonna 2016, mutta vielä jälkikäteen maksettua yhteisöveroa tarkistetaan ja jälkikäteen on tullut yhteisöverotilityksiä seurakunnalle. Vuodesta 2016 alkaen kirkko on saanut valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Rahoituksen kokonaissumma vastaa suuruudeltaan yhteisöveron keskimääräistä seurakunnille tilitettyä tasoa. Pihtiputaalle tämä on tietänyt vähäistä laskua tuloihin.

 

Toimintakulut laskevat noin 68 700 euroa edellisvuoden vuoden talousarviosta mm. henkilövaihdoksien ja Kiky-sopimuksen sekä muiden kulujen leikkausten vuoksi. Henkilöstömenot ovat kuitenkin kutakuinkin v. 2015 tilinpäätöksen tasolla eivätkä leikkaukset vaikuta henkilöstömääriin. Annettujen avustusten määrä pysyy entisellä tasolla. Talousarvion investointiosassa ovat isoimmat tulevat remonttikulut Tahkoniemessä, arviolta 50 000 euroa. Sallilasta käyttämättä jäänyt investointiosuus siirtyy ensi vuodelle laattojen korjausta varten. Talousarvion 2017 vuosikate on miinuksella 46 518 euroa ja tilikauden alijäämä on 97 459 euroa. Negatiivisen tulosarvioon ovat syynä mm. ennusteiden mukaan odotettavissa olevat alhaiset kirkollisverotulot. Liite 1.                                          

                                      Talouspäällikön esitys                                              

Todetaan, että Merja Koskela, Tauno Mattola, Erkki Lavanti on kutsuttu kokoukseen, jotta he voivat kertoa alaansa kuuluvat talousarvioon ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyvät näkökohdat kirkkoneuvostolle.

 

Kirkkoneuvosto keskustelee talousarvioon liittyvistä määrärahoista kuultuaan viranhaltijoita ja tekee esityksen kirkkovaltuustolle. (Liite 1).

 

Talousarvio on sitova kirkkovaltuustolle pääluokkatasolla. Työmuotojen määrärahojen sitovuustaso on tehtäväalueittain. Tämä sitovuustaso on määrärahat ilman henkilöstömenoja.                                        

 

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2019 pienin lisäyksin ja muutoksin tekstiosioon.

Kirkkovaltuusto

§ 35

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkovaltuusto

§ 36

 

Kirkkovaltuustolle annetaan tiedoksi seuraavat asiat:

                                      Työntekijätilanne vuodelle 2017

                                      Remontit Sallilassa ja Tahkoniemellä sekä pääkirkon korjausmaalaukset

                                      ja kellarin ikkunat

                                      Taloustilanne

Päätös

Asiat saatettiin kirkkovaltuuston tiedoksi, lisäksi kirkkovaltuustolle tiedotettiin keskusrekisteriasiasta.

 

.............


 

Kirkkovaltuuston kokous 11.5.2016

Kirkkovaltuusto käsitteli kokouksessaan mm. vuoden 2015 tilinpäätöksen.

Otteita pöytäkirjasta:

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/YLITYKSET

                                            Kirkkoneuvosto § 34/30.3.2016

Pihtiputaan seurakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätökseen liittyvät numero-osuudet ovat valmistuneet laskentakeskus Kipan toimesta. 

Talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuuston osalta pääluokkataso. Pääluokittain määrärahat ylittyvät hallintotoimessa. Talousarvion sitovuustaso kirkkoneuvoston osalta on tehtäväalue.

                                            …………………......

                                            Talouspäällikön esitys

……………………...

 

Pääluokittainen (hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi) ylitys on hallintotoimessa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy hallintotoimen pääluokan ylityksen 7127,60.

                                            Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kirkkovaltuusto

18

Päätös

                                            Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

TILINPÄÄTÖS 2015

                                            Kirkkoneuvosto § 35/30.3.2016

Seurakunnan on Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 pykälän mukaan laadittava tilikaudelta tilinpäätös. Seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä sekä soveltuvin osin kirjanpitolakia (KPL 1336/1997). Jos kirkkolain ja -järjestyksen säännökset poikkeavat kirjanpitolain säännöksistä, noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä.

Pihtiputaan seurakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätökseen liittyvät numero-osuudet ovat valmistuneet laskentakeskus Kipan toimesta. 

Talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuuston osalta pääluokkataso. Pääluokittain määrärahat ylittyvät 7127,60 € hallintotoimessa mm. henkilöstökulujen osalta. Liite 1  tasekirja vuodelta 2015.

Taloudellinen tilanne on huomattavasti parempi kuin miltä se talousarviota tehtäessä näytti.  Tilikauden tulos on 79 737,94 euroa plussalla ja vuosikate on 128 530,91 euroa plussalla. Osaltaan tämä johtuu siitä, että seurakunta sai Kipa-avustusta 5710 euroa, joka näkyy tuloslaskelmaosan kohdassa  muut avustukset. Samoin seurakunta onnistui saamaan työllistämistukea hautausmaan työntekijöiden palkkaamiseen yhteensä 6 019 euroa. Palkkamenot toteutuivat 30 521 € suunniteltua pienempinä. Verotulojen täydennysavustusta seurakunta sai 22 778 euroa arvioitua enemmän.  Satunnaiset tuotot olivat 2 148,87 €. Metsätalouden myyntitulot olivat 26 050 suuremmat kuin oli arvoitu ja metsänhoitokulut 2 910 pienemmät kuin arvioitu. Muu tulosta parantava vaikutus johtuu siitä, että toimintamenot toteutuivat 94 %:lla arvioidusta ja näin myös menojen alittuminen toi säästöä ja paransi tulosta.

                                            Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy ja esittää edelleen kirkkovaltuustolle vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä. Samalla kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2015 ylijäämä

79 737,94 euroa siirretään edellisten vuosien ylijäämätilille.

 

Kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilit ja antaa ne tilintarkastajien tarkastettavaksi.

 

                                            Päätös

                                            Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ……………………           

 

Tilintarkastus on suoritettu 18.4.2016 ja siitä on annettu erillinen tilintarkastuskertomus, liite 2.

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuustolle tilintarkastuskertomuksen ja esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden seurakunnan tilejä ja hallintoa hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 2015.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kirkkovaltuusto

§ 19 

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2017

 

                                      Kirkkoneuvosto § 43/03.05.2016

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on tehdä kirkkovaltuustolle ehdotus seuraavan vuoden veroäyrin hinnaksi. Päätöksen asiasta tekee kirkkovaltuusto.

                                      Talouspäällikön esitys                          

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Pihtiputaan seurakunnan veroprosentti vuodelle 2017 päätetään pysyttää aikaisemmassa prosentissa eli vahvistaa veroprosentiksi 1,85.

                                      Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

……………………..

 

Kirkkovaltuusto

§ 20

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

RAKENNUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN KIRKKOHALLITUKSELTA

                                      Kirkkoneuvosto § 39/03.05.201

                                      Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta        hakee rakennusavustusta Tahkoniemen jätevesijärjestelmän uusimiseen ja seurakuntakeskus Sallilan ulkoseinien ja katosten käsittelyyn. Tällä hetkellä kulut ovat arviolta

                                      Tahkoniemi 33 000 € ja Sallila 36 000 €.

                                      Talouspäällikön esitys

                                      Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle rakennusavustuksen hakemista                                       kirkkohallitukselta.

                                      Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto

§ 21

Päätös

                                      Kirkkovaltuusto päätti hakea rakennusavustusta kirkkohallitukselta.

LISÄTALOUSARVIO

                                    Kirkkoneuvosto § 38/03.05.2016

                                    Tahkoniemen jätevesijärjestelmä ja Sallilan remontteihin menee ra-                                    haa arviolta n. 69 000 €.

                                    Talouspäällikön esitys

   Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle talousarvioon lisättäväksi 36 000     € Sallilan kunnostukseen ja 33 000 € Tahkoniemen jätevesijärjestelmän    rakentamiseen.  Liite 3.

                                 Päätös

                                 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto

§ 22

Päätös

                              Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN YHTEISJOHTOKUNNAN VARSINAISEN JÄSENEN VALINTA

                                            Kirkkoneuvosto § 42/03.05.2016

Taina Kangasluoma on jättänyt eroanomuksensa Jyväskylän perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunnan varsinaisesta jäsenyydestä. Liite 6. Pihtiputaalta valitut jäsenet eivät ole päässeet kokouksiin. Kausi kestää vuoden 2017 loppuun. Varsinaiseksi jäseneksi valitulla henkilöllä toivotaan olevan sähköposti käytössä.

                                            Kirkkoherran esitys        

                                            Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee konfirmoidun                                           seurakuntalaisen, joka ei ole seurakunnan työntekijä, Jyväskylän per-                                           heasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunnan varsinaisen jäsenen.

                                           Päätös

                                           Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kirkkovaltuusto

§ 23

Päätös

Perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokuntaan valittiin     Virpi Ylälehto.

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkovaltuusto

§ 24

Talouspäällikön

esitys

Kirkkovaltuustolle annetaan tiedoksi seuraavat asiat:

Tahkoniemen jätevesijärjestelmän uusiminen.

Sallilan remonttien tilanne.

 

Päätös

                                      Asiat saatettiin kirkkovaltuuston tiedoksi.

 

MUUT ASIAT

Kirkkovaltuusto

§ 25

Päätös

Keskusteltiin valokuidun vetämisestä Tahkoniemeen jätevesijärjestelmän kaivun yhteydessä. Asiaa selvitellään.

                                          

Kirkkovaltuuston kokous 9.2.2016

Kirkkovaltuuston jäsenet äänestivät kirkolliskokouksen mallikkoedustajista ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenistä tiistain kokouksessaan.

Kirkkovaltuusto päätti uusia leirikeskus Tahkoniemen jätevesijärjestelmän ja katon.  Seurakuntakeskus Sallilan seinä päätettiin myös käsitellä, rikkoutunut laattaseinä  ja tuulikaapin katto korjata. Korjauksiin on mahdollista saada rakennusavustusta kirkkohallitukselta. Osa korjauksista on tarkoitus toteuttaa  tulevana kesänä ja osa lähivuosina.

Kirkkovaltuusto sai tiedokseen piispantarkastuksen seurantaraportin.