KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA                                                                             3/2019

 

Kokousaika                   Ke 11.12.2019, klo 18-

Kokouspaikka                Seurakuntatalo, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet          

Mielityinen Lauri                                           puheenjohtaja

Paananen Terttu                       varapuheenjohtaja

Aho Hannu                                                     jäsen

Hjelmeroos-Haapasalo Heli     jäsen

Järnfors Seija                            jäsen

Kananen Erkki                         jäsen

Kangasluoma Taina                                        jäsen                                                        

Mattola Tauno                          jäsen             

Niemi Harri                              jäsen

Pietiläinen Erkki                       jäsen

Puranen Veikko                        jäsen

Rauhala Sanna                         jäsen

Sorri Annikki                           jäsen

Kahilainen Seppo                                           varajäsen

Paananen Helena                                            varajäsen

 

Muut saapuvilla             

olleet                            

                                      Huuskonen Arja                                kirkkoherra

Ojala Anna-Maija                              talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Poissa

Jämsén Reijo                            jäsen

Puurula Laura                           jäsen

 

Asiat                              § 29- § 41

 

Valitusosoitus                Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 40

 

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________   

                                      puheenjohtaja                                       pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja on                 Pihtipudas 11.12.2019

tarkastettu                     

                                      ____________________          ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja                pöytäkirjantarkastaja

 

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherranvirastossa    12.12.2019-13.01.2020

 

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu     Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 05.12.2019-13.01.2020

 

Allekirjoitus                   _____________________________________

 

 

KOKOUKSEN ALOITUS

Kirkkovaltuusto 

§ 29

Esitys

Puheenjohtaja Lauri Mielityinen avaa kokouksen, jonka jälkeen kirkkoherra pitää alkuhartauden.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN JA ESTEIDEN HYVÄKSYMINEN SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkovaltuusto

§ 30

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä.

Kokouskutsu on lähetettävä viikkoa ennen kokousta ja esityslista viikkoa ennen kokousta. Kutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on lähetetty 4.12.2019 ja esityslista 4.12.2019.

Esitys

Todetaan läsnäolijat nimenhuudolla ja käsitellään valtuutettujen mahdolliset esteet ja todetaan varavaltuutetun osallistuminen kokoukseen. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkovaltuusto

§ 31

Valtuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkovaltuuston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta on pantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 05.12.2019-13.01.2020 väliseksi ajaksi.

Päätös                               

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Kananen ja Veikko Puranen.

 

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkovaltuusto

§ 32

Esitys

                   Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

TALOUSARVIO 2020 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2022

                   Kirkkoneuvosto § 117/ 27.11.2019         

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on määritellyt KirVESTES 2018 -2020 mukaan viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden palkan. Kiky eli kilpailukykysopimuksen kohtalosta ei ole varmuutta, siksi sitä ei ole huomioitu talousarvion teossa. Palkkoihin mahdollisesti tulevia korotuksia ja suorituslisä on huomioitu palkkoja arvioitaessa.

Seurakunnan taloudellinen tilanne on kohtuullinen. Vaikka viime vuosien tulokset ovat olleet negatiivisia, taseessa on yli 404 000 € ylijäämää ja seurakunta on velaton.

Kirkkohallituksen kirjeessä 13/2019 todettu, että Suomen talouskasvu jäisi v. 2019 noin 1,3 prosenttiin ja v. 2020 se olisi vain n. 0,9 %. Yhteisöveron poistuttua kokonaan vuonna 2016 kirkko on saanut valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Pihtiputaan seurakunnalle tämä on tiennyt laskua tuloihin.

Toimintakulujen arvioidaan laskevan noin 49 825 € edellisvuoden talousarviosta. Henkilöstökulut nousevat edellisestä vuodesta palkankorotusten ja suorituslisän vuoksi, mutta ovat kuitenkin arviolta 17 750 euroa pienemmät kuin v. 2018 talousarviossa. Palkkakulut vähenevät, kun joitain kausityöntekijöitä ei palkata ja sijaisuuksia pyritään hoitamaan sisäisillä järjestelyillä. Talousarvion 2020 vuosikate on positiivinen 40 042 euroa ja poistojen jälkeen tilikauden alijäämä on 12 998 euroa. Negatiivisen tulosarvioon on syynä mm. se, että kirkollisverojen ei uskota nousevan jäsenmäärän laskiessa koko ajan. Liite 1.                     

                   Talouspäällikön esitys                                       

Todetaan, että vs. diakoni Tuomas Hurme, kanttori Johanna Kinnunen ja nuorisotyönohjaaja Sanna Heinineva ovat kutsutut kokoukseen, jotta he voivat kertoa alaansa kuuluvat talousarvioon ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyvät näkökohdat kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvosto keskustelee talousarvioon liittyvistä määrärahoista kuultuaan viranhaltijoita ja tekee esityksen kirkkovaltuustolle. (Liite 1).

Talousarvio on sitova kirkkovaltuustolle pääluokkatasolla. Työmuotojen määrärahojen sitovuustaso on tehtäväalueittain. Tämä sitovuustaso on määrärahat ilman henkilöstömenoja.                  

                   Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle talousarvion 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2022 hyväksymistä.

Kirkkovaltuusto

§ 33

 

Päätös

                   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

TIETOSUOJAPOLITIIKAN VAHVISTAMINEN

Kirkkoneuvosto § 103/30.10.2019

Tietosuojapolitiikassa ilmaistaan rekisterinpitäjän sitoutuminen noudattamaan tietosuoja-asetuksen mukaisia velvollisuuksia ja rekisteröityjen oikeuksia kaikessa toiminnassaan. Tietosuojapolitiikka on rekisterinpitäjän johdon tahdonilmaisu organisaation suhtautumisesta tietosuojaan liittyviin tavoitteisiin ja keskeisiin tietosuojatyön organisointiin liittyviin kysymyksiin.

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto vahvistaa Pihtiputaan seurakunnan tietosuojapolitiikan ja antaa sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Liite 1.(Liite 2.)

                   Päätös

                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kirkkovaltuusto

§ 34

 

Päätös

                   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KESKI-SUOMEN IT-YHTEISTYÖALUEEN YHTEISTYÖSOPIMUS

Kirkkoneuvosto § 104/30.10.2019

 ”K-S IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta 12.6.2018, § 21:

”Yhteistyösopimuksen mukaisesti (kohta 2.2. Seurakuntien yhteistoiminta ja sitä koskeva sopimus) sen muuttaminen edellyttää jokaisen osapuolen (seurakunnan) suostumusta. Sopimuksen liitteiden osalta toimi- ja päätäntävalta on yhteisjohtokunnalla. Sopimus on allekirjoitettu vuonna 2010 ja liitteiden osalta sitä on päivitetty 2016 (Yhteisjohtokunta 20.9.2016 § 33).

EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät henkilötietojen käsittelyyn liittyvät sopimusmuutokset käsitellään omana päätöksenä yhteisjohtokunnan kokouksessa 12.6.2018.

Koska yhteistyösopimuksen muuttaminen vaatii jokaisen osakasseurakunnan

hyväksynnän ja vaatii runsaasti aikaa toteutuakseen, tulee mahdolliset muutokset tehdä kootusti kerralla. IT-aluekeskuksessa on valmisteltu sopimusmuutosta ainakin seuraavien kokonaisuuksien osalta:

· yhteisjohtokunnan roolin kasvattaminen IT-alueen palveluissa ja tulevissa sopimusmuutoksissa

· kustannusmuuttujaksi seurakunnan jäsenmäärä

· yhteisjohtokunnan jäsenten määrän kasvattaminen ja kiertoaikataulun muuttaminen

· mahdollistetaan etäosallistuminen yhteisjohtokunnan kokouksiin

· lisäksi joitakin teknisiä ja tekstimuutoksia, jotka tarkentuvat valmistelun aikana

Sopimusmuutokset voisivat astua voimaan 1.1.2020 ja kustannusmuuttujien osalta 1.1.2021.

Liitteet: Liite 2, Yhteistyösopimuksen muuttaminen

Esitys:

Yhteisjohtokunta keskustelee sopimusmuutoksista ja pyytää ehdotetuista

sopimusmuutoksista lausunnot seurakunnilta 31.8.2018 mennessä.

Lausuntopyyntö lähetetään seurakuntien IT-yhdyshenkilöille.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti."

K-S IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta 25.9.2018, § 36: § 16

”Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta pyysi sähköpostitse (lähettäjänä Jouni Lahtinen) seurakuntien IT-yhdyshenkilöiltä lausuntoja ehdotetuista sopimusmuutoksista 18.6. sekä muistutti asiasta 14.8.

Lausunnot piti toimittaa 31.8.2018 mennessä.

Lausuntoja toimitti kuusi (6) seurakuntaa:

Jyväskylän seurakunta (IT-alueen isäntäseurakunta):

Asia käsitelty kirkkoneuvostossa 22.8.2018. Jyväskylän seurakunnan

kirkkoneuvosto haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin

yhteistyösopimusta muutettaessa:

· Johtokunnan jäsenmäärän kasvattaminen seitsemästä yhdeksään/kymmeneen kasvattaa tämänhetkisellä kokousmäärällä ja palkkiotasolla vuotuisia kokouspalkkiokuluja 29 – 43 %.

· Johtokunnan jäsenmäärän kasvattaminen ei poista haasteita kokousten päätösvaltaisuuden aikaansaamisessa.

· Kustannusten jakamisessa ehdotettu siirtyminen jäsenmääräperusteeseen kasvattaa kolmen seurakunnan kustannusosuutta, pitää kolmen seurakunnan osuuden ennallaan ja

laskee 9 seurakunnan kustannusosuutta (v. 2017 budjetti). Jyväskylän

seurakuntaan kohdistuu suurin kustannusosuuden kasvu n. 19.300 € (+7,4 %).

· Entisiin kustannusten jakoperusteisiin oli sisällytetty seurakunnille mahdollisuutta vaikuttaa kustannusosuuden kehitykseen omilla toimillaan (henkilöstömäärä, toimipaikat, työasemat ja tulostimet).

Esitetty jäsenmääräperusteinen kustannusten jako ei kannusta seurakuntia kustannuksia alentaviin toimenpiteisiin, pikemminkin päinvastoin. Merkittävä lisäys laitekannassa tai muissa seurakuntiin kohdistuvissa uusissa palveluissa kuormittaa it-alueen

henkilöresursseja ja voi johtaa jopa lisäkustannuksia aiheuttavaan henkilöstömäärän lisäämiseen tai ulkoistettujen palveluiden määrän kasvattamiseen. Yksittäisen seurakunnan toimenpiteistä (esim. laitemäärän kasvattaminen) it-alueelle aiheutuvat lisäkustannukset jakautuvat jäsenmääräperusteisesti kaikille seurakunnille.

· Kokousten sähköisen etäosallistumisen mahdollistaminen edellyttänee toiminta- ja menettelytapojen sisällyttämistä asianomaisiin ohje- ja johtosääntöihin sen jälkeen, kun kirkkolain ja - järjestyksen kodifiointi on hyväksytty.

· IT-yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen ja johtosäännön jatkovalmistelun pohjaksi voidaan tässä vaiheessa esittää huomioita ja toivomuksia. Lopullinen kanta muutoksiin voidaan ottaa siinä vaiheessa, kun johtokunta lähettää yhteistyösopimuksen ja

johtosäännön seurakuntiin hyväksyttäväksi.

Keuruun seurakunta:

Käsitelty kirkkoneuvostossa 23.8.2018. Ei huomautettavaa

Laukaan seurakunta:

Muutokset hyviä. Laukaan seurakunnan osalta kustannukset kasvavat, mutta

on myös tasapuolinen kaikille. Johtokunnan koon kasvattaminen ja kiertoaikataulun nopeuttaminen on myös hyvä, johtokunnan kokoukset ovat toimivampia, kun kokouksessa on läsnä useampi jäsen.

Etäosallistuminen kokouksiin ok, mutta kaikkia kokouksia ei voi pitää niin että kaikki olisivat etäyhteyden päässä. Näissä voi käydä niin, että esittelijä ja puheenjohtaja käyvät yksinpuhelua, riippuu paljon jäsenistä.

Saarijärven seurakunta:

Kaikki muutokset ovat järkeviä. Erityisen lämmöllä tervehdin kaikkia

mielestäni paperityötä vähentäviä muutoksia jäsenmäärän ja kiertoaikataulun

muuttaminen, kustannusmuuttujan muuttaminen ja etäosallistumisen salliminen.

Toivakan seurakunta:

Ei huomautettavaa

Uuraisten seurakunta:

Ei huomautettavaa

Saapuneiden lausuntojen osalta on hyvä todeta, että

1. asian valmistelua voidaan jatkaa suunnitellusti

2. yhteisjohtokunnan kokouspalkkiovat olivat 900 euroa vuonna 2017, joten johtokunnan jäsenmäärän kasvattaminen ei merkittävästi lisää euromääräisesti vuotuisia kokouskuluja. Yhteisjohtokunnan jäsenet ovat ensisijaisesti viranhaltijoita, joille ei makseta kokouspalkkioita. Kokouspalkkiokulut sisältyvät IT-aluekeskuksen kustannuksiin.

3. yhteisjohtokunnan jäsenmäärän kasvattaminen ei välttämättä poista haasteita kokousten päätösvaltaisuuden saavuttamisesta, mutta lisää tietoisuutta päätettävistä asioista IT-alueen seurakunnissa.

4. jäsenmääräinen kustannusten jakaminen kasvattaa kolmen (3) seurakunnan kustannusosuutta, pitää kolmen (3) seurakunnan osuuden ennallaan ja laskee yhdeksän (9) seurakunnan kustannusosuutta.

IT-aluekeskuksen vuoden 2018 talousarvio ja 2019 vahvistamaton

talousarvio ovat merkittävästi pienemmät edellisvuosiin verrattuna.

Vuonna 2017 seurakuntien maksuosuudet olivat IT-aluekeskuksen osalta yhteensä n. 523.000 euroa, kun vuoden 2019 talousarvion mukaisesti ne tulevat olemaan n. 391.000 euroa. Mikäli jäsenmääräperusteinen kustannusten jako tulisi voimaan vuonna

2019 ja kustannukset jaettaisiin vuoden 2017 jäsenmäärän mukaisesti, Jyväskylän seurakunnan osuus kasvaisi euromääräisesti noin 14.400, Laukaan srk:n osuus n. 1.200 ja Muuramen srk:n osuus n. 2.000 euroa. Muiden seurakuntien maksuosuudet tulisivat

pysymään samana tai alentumaan.

5. Valmistelun mukaisesti kustannusmuuttujien muutos jäsenmääräperusteiseksi tapahtuisi kuitenkin vasta vuoden 2021 alusta lähtien, jolloin IT-aluekeskukseen kohdistuva Jyväskylän seurakunnan henkilöstösuunnitelman (KV 24.5.2011 ja 19.12.2017)

mukainen yhden (1) henkilötyövuoden vähennys olisi jo tapahtunut.

Näin ollen seurakuntien maksuosuudet ja kolmen seurakunnan kustannusten nousut tulevat entisestään pienenemään.

6. Nykyinen kustannusmuuttujien määritelmä on toiminut viime vuosiin asti ja seurakunnat ovat pystyneet vaikuttamaan it-kuluihin niiden kautta. IT-aluekeskuksessa on kuitenkin todettu, että ne eivät enää toimi sellaisenaan nykyisessä seurakuntatyössä ja

kustannusmuuttujiin liittyy paljon tulkinnanvaraa: seurakunnat tekevät yhä enemmän yhteistyötä, työtä tehdään etänä, seurakunnissa on entistä enemmän määräaikaisia työntekijöitä, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset tulevat it-palvelujen piiriin yms. Jäsenmääräperusteinen kustannusmuuttujarakenne vähentäisi IT-alueen seurakuntien ja IT-aluekeskuksen hallinnollista työtä, sillä jatkossa työasema-, tulostin-, työntekijä- tai toimipistemääriä ei tarvitsisi vuosittain kartoittaa.

Iso osa seurakuntien it-kuluista (laitteet, Microsoft-lisenssit, sähköposti, tietoliikennekulut, tietojärjestelmät, tulostus, koulutus) laskutetaan kuitenkin suoraan seurakunnilta, joten tämä ohjaa parhaiten seurakuntien it-kustannuksia ja samalla IT-aluekeskuksen

kustannuksia. Yhteisjohtokunnan päätöksen (7.6.2016 § 23) mukaisesti, vuoden 2017 alusta lähtien Micro-softin lisenssikustannukset ovat laskutettu suoraan seurakunnilta, jotta

seurakunnat voivat entistä enemmän vaikuttaa omiin it-kuluihinsa Keski-Suomen IT-alueen yhteiset linjaukset huomioiden.

On kuitenkin selvää, että seurakuntien it-kulut (sis. tietoturvan ja – suojan) tulevat kokonaisuudessaan kasvamaan mm. digitalisaation myötä, mutta samalla mahdollistetaan säästöt muissa seurakuntien toimin-noissa.

Sopimusmuutoksen jälkeen, lisäpalvelujen osalta toteutuneet kustannukset jaettaisiin niitä käyttävien seurakuntien kesken yhteisjohtokunnassa päätettävien kustannusmuuttujien perusteella.

7. etäosallistuminen kokouksiin mahdollistuu vasta Kirkkolain ja – järjestyksen kodifioinnin yhteydessä. Viimeisimmän tiedon mukaisesti se ei tule vielä tapahtumaan vuonna 2018, joten etäosallistumista kokouksiin ei tulla sopimusmuutoksessa erikseen huomioimaan vaan myöhemmin Kirkkolain ja/tai -järjestyksen salliessa Jyväskylän

seurakunnan (isäntäseurakunnan) johtosäännössä ja Keski-Suomen

IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokuntaa sitovissa ohjeistuksissa.

Etäosallistumisen mahdollistaminen lisännee johtokunnan jäsenten

mahdollisuuksia osallistua entistä helpommin kokouksiin.

Etäosallistuminen kokouksiin tukee myös osaltaan seurakuntien ympäristötyötä.

Esitys:

Yhteisjohtokunta merkitsee lausunnot saapuneiksi. Asian valmistelua

jatketaan alustavan aikataulun mukaisesti.

Päätös:

Yhteisjohtokunta merkitsi lausunnot saapuneiksi. Myös Äänekosken

seurakunta on lähettänyt lausunnon, joka puuttui listauksesta. Asian

valmistelua jatketaan esityksen mukaisesti.”

Nykyinen Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteistyösopimus on astunut voimaan vuonna 2010. Pääsopimusta ei ole tämän jälkeen muutettu, mutta yhteisjohtokunta on päivittänyt sopimuksen liitteitä vuosina 2016 ja 2018.

Yhteisjohtokunta on käsitellyt Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteistoimintasopimuksen muuttamista kesäkuun (12.6.2018) ja syyskuun (25.9.2018) kokouksissa. Kesäkuun kokouksessa yhteisjohtokunta hyväksyi valmistelun päälinjat ja aikataulun ja syyskuun kokouksessa käytiin läpi seurakuntien lausunnot valmistelun päälinjoista.

Tämän jälkeen liitteenä olevaa sopimusluonnosta on valmisteltu IT-aluekeskuksessa.

Sopimusluonnoksessa on luettavuuden ja ymmärrettävyyden helpottamiseksi merkitty kursivoituna ja alle-viivattuna (sekä punaisella) tekstillä ne kohdat, jotka muutetaan voimassa olevaan sopimukseen nähden. Yliviivattuna on ne kohdat, jotka sopimuksesta tullaan poistamaan. Lopullisesta sopimusasiakirjasta ne tullaan poistamaan ja tällöin

myös sopimuksen sivumäärä tullee vähentymään.

Uuden sopimuksen myötä muun muassa seurakuntien kustannusmuuttajat tulevat muuttumaan vuodesta 2021 lähtien, yhteisjohtokunnan jäsenten määrä ja kiertojärjestys tulevat muuttumaan, yhteisjohtokunnan päätäntävaltaa sopimusmuutoksissa tullaan kasvattamaan sekä sopimusta tullaan yksinkertaistamaan IT-alaan ja tietoturvaan liittyvien teknisten määritelmien osalta. Vuonna 2010 solmitun sopimuksen jälkeen on julkaistu muun muassa valtakunnalliset Kirkon yleiset tietoturvamääräykset, jotka määräävät seurakuntia ja IT-yhteistyöalueita tietoturvaan liittyvissä asioissa ilman IT-yhteistyöalueen yhteistyösopimustakin.

Uusi sopimus on tarkoitus astua voimaan 1.1.2020, mikäli IT-yhteistyöalueen

kaikki 16 sopijaseurakuntaa (Joutsan, Jyväskylän, Karstulan, Keuruun,

Kinnulan, Kyyjärven, Laukaan, Multian, Muuramen, Petäjäveden, Pihtiputaan,

Saarijärven, Toivakan, Uuraisten, Viitasaaren ja Äänekosken seurakunnat)

hyväksyvät sopimuksen. Mikäli näin ei tapahdu, jatketaan Keski-Suomen IT- yhteistyöalueen yhteistyötä nykyisen voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.

Uuden sopimuksen myötä myös Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen

johtosääntö tulee päivittää. Tämä päivitys toteutetaan myöhemmin vuonna

2019, mikäli valmisteltu sopimus hyväksytään kaikissa yhteistyöalueen seurakunnissa.

Esitys:

Yhteisjohtokunta hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen Keski- Suomen IT-yhteistyöalueen sopimukseksi ja lähettää sen edelleen

päätettäväksi Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston

hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen se lähetetään sopijaseurakuntien

kirkkovaltuustoihin hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.”   Liite 2. (Liite 3.)

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen päivityksen ja päättää antaa sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kirkkovaltuusto

§ 35

 

Päätös

                   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KESKI-SUOMEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

Kirkkoneuvosto § 105/30.10.2019

”Keski-Suomen IT yhteistyöalueen yhteisjohtokunta 19.2.2019, 2§

”Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta hyväksyi 27.11.2018 § 40

päivitetyn Keski-Suomen IT-alueen sopimusluonnoksen ja lähetti sen edelleen

päätettäväksi Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston

hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen se lähetetään vielä sopijaseurakuntien

kirkkovaltuustoihin hyväksyttäväksi.

Uuden sopimuksen on tarkoitus astua voimaan 1.1.2020, mikäli IT-yhteistyöalueen

kaikki 16 sopijaseurakuntaa (Joutsan, Jyväskylän, Karstulan,

Keuruun, Kinnulan, Kyyjärven, Laukaan, Multian, Muuramen, Petäjäveden,

Pihtiputaan, Saarijärven, Toivakan, Uuraisten, Viitasaaren ja Äänekosken

seurakunnat) hyväksyvät sopimuksen. Mikäli näin ei tapahdu, jatketaan

Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteistyötä nykyisen voimassa olevan

sopimuksen mukaisesti.

Uuden sopimuksen myötä myös Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen

johtosääntö tulee päivittää. Tämä päivitys oli tarkoitus toteuttaa aiempien

linjausten mukaisesti myöhemmin tänä vuonna, mikäli valmisteltu sopimus

hyväksytään kaikissa yhteistyöalueen seurakunnissa. Jotta useilta eri

valtuustokäsittelyiltä vältyttäisiin sopijaseurakunnissa, yhteistyösopimus ja

johtosääntö ovat kuitenkin järkevää käsitellä samalla kertaa.

Johtosäännön päivitys noudattelee aiemmin yhteisjohtokunnassa käsiteltyä

sopimusuudistusta, jossa tarkemmin kuvataan mm. Keski-Suomen IT-alueen

ja IT-aluekeskuksen toimintaa, yhteisjohtokunnan jäsenten määrää ja

kustannusten jakautumista.

Johtosääntöuudistuksessa suurin muutos liittyy yhteisjohtokunnan jäsenten

määrään. Tämän lisäksi yhteisjohtokunta päättää Kirkon yleisten

tietoturvamääräysten edellyttämästä tietoturvaryhmästä, jonka tarve on

säädetty voimassa olevan johtosäännön voimaantulon jälkeen. Myös

yhteisjohtokunnan pöytäkirjojen sähköinen tarkastus on huomioitu

päivityksessä Jyväskylän seurakunnassa vuoden 2019 alusta käyttöönotetun

Domus asian- ja dokumenttienhallintajärjestelmän kautta.

Johtosääntöluonnoksessa on luettavuuden ja ymmärrettävyyden

helpottamiseksi merkitty kursivoituna ja alleviivattuna (sekä punaisella)

tekstillä ne kohdat, jotka muutetaan voimassa olevaan johtosääntöön nähden.

Lopullisesta asiakirjasta ne tullaan poistamaan ja tällöin myös johtosäännön

sivumäärä saattaa muuttua.

Esitys:

§ 17 28.05.2019 Jyväskylän seurakunta - Kirkkovaltuusto

Pöytäkirjanote 2/2019 3

Yhteisjohtokunta hyväksyy liitteenä olevan johtosäännön Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen

johtosäännöksi ja lähettää sen edelleen päätettäväksi

Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Tämän jälkeen se lähetetään sopijaseurakuntien kirkkovaltuustoihin

hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.”

Jyväskylän seurakunnan Kirkkoneuvosto 10.4.2019

Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen johtokunta on laatinut ja hyväksynyt

päivitetyn johtosäännön. Johtosääntö tulee käsitellä kirkkoneuvostossa ja hyväksyä kirkkovaltuustossa. Liite 3. (Liite 4)

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen johtosäännön ja päättää antaa sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kirkkovaltuusto

§ 36

 

Päätös

                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

LAPUAN HIIPPAKUNNAN ALUEELLISEN KESKUSREKISTERIN PERUSTAMISEEN LIITTYVÄN SOPIMUKSEN JA TARKENNUSTEN HYVÄKSYMINEN JA LAUSUNTO YHTEISJOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTOKSISTA                          

Kirkkoneuvosto § 118/27.11.2019

Kirkkovaltuusto päätti 18.6.2019 § 51 hyväksyä sopimuksen Lapuan hiippakunnan alueellisesta keskusrekisteristä ja Pihtiputaan seurakunnan liittymisen alueellisen keskusrekisteriin. Samassa yhteydessä, osana aineistoa käsiteltiin alueellisen keskusrekisterin johtosääntö, jonka hyväksyy isäntäseurakuntana toimivan Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuusto sopijaseurakuntien lausunnot huomioon ottaen. 

Yhteensä 35 Lapuan hiippakunnan seurakuntaa, eli useimmat hiippakunnan seurakunnista, on päättänyt liittyä alueellisen keskusrekisteriin (niistä Joutsan seurakunta siirtyy Lapuan hiippakuntaan 1.1.2020). 

Keskusrekisterin on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2020.  Kuitenkin vielä alkuvuodesta 2020, siirtymäaikana, myös kirkkoherranvirastot hoitavat jäsenrekisteritehtäviä, kunnes aluekeskusrekisteri on vastaanottotarkistuksen jälkeen ottanut vastaan kunkin seurakunnan aineiston. Jäsenseurakuntien tulee talousarvioissaan varautua maksamaan vuonna 2020 osuutenaan aluekeskusrekisterin menoista 3 euroa/jäsen. 

Aluekeskusrekisterin vastuulle siirtyy kirkkoherranvirastoilta seurakuntien jäsenrekisterien ylläpito. Työntekijöitä aluekeskusrekisteriin tulee 20. Asiakaspalvelupisteet tulevat sijaitsemaan Jyväskylässä, Seinäjoella ja Vaasassa. Jyväskylään sijoittunee 9-10 työntekijän virkapaikka, Seinäjoelle 8 ja Vaasaan 2. Yhdellä työntekijällä virkapaikka on mahdollisesti jossakin pohjoisen Keski-Suomen seurakunnassa. Isäntäseurakunta Jyväskylä toimii työantajana koko henkilöstölle. Vaasassa on yhteinen asiakaspalvelupiste perustettavan Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisterin kanssa, jonka palveluksessa tulee olemaan 3 työntekijää, joista yhden (lähiesimiehen) palkkausmenoista 49 % kohdistetaan Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterille. Jyväskylässä aluekeskusrekisteri sijoitetaan Ailakinkadun-Matarakadun vuokrakiinteistöön. Seinäjoella ja Vaasassa toimistotilat sijoittuvat seurakuntien toimitaloihin. 

Lapuan hiippakunnan lääninrovastit ja Lapuan hiippakunnan lakimiesasessori Tuomas Hemminki sekä Jyväskylän seurakunnan pastori, TT Tuomas Palola toimivat tuomiokapitulin nimeämänä hankkeen ohjausryhmänä (Jyväskylän rovastikunnan lääninrovastina Arto Viitala). Aluekeskusrekisterin määräaikaiseksi johtajaksi on nimetty 1.9.2019 alkaen Tuomas Palola.

Ohjausryhmän johdolla on tehty eräitä tarkennuksia (punainen teksti viittaa muutoksiin) liitteenä oleviin alueellisen keskusrekisterin asiakirjoihin (1) Sopimus Lapuan hiippakunnan alueellisesta keskusrekisteristä ja 2) Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin johtosääntö). Olennaisimpien tarkennusten aiempaan nähden voidaan todeta olevan seuraavia: 

- Aluekeskusrekisterin aloitusajankohdaksi on selkeästi kirjattu 1.1.2020 ja toisaalta on mainittu siirtymäsäännöksenä, että seurakunnat hoitavat jäsenrekisteritehtäviä, kunnes aluekeskusrekisteri on vastaanottotarkistuksen jälkeen ottanut vastaan kunkin seurakunnan aineiston.

- Jyväskylän seurakunta on sopimustekstissä mainittu selkeästi isäntäseurakunnaksi 

- Johtosäännössä olennaiset muutokset liittyvät henkilöstön virkanimikkeiden ja kelpoisuusehtojen tarkennuksiin sekä tarkennuksiin siitä, kuka valitsee (johtajaa lukuun ottamatta) vakituisen henkilöstön (johtokunta) ja kuka määräaikaisen henkilöstön (johtaja). 

Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuuston on määrä hyväksyä johtosäännön tarkennukset kokouksessaan 10.12.2019. Sopijaseurakuntien kirkkoneuvostoja on pyydetty antamaan lausuntonsa johtosäännöstä sitä ennen. Kirkkoneuvostoja myös pyydetään tekemään esitys tarkennetun alueellista keskusrekisteriä koskevan sopimuksen hyväksymisestä kirkkovaltuustolle. 

Sopimuksen mukaisesti ohjausryhmä tekee 14.11.2019 päätöksen siitä, mistä seurakunnista nimetään edustajat yhteisjohtokuntaan vuosiksi 2020-2021.  Liite 2 ja liite 3.(Liite 5 ja 6.)

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

1) esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan tarkennetun sopimuksen Lapuan hiippakunnan alueellisesta keskusrekisteristä

2) päättää puoltaa liitteenä olevan, tarkennetun Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin johtosäännön hyväksymistä 

3) esittää kirkkovaltuustolle, että (mikäli vuorolista johtokuntavuoroista edellyttää) se valitsee toimikaudeksi 2020 - 2021 Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin yhteisjohtokuntaan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 

Kirkkovaltuusto

§ 37

 

Päätös

                  

 

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkovaltuusto

§ 38

Kirkkovaltuustolle annetaan tiedoksi seuraavat asiat:

Taloustilanne

Koko seurakunnan yhteinen joulujuhla

Tulevat hiippakuntavaltuusto- ja kirkolliskokousvaalit

Päätös

                                            Asiat saatettiin valtuuston tietoon.

 

MUUT ASIAT

Kirkkovaltuusto

§ 39

Päätös:          

                                      Muita asioita ei ollut.

 

VALITUSOSOITUS

Kirkkovaltuusto

§ 40

Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen. Liite 7.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkovaltuusto

§ 41

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.25.

*****************************************************************************************************************

 

KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA                                                                             2/2019

 

Kokousaika                   Ke 26.6.2019, klo 18.13 -

Kokouspaikka                Seurakuntatalo, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet          

Aho Hannu                               jäsen

Hjelmeroos-Haapasalo Heli     jäsen

Jämsén Reijo                            jäsen

Järnfors Seija                            jäsen

Kananen Erkki                         jäsen

Kangasluoma Taina                  jäsen                                                        

Mattola Tauno                          jäsen             

Mielityinen Lauri                     jäsen

Niemi Harri                              jäsen

Paananen Terttu                       jäsen

Pietiläinen Erkki                       jäsen

Puranen Veikko                        jäsen

Puurula Laura                           jäsen

Sorri Annikki                           jäsen

                                      Kahilainen Seppo                     varajäsen

Muut saapuvilla             

olleet                            

                                      Huuskonen Arja                         kirkkoherra

Ojala Anna-Maija                       talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Poissa           

Rauhala Sanna                         jäsen

 

Asiat                              § 17 - § 28

 

Valitusosoitus                Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 27

 

Allekirjoitus                       ______________________    ______________________   

                                           puheenjohtaja                                 pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja on                      Pihtipudas ______.2019

tarkastettu                     

                                           ____________________     ____________________

                                           pöytäkirjantarkastaja           pöytäkirjantarkastaja

 

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherranvirastossa         27.6.-26.7.2019

 

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu          Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 20.6.-26.7.2019

 

Allekirjoitus                        ____________________

KOKOUKSEN ALOITUS

Kirkkovaltuusto 

§ 17

Esitys

Puheenjohtaja Lauri Mielityinen avaa kokouksen, jonka jälkeen kirkkoherra pitää alkuhartauden.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

                     

 

LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN JA ESTEIDEN HYVÄKSYMINEN SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkovaltuusto

§ 18

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä.

Kokouskutsu on lähetettävä viikkoa ennen kokousta ja esityslista viikkoa ennen kokousta. Kutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on lähetetty 19.6.2019 ja esityslista 19.6.2019.

Esitys

Todetaan läsnäolijat nimenhuudolla ja käsitellään valtuutettujen mahdolliset esteet ja todetaan varavaltuutetun osallistuminen kokoukseen. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkovaltuusto

§ 19

Valtuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkovaltuuston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta on pantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 20.6.-26.7.2019 väliseksi ajaksi.

Päätös                               

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Aho ja Terttu Paananen.

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkovaltuusto

§ 20

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2019-2022

Kirkkoneuvosto § 5/5.2.2019

Kirkkovaltuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

                                        Kirkkoherran esitys        

                                             Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto asettaa keskuudestaan suhteellisten vaalien vaalilautakunnan ja valitsee siihen kolme varsinaista ja kolme varajäsentä.

                                      Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto

§ 21

 

Päätös

Kirkkovaltuusto valitsi suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan varsinaisiksi jäseniksi Kananen Erkki, Puurula Laura ja Sorri Annikki. Varalle valittiin Mattola Tauno, Kangasluoma Taina ja Järnfors Seija.

 

TILINPÄÄTÖS 2018

Kirkkoneuvosto § 16/27.3.2019

Seurakunnan on Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 pykälän mukaan laadittava tilikaudelta tilinpäätös. Seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä sekä soveltuvin osin kirjanpitolakia (KPL 1336/1997). Jos kirkkolain ja -järjestyksen säännökset poikkeavat kirjanpitolain säännöksistä, noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä.

Pihtiputaan seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätökseen liittyvät numero-osuudet ovat valmistuneet laskentakeskus Kipan toimesta. 

Talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuuston osalta pääluokkataso. Pääluokittain ylitykset hallintoelimissä 1 377,17 €, seurakunnallisessa toiminnassa 17 084,32 € ja kiinteistötoimessa 33 425,86 €. Ylitykset johtuvat suurimmalta osin odotettua paljon pienemmistä tuloista, henkilöstökulujen kohoamisesta ja Muurasjärven kirkon, varaston ja pääkirkon remonteista.  Liite 1 tasekirja vuodelta 2018.

Taloudellinen tilanne on paljon huonompi kuin miltä se talousarviota tehtäessä näytti. Seurakunta joutui palauttamaan vuodelta 2017 kirkollisverotuloja 88 275 € ja v. 2018 ennakkoperinnän oikaisuna 14 591 €. Tilinpäätöksessä alijäämä oli 100 124, 19 € eli 49 149, 19 € suurempi kuin odotettiin. Tulosta heikensi odottamattomat Muurasjärven kirkon huoltorakennuksen katon korjauskulut ja pääkirkon paloilmaisinten ajan tasalle saattaminen. Henkilöstömenot toteutuivat 13 956,94 € arvioitua suurempina, vaikka edelliseen vuoteen verrattuna säästöä henkilöstökuluissa kertyikin 38 082,29 €. Metsätalouden myyntitulot olivat 12 533,60 € talousarviossa arvioitua pienemmät.

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy pääluokkien hallintoelimet, seurakunnallinen toiminta ja kiinteistötoimi ylitykset. Kirkkoneuvosto hyväksyy ja esittää edelleen kirkkovaltuustolle vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä. Samalla kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2018 tuloksen alijäämä

100 124,19 € katetaan edellisten tilikausien ylijäämistä.

Kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilit ja antaa ne tilintarkastajien tarkastettavaksi. LAVA merkittävä.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

                                      Kirkkoneuvosto § 29/8.5.2019

Tilintarkastus on suoritettu 23.4.2019 ja siitä on annettu erillinen tilintarkastuskertomus. Liite 1.(Liite 2)

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuustolle tilintarkastuskertomuksen ja esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden seurakunnan tilejä ja hallintoa hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 2018.

                                      Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kirkkovaltuusto

§ 22

 

Päätös

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden seurakunnan tilejä ja hallintoa hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 2018.

 

LAPUAN HIIPPAKUNNAN ALUEELLISEEN KESKUSREKISTERIIN LIITTYMINEN Kirkkoneuvosto 51 § /18.6.2019

Kirkkohallituksen täysistunto linjasi marraskuussa 2015, että kirkonkirjojenpito toteutetaan tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä. Täysistunnon linjausten perusteena olivat kirkonkirjojenpidosta tehdyt johtopäätökset. Hankkeen aikataulu määriteltiin siten, että alueellisten keskusrekisterien muodostamiseen ryhdyttäisiin viimeistään vuonna 2017 (yleiskirje nro 27/2015). Aluekeskusrekistereiden perustaminen ei ole kuitenkaan edennyt täysistunnon vuonna 2015 linjaamassa aikataulussa. Kirkkohallituksen täysistunto linjasi joulukuussa 2018 pidetyssä kokouksessa, että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla keskitettyinä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Seurakuntien tulee siten tehdä päätöksiä keskusrekisteriin liittymisestä tai sen muodostamisesta. Keskittäminen tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2021 jälkeen enää hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, vaan ne tehdään seurakuntien muodostamissa aluekeskusrekistereissä. Keskittämisessä on otettava huomioon seurakuntalaisten palveleminen ja toiminta sekä suomen että ruotsin kielellä. Keskittäminen mahdollistaa seurakuntien keskittymisen kirkon perustehtävään. 

Lapuan hiippakunnassa on suunniteltu ja valmisteltu perustettavaksi Lapuan hiippakunnan alueellinen keskusrekisteri, jonka piiriin tulisivat kaikki Lapuan hiippakunnan seurakunnat, pois lukien ne seurakunnat, jotka ovat jo osa toista keskusrekisteriä. Hankkeen ohjausryhmänä ovat toimineet lääninrovastit, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja Jyväskylän seurakunnan Tuomas Palola. Hanketta on valmisteltu vuodesta 2017 lukien ja keskusrekisterin oli alun perin tarkoitus aloittaa 1.1.2019. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista digitaalisten aineiston tarkastuksen keskeneräisyydestä johtuen. Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin isäntäseurakuntana on suunniteltu toimivan Jyväskylän seurakunta. 

Keskusrekisterin on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2020. Seurakuntien tulee tehdä valtuustoissaan päätös keskusrekisteriin liittymisestä heinäkuun 2019 alkuun mennessä ja ilmoittaa päätöksestään tuomiokapitulin lakimiesasessorille. Keskusrekisterin johtaja aloittaa tehtävässään 1.9.2019 mennessä, jonka jälkeen aloitetaan keskusrekisterin muun henkilöstön rekrytointi. Kun kaikkien liittyvien seurakuntien osalta on saatu tiedot, aloittaa tuomiokapituli yhdessä keskusrekisterin aloittavan johtajan kanssa tarkemman valmistelun. 

Keskusrekisteri tulee toimimaan hajautetusti siten, että Jyväskylän toimipisteen lisäksi toimipisteet avataan myös Seinäjoelle ja Vaasaan. Maantieteellinen hajauttaminen on tarkoituksenmukaista henkilöstön rekrytoinnin helpottamiseksi ja monipuolisen osaamisen saamiseksi. Lisäksi on mahdollista, että avataan pienempiä toimipaikkoja alussa. Keskusrekisterin osalta on arvioitu, että henkilöstön tarve on 1 henkilötyövuosi 100 000 jäsentä kohdin. Näin ollen varmuus keskusrekisterin henkilöstön määrästä saadaan vasta kun tiedetään liittyvien seurakuntien määrä. 

Hankkeen ohjausryhmä on linjannut, että mikäli asiassa ei ole lainsäädännöstä johtuvia esteitä, tulee keskusrekisteriin mahdollisesti myöhemmin liittyville seurakunnille liittymismaksu, jolla tasataan keskusrekisterin aloitusvaiheessa liittyneillä seurakunnille mahdollisesti aiheutuneita lisäkustannuksia. Keskusrekisteri on seurakunnille maksullinen. Selvitysvaiheen perusteella arvioidaan, että keskusrekisterin kustannus tulee olemaan seurakunnalle noin 3 euroa/jäsen. Keskusrekisterin tavoit-teena on kuitenkin toiminnan tehostaminen siten, että kustannustaso pysyisi mahdollisimman matalana. Realistisesti arvioiden kuitenkin tehostamisesta saatavat säästö eivät tulle realisoitumaan ensimmäisten toimintavuosien aikana. 

Keskusrekisterille tulee tehtävän sopimuksen lisäksi johtokunta, Kirkkojärjestyksen 16 luvun 2 §:n mukaan, jos seurakunnat haluavat järjestää kirkonkirjojen pitämisen kokonaan tai osaksi yhteiseen keskusrekisteriin. Seurakuntien kirkkovaltuustojen on tehtävä siitä sopimus. Seurakuntien tulee siis liittyä johonkin alueelliseen keskusrekisteriin 2022 mennessä. Päätöksen liittymisestä tekee seurakunnan kirkkovaltuusto. Keskusrekisteriin liittyminen muuttaa olennaisella tavalla kirkkoherranvi-rastojen työtä ja sen johdosta työ virastossa vähenee. Seurakunnan tulee ottaa tämä huomioon henkilöstöresurssejaan pohtiessa. Keskusrekisteriin liittymisen myötä seurakunnan velvoitteet henkilötietojen käsittelyssä ja suojaamisessa kevenevät huomattavasti ja vastuu tietojen oikeellisuudesta siirtyy keskusrekisterille. 

Ohessa on Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin johtosääntö (liite 1) ja sopimus (liite 2), jotka tulee hyväksyä. (Liite 3 ja 4).

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Pihtiputaan seurakunta liittyy Lapuan hiippakunnan alueelliseen keskusrekisteriin 1.1.2020 ja hyväksyy alueellisen keskusrekisterin johtosäännön ja sopimuksen. Perustelut: Tietoturvavastuut siirtyvät keskusrekisterille. Keskusrekisteriin liittyminen myöhemmin on kalliimpaa kuin alusta alkaen mukaan lähteminen.

 

Päätös

Esitys hyväksyttiin. Keskustelun aikana Tauno Mattola esitti, että Keskusrekisteriin liittymistä siirretään vuodella eteenpäin. Esitystä ei kannatettu.

 

Kirkkovaltuusto

§ 23

 

Päätös

 

Kirkkovaltuusto päätti liittyä Lapuan hiippakunnan alueelliseen keskusrekisteriin 1.1.2020 ja hyväksyä alueellisen keskusrekisterin johtosäännön ja sopimuksen.

 

KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2020

Kirkkoneuvosto § 52/18.6.2019

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on tehdä kirkkovaltuustolle ehdotus seuraavan vuoden veroäyrin hinnaksi. Päätöksen asiasta tekee kirkkovaltuusto.

Talouspäällikön esitys                          

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Pihtiputaan seurakunnan veroprosentti vuodelle 2020 päätetään säilyttää entisen suuruisena eli vahvistaa veroprosentiksi 1,85. Talouden sopeuttamista yritetään muilla keinoilla.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto

§ 24

 

Päätös

                                      Kirkkovaltuusto päätti kirkollisveroprosentiksi 1,85.

 

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkovaltuusto

§ 25

Kirkkovaltuustolle annetaan tiedoksi seuraavat asiat:

Taloustilanne

Päätös

                                      Taloustilanne saatettiin kirkkovaltuuston tietoon.

 

MUUT ASIAT

Kirkkovaltuusto

§ 26

Päätös

                                      Keskusteltiin kirkkopäiville osallistumisesta.                               

                                     

 

VALITUSOSOITUS

Kirkkovaltuusto

§ 27

Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen. Liite 5.

Päätös

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen.

 

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkovaltuusto

§ 28

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.33.

*****************************************************************************************************************

Kirkkovaltuuston kokous 20.1.2019

KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA KAUDELLE 2019 – 2020

Kirkkoneuvosto § 96/4.12.2018

Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtaja kutsuu kirkkovaltuuston koolle ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu Reijo Jämsen, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu KJ  8 luku  5 §.

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. KJ 8:2.

Kirkkoherran esitys

Kirkkoneuvosto esittää, että uusi kirkkovaltuusto valitsee itselleen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosille 2019– 2020.                                         

Päätös

                   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kirkkovaltuusto

§ 6

 

Päätös

Puheenjohtajaksi valittiin Lauri Mielityinen ja valtuuston varapuheenjohtajaksi Terttu Paananen.

 

KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN JA VARAJÄSENEN VALINTA  2019– 2020

Kirkkoneuvosto § 97/4.12.2018

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja kirkkoneuvoston muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan samassa vaalissa kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hänelle henkilökohtainen varajäsen.

Kirkkoherran esitys

Kirkkoneuvosto esittää uudelle kirkkovaltuustolle, että se valitsee Pihtiputaan seurakunnan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja hänelle varajäsenen kaudeksi 2019-2020.                                                                                        

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kirkkovaltuusto

§ 7

 

Päätös

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Erkki Pietiläinen ja varajäseneksi Veikko Puranen.

 

 

 

KIRKKONEUVOSTON MUIDEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA 2019-2020

Kirkkoneuvosto § 98/4.12.2018

Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän (7) jäsentä eli yhteensä 9 jäsentä.

 

Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän varajäsenensä voivat olla kirkkovaltuutettuja.

Kirkkoneuvoston jäseniksi ja heidän varajäsenikseen voidaan valita myös

valtuustoon kuulumattomia. Päätöksessä tulisi ottaa huomioon KL 23 § 8:n mukaan miesten ja naisten edustus eli vähintään kumpiakin tulisi olla vähintään 40 % jäsenistä.

Kun varsinaisten jäsenten vaali on toimitettu, on eri vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kirkkoherran esitys

Kirkkoneuvosto esittää uudelle kirkkovaltuustolle, että se valitsee Pihtiputaan seurakunnan kirkkoneuvostoon seitsemän (7) varsinaista jäsentä, sekä valitsee kirkkoneuvoston varsinaisille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet vuosille 2019-2020.                             

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kirkkovaltuusto

§ 8

 

Päätös

                   Kirkkoneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi valittiin

                   Taina Kangasluoma, varalle Helli Huikari

                   Heli Hjelmeroos-Haapasalo, varalle Paula Kivinen

                   Sanna Rauhala, varalle Laura Puurula

                   Reijo Jämsén, varalle Seppo Jetsonen

                   Annikki Sorri, varalle Helena Paananen

                   Harri Niemi, varalle Aimo Lohtander

                   Tauno Mattola, varalle Tero Kemppainen

 

 

 

JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA YHTEISEEN KEHITYSVAMMAISTYÖN JOHTOKUNTAAN.

 

Kirkkoneuvosto § 84/20.11.2018

Pihtiputaan seurakunnasta on aika valita jäsen ja varajäsen yhteiseen kehitysvammaistyön johtokuntaan. Kausi on nelivuotinen.

Kirkkoherran esitys         

Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle, että se valitsee Pihtiputaan seurakunnasta jäsenen ja varajäsenen yhteiseen kehitysvammaistyön johtokuntaan.

Päätös

                     Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kirkkovaltuusto

§ 9

 

Päätös

Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Kaisu Luokkanen ja varajäseneksi Mirja Ruotsalainen.

 

 

PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN YHTEISJOHTOKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA

Kirkkoneuvosto § 102

Seurakunnan tulee valita yhteisjohtokuntaan varsinainen jäsen ja varajäsen, joilla on sähköposti käytössä. Heidän tulee olla konfirmoituja seurakunnan jäseniä, ei kuitenkaan työntekijöitä.

 

Kirkkoherran esitys

Kirkkoneuvosto esittää uudelle valtuustolle, että se valitsee jäsenen ja varajäsenen tulevaksi kahden vuoden kaudeksi.

 

Päätös

                   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kirkkovaltuusto

§ 10

Päätös

                   Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Virpi Ylälehto ja varajäseneksi Laura Puurula.

 

 

SAIRAALASIELUNHOIDON YHTEISJOHTOKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA

Kirkkoneuvosto § 104/4.12.2018

Keski-Suomen seurakuntien tulee valita jäsen ja tälle varajäsen sairaalasielunhoidonyhteisjohtokuntaan kaksivuotiskaudeksi 2019 – 2020.

 

                   Kirkkoherran esitys

                   Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee konfirmoidun seurakunnan jäsenen sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaa ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen. Henkilöillä tulisi olla tietokone ja sähköposti käytössään.

 

                   Päätös

                   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kirkkovaltuusto

§ 11

Päätös

                      Jäseneksi Seija Järnfors ja varalle Erkki Kananen.

 

TILINTARKASTAJIEN / TILINTARKASTUSYHTIÖN VALINTA 2019-2020

Kirkkoneuvosto § 100

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7. pykälän mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.

 

Kirkkojärjestyksen 15. luvun 7 §:n mukaisesti vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö voi hoitaa seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen. Tilintarkastajalta ei edellytetä enää seurakunnan jäsenyyttä. Kun valitaan tilintarkastusyhteisö, tulee tilintarkastusyhteisön määrätä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja.

 

Pihtiputaan seurakunnan tilejä on tarkastanut valtuustokauden 2008 – 2018 ajan tilintarkastusyhtiö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt vastuulliseksi tarkastajaksi Esko Säilän.

 

Tarkastustoiminta on pitkäjänteistä työtä ja siinä on eduksi, että tuntee seurakunnan hallintoa ja taloutta pidemmältä ajalta. Hankintana tilintarkastus jää alle kansallisen hankintarajan, joten velvoitetta hankintalain mukaiseen kilpailuttamiseen ei ole.

 

                  

 

Kirkkoherran esitys                                                    

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan vuosien 2019-2022 hallinnon ja talouden tarkastusta suorittamaan valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tarkastajana toimii JHTT, HTM Esko Säilä. Tilintarkastusyhteisö nimeää edellä mainitun henkilön ollessa estyneenä hänen tilalleen tarkastajan. Päivähinta vastuullisella tilintarkastajalla on 660 €/htp ja avustavalla tarkastajalla 555 €/htp. Mikäli tarkastuspäiviä on viisi, hinta on 2985 €.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kirkkovaltuusto

§ 12

Päätös

                   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

*****************************************************************************************************************