Kirkkovaltuuston kokous 20.1.2019

KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA KAUDELLE 2019 – 2020

Kirkkoneuvosto § 96/4.12.2018

Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtaja kutsuu kirkkovaltuuston koolle ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu Reijo Jämsen, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu KJ  8 luku  5 §.

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. KJ 8:2.

Kirkkoherran esitys

Kirkkoneuvosto esittää, että uusi kirkkovaltuusto valitsee itselleen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosille 2019– 2020.                                         

Päätös

                   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kirkkovaltuusto

§ 6

 

Päätös

Puheenjohtajaksi valittiin Lauri Mielityinen ja valtuuston varapuheenjohtajaksi Terttu Paananen.

 

KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN JA VARAJÄSENEN VALINTA  2019– 2020

Kirkkoneuvosto § 97/4.12.2018

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja kirkkoneuvoston muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan samassa vaalissa kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hänelle henkilökohtainen varajäsen.

Kirkkoherran esitys

Kirkkoneuvosto esittää uudelle kirkkovaltuustolle, että se valitsee Pihtiputaan seurakunnan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja hänelle varajäsenen kaudeksi 2019-2020.                                                                                        

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kirkkovaltuusto

§ 7

 

Päätös

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Erkki Pietiläinen ja varajäseneksi Veikko Puranen.

 

 

 

KIRKKONEUVOSTON MUIDEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA 2019-2020

Kirkkoneuvosto § 98/4.12.2018

Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän (7) jäsentä eli yhteensä 9 jäsentä.

 

Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän varajäsenensä voivat olla kirkkovaltuutettuja.

Kirkkoneuvoston jäseniksi ja heidän varajäsenikseen voidaan valita myös

valtuustoon kuulumattomia. Päätöksessä tulisi ottaa huomioon KL 23 § 8:n mukaan miesten ja naisten edustus eli vähintään kumpiakin tulisi olla vähintään 40 % jäsenistä.

Kun varsinaisten jäsenten vaali on toimitettu, on eri vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kirkkoherran esitys

Kirkkoneuvosto esittää uudelle kirkkovaltuustolle, että se valitsee Pihtiputaan seurakunnan kirkkoneuvostoon seitsemän (7) varsinaista jäsentä, sekä valitsee kirkkoneuvoston varsinaisille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet vuosille 2019-2020.                             

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kirkkovaltuusto

§ 8

 

Päätös

                   Kirkkoneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi valittiin

                   Taina Kangasluoma, varalle Helli Huikari

                   Heli Hjelmeroos-Haapasalo, varalle Paula Kivinen

                   Sanna Rauhala, varalle Laura Puurula

                   Reijo Jämsén, varalle Seppo Jetsonen

                   Annikki Sorri, varalle Helena Paananen

                   Harri Niemi, varalle Aimo Lohtander

                   Tauno Mattola, varalle Tero Kemppainen

 

 

 

JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA YHTEISEEN KEHITYSVAMMAISTYÖN JOHTOKUNTAAN.

 

Kirkkoneuvosto § 84/20.11.2018

Pihtiputaan seurakunnasta on aika valita jäsen ja varajäsen yhteiseen kehitysvammaistyön johtokuntaan. Kausi on nelivuotinen.

Kirkkoherran esitys         

Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle, että se valitsee Pihtiputaan seurakunnasta jäsenen ja varajäsenen yhteiseen kehitysvammaistyön johtokuntaan.

Päätös

                     Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kirkkovaltuusto

§ 9

 

Päätös

Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Kaisu Luokkanen ja varajäseneksi Mirja Ruotsalainen.

 

 

PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN YHTEISJOHTOKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA

Kirkkoneuvosto § 102

Seurakunnan tulee valita yhteisjohtokuntaan varsinainen jäsen ja varajäsen, joilla on sähköposti käytössä. Heidän tulee olla konfirmoituja seurakunnan jäseniä, ei kuitenkaan työntekijöitä.

 

Kirkkoherran esitys

Kirkkoneuvosto esittää uudelle valtuustolle, että se valitsee jäsenen ja varajäsenen tulevaksi kahden vuoden kaudeksi.

 

Päätös

                   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kirkkovaltuusto

§ 10

Päätös

                   Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Virpi Ylälehto ja varajäseneksi Laura Puurula.

 

 

SAIRAALASIELUNHOIDON YHTEISJOHTOKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA

Kirkkoneuvosto § 104/4.12.2018

Keski-Suomen seurakuntien tulee valita jäsen ja tälle varajäsen sairaalasielunhoidonyhteisjohtokuntaan kaksivuotiskaudeksi 2019 – 2020.

 

                   Kirkkoherran esitys

                   Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee konfirmoidun seurakunnan jäsenen sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaa ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen. Henkilöillä tulisi olla tietokone ja sähköposti käytössään.

 

                   Päätös

                   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kirkkovaltuusto

§ 11

Päätös

                      Jäseneksi Seija Järnfors ja varalle Erkki Kananen.

 

TILINTARKASTAJIEN / TILINTARKASTUSYHTIÖN VALINTA 2019-2020

Kirkkoneuvosto § 100

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7. pykälän mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.

 

Kirkkojärjestyksen 15. luvun 7 §:n mukaisesti vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö voi hoitaa seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen. Tilintarkastajalta ei edellytetä enää seurakunnan jäsenyyttä. Kun valitaan tilintarkastusyhteisö, tulee tilintarkastusyhteisön määrätä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja.

 

Pihtiputaan seurakunnan tilejä on tarkastanut valtuustokauden 2008 – 2018 ajan tilintarkastusyhtiö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt vastuulliseksi tarkastajaksi Esko Säilän.

 

Tarkastustoiminta on pitkäjänteistä työtä ja siinä on eduksi, että tuntee seurakunnan hallintoa ja taloutta pidemmältä ajalta. Hankintana tilintarkastus jää alle kansallisen hankintarajan, joten velvoitetta hankintalain mukaiseen kilpailuttamiseen ei ole.

 

                  

 

Kirkkoherran esitys                                                    

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan vuosien 2019-2022 hallinnon ja talouden tarkastusta suorittamaan valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tarkastajana toimii JHTT, HTM Esko Säilä. Tilintarkastusyhteisö nimeää edellä mainitun henkilön ollessa estyneenä hänen tilalleen tarkastajan. Päivähinta vastuullisella tilintarkastajalla on 660 €/htp ja avustavalla tarkastajalla 555 €/htp. Mikäli tarkastuspäiviä on viisi, hinta on 2985 €.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kirkkovaltuusto

§ 12

Päätös

                   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuuston kokous 19.12.2019

 

TALOUSARVIO 2019 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2021

 

                   Kirkkoneuvosto § 95/4.12.2018               

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on määritellyt KirVESTES 2018 -2020 mukaan viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden palkan. Kirkon alalla on voimassa Kiky eli kilpailukyky-sopimus. Lomarahoja vähennetään 30 % vielä vuonna 2019, mutta vuodelle 2019 on tulossa prosentin palkankorotus ja kertaerä 368 € kaikille muille paitsi ylimmälle johdolle. Ylin johto ja tuntipalkkalaiset saavat vastaavasti 1,6 %:n korotuksen.

 

Seurakunnan taloudellinen tilanne on kohtuullinen. Vaikka viime vuosien tulokset ovat olleet negatiivisia, vuonna 2017 saatiin seurakuntakeskus Sallilan laina maksettua kokonaan ja seurakunta on nyt velaton.

 

Kirkkohallitus on kirjeessään 13/2017 todennut, että Suomen talous on hieman piristynyt, kasvua on tänä vuonna enimmillään noin kolmen prosentin verran. Vuonna 2016 tilinpäätösten mukaan seurakuntien taloudellinen tilanne heikkeni hieman, mutta parani pidemmän aikavälin tarkastelussa. Pihtiputaalla vuosi 2016 oli negatiivinen. Yksityisellä puolella palkkasumma on kasvanut jo 2017 alkupuolella. Vuodelle 2018 odotettavissa olevat palkankorotukset julkiselle puolelle voi hillitä kirkollisverotulojen laskua.

 

Yhteisöveron poistuttua kokonaan vuonna 2016 kirkko on saanut valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Pihtiputaan seurakunnalle tämä on tiennyt laskua tuloihin.

 

Toimintakulut laskevat noin 14 669 euroa edellisvuoden vuoden vähenemisen vuoksi. Henkilöstökulut nousevat edellisestä vuodesta palkankorotusten ja kertakorvausten vuoksi, mutta ovat kuitenkin arviolta 34 109 euroa pienemmät kuin v. 2017 tilinpäätöksessä. Annettujen avustusten määrä pienenee, kun Inkerin kirkon teologinen instituutti Keltossa ei enää tarvitse Lähetysseuran tukea, vaan pärjää omilla tuloillaan. Talousarvion 2019 vuosikate on negatiivinen 8501euroa ja poistojen jälkeen tilikauden alijäämä on 59 949 euroa. Negatiivisen tulosarvioon ovat syynä mm. se, ettei kirkollisverojen määrän nousuun uskota jäsenmäärän laskiessa koko ajan. Liite 1.

                                                        

                  

 

Talouspäällikön esitys                                     

Todetaan, että Merja Koskela, Johanna Kinnunen ja Sanna Ollikainen on kutsutut kokoukseen, jotta he voivat kertoa alaansa kuuluvat talousarvioon ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyvät näkökohdat kirkkoneuvostolle.

 

Kirkkoneuvosto keskustelee talousarvioon liittyvistä määrärahoista kuultuaan viranhaltijoita ja tekee esityksen kirkkovaltuustolle. (Liite 1).

 

Talousarvio on sitova kirkkovaltuustolle pääluokkatasolla. Työmuotojen määrärahojen sitovuustaso on tehtäväalueittain. Tämä sitovuustaso on määrärahat ilman henkilöstömenoja.

                                       

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion vuodelle 2019 ja Toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2021. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle talousarvion 2019 ja Toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2021 hyväksymistä.

 

Kirkkovaltuusto

§ 19

Päätös

                   Esitys hyväksyttiin pienin tekstimuutoksin.

 

KESKI-SUOMEN SEURAKUNTIEN KEHITYSVAMMAISTYÖN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN JA JOHTOSÄÄNTÖJEN PÄIVITYS
 

Kirkkoneuvosto § 67/15.10.2018

Keski-Suomen kehitysvammaistyön johtokunta on esittänyt Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteistoimintasopimukseen, Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteisjohtokunnan johtosääntöön ja Keski-Suomen kehitysvammaistyön papin johtosääntöön joitakin päivityksiä.

Keski-Suomen seurakunnat ovat solmineet kehitysvammaistyön yhteistoimintasopimuksen vuonna 1989. Yhteinen kehitysvammaistyön papin virka sijoitettiin Suolalahden seurakuntaan. Vuona 2007 seurakuntaliitoksen myötä kehitysvammaistyön hallinto ja papin virka siirtyivät Äänekosken seurakunnalle.

Kehitysvammaistyössä ja sopijaseurakunnissa tapahtuneet muutokset vaativat sopimuksen ja johtosääntöjen tekstisisällön päivittämistä ajantasaisiksi. Kysymys ei ole uudesta sopimuksesta vaan sopimuksen tekstisisällön tarkastamisesta ja päivittämisestä ajankohtaiseksi. Johtokunta on toivonut, että johtokunnan jäsenten toimikausi kestäisi nykyisen kahden vuoden sijasta neljä vuotta.

 

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteenä olevia Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteistoimintasopimuksen, Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteisjohtokunnan johtosäännön ja Keski-Suomen kehitysvammaistyön papin johtosäännön hyväksymistä.  Johtokunnan jäsenten toimikausi kestää neljä vuotta.

 

Päätös

                   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 2.

 

Kirkkovaltuusto

§ 20

Päätös

                   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Kirkkovaltuuston kokous 21.5.2018

TILINPÄÄTÖS 2017

Kirkkoneuvosto § 15/27.3.2018

Seurakunnan on Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 pykälän mukaan laadittava tilikaudelta tilinpäätös. Seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä sekä soveltuvin osin kirjanpitolakia (KPL 1336/1997). Jos kirkkolain ja -järjestyksen säännökset poikkeavat kirjanpitolain säännöksistä, noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä.

Pihtiputaan seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätökseen liittyvät numero-osuudet ovat valmistuneet laskentakeskus Kipan toimesta. 

Talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuuston osalta pääluokkataso. Pääluokittain ylitykset hautaustoimessa 10 232,75 € ja kiinteistötoimessa 26 466,38 €. Hautaustoimessa palkat ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut johtuen Muurasjärven vesivahingosta.  Liite 1 tasekirja vuodelta 2017.

Taloudellinen tilanne on hiukan kohtuullisempi kuin miltä se talousarviota tehtäessä näytti. Tilinpäätöksessä tulos oli 84,5 % arvioidusta alijäämästä. Talousarviossa tuloksen odotettiin olevan 93 792 € alijäämäinen ja vuosikatteen 42 851 € negatiivinen. Tilikauden tulos on 79 230 € alijäämäinen ja vuosikate on 27 782,02 € miinuksella. Tulosta heikensi Muurasjärven kirkon yllättävä vesivahinko. Seurakunta ei saanut edelleenkään verotulojen täydennysavustusta. Henkilöstömenot toteutuivat 4660,77 € suunniteltua pienempinä Kiky-sopimuksen vuoksi, vaikka henkilöstön vaihdosten takia piti käyttää paljon palkallisia sijaisia. Metsätalouden myyntitulot sen sijaan olivat 13 586,62 € arvioitua suuremmat.

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy pääluokkien hautaustoimen ja kiinteistötoimen ylitykset. Kirkkoneuvosto hyväksyy ja esittää edelleen kirkkovaltuustolle vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä. Samalla kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2017 tuloksen alijäämä 79 230 € katetaan edellisten tilikausien ylijäämistä.

Kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilit ja antaa ne tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

                                      Kirkkoneuvosto § 43/17.5.2018

Tilintarkastus on suoritettu 3.5.2018 ja siitä on annettu erillinen tilintarkastuskertomus. Liite 1.

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuustolle tilintarkastuskertomuksen ja esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden seurakunnan tilejä ja hallintoa hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 2017.

                                      Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kirkkovaltuusto

§ 5

 

Päätös                          

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ                                                          

Kirkkoneuvosto § 16/27.3.2018

Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittämisestä on sovittu 12.9.2016 neuvoston kokouksessa. Tilintarkastaja on huomauttanut ohjesäännön vanhentumisesta. Nykyinen ohjesääntö on hyväksytty 2012.

Taloussääntö ja kirkkoneuvoston ohjesääntö ovat seurakuntatalouden hallintoa ja taloutta ohjaavat perussäännöt. Näitä sääntöjä tulee tarkastella yhdessä ja niiden tulee täydentää toisiaan. Liite 2.

Kirkkoherran esitys              

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen tuomiokapitulin vahvistettavaksi uudistetun Pihtiputaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön. Maininta kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittämisestä ja tilintarkastajan huomautuksesta ohjesäännön vanhentumisesta on aiheeton.

Kirkkoneuvosto

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto

§ 6

 

Päätös

                                     Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

                     

TALOUSSÄÄNTÖ                                                                                                

Kirkkoneuvosto § 17/27.3.2018                  

Nykyinen taloussääntö on hyväksytty 2012.

Taloussääntö ja kirkkoneuvoston ohjesääntö ovat seurakuntatalouden hallintoa ja taloutta ohjaavat perussäännöt. Näitä sääntöjä tulee tarkastella yhdessä ja niiden tulee täydentää toisiaan. Liite 3.

Kirkkoherran esitys              

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi uudistetun Pihtiputaan seurakunnan taloussäännön.

Kirkkoneuvosto

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto

§ 7

 

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

ÄÄNESTYSALUE JA ÄÄNESTYSPAIKKA

Kirkkoneuvosto § 18/27.3.2018                  

Pihtiputaan seurakunta on yksi äänestysalue. Tällöin muodostetaan yksi yhtenäinen äänioikeutettujen luettelo.  KVJ 2 luvun 51 §:n mukaisesti seurakunnan kirkko on varsinainen äänestyspaikka.

Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella.

                      Varsinaisena vaalipäivänä jokaisessa seurakunnassa on yksi tai useampi äänestyspaikka, jonka tulee olla avoinna klo 11–20 välisen ajan. Kiertäviä äänestyspaikkoja ei siis tule järjestää. Ennakkoäänestyspaikka on kirkkoheranvirastossa ja muissa vaalilautakunnan määräämissä paikoissa (KVJ 2:43 § 2 mom.).

Kirkkoherran esitys              

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Pihtiputaan seurakunta on yksi äänestysalue ja varsinaisena vaalipäivä Pihtiputaan kirkko on ainoa äänestyspaikka seurakunnan alueella.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kirkkovaltuusto

§ 8

 

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN

Kirkkoneuvosto § 19/27.3.2018

Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta. Vaalilauta-kunnan asettaa kirkkovaltuusto. Vaalilautakunta tulee asettaa viimeistään 31.5.2018. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsen eikä varajäsen. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. Vaalilautakuntaan kannattaa siten valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään sekä riittävästi varajäseniä. Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lain mukainen tai hänen tilalleen vaalilautakuntaan voidaan nostaa aiemmin nimetty varajäsen.

Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Kirkkovaltuusto nimeää puheenjohtajan. (KVJ 2:1 § 1 mom.). Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessa itselleen varapuheenjohtajan ja sihteerin.  Sihteerin ei tarvitse olla vaalilautakunnan jäsen. Sihteerinä on yleensä toiminut seurakunnan viranhaltija.

Kirkkoherran esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeää vaalilautakuntaan vähintään 4 jäsentä ja heille varajäsenet, ja että kirkkovaltuusto nimeää puheenjohtajan.

Kirkkoneuvosto

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto

§ 9

 

Päätös

Kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi kirkkoherra Arja Huuskosen, muiksi vaalilautakunnan jäseniksi Jorma Luomalan, Taina Toikkasen, Kaisa Vuorisen ja Heikki Toikkasen. Varajäseniksi valittiin Irja Tiainen, Sointu Sumen-Tirkkosen, Ari Saastamoinen, Tapani Korpi ja Piipe Onninen-Kokko.

 

KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2019

                                      Kirkkoneuvosto § 34/2.5.2018

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on tehdä kirkkovaltuustolle ehdotus seuraavan vuoden veroäyrin hinnaksi. Päätöksen asiasta tekee kirkkovaltuusto.

                                      Talouspäällikön esitys                          

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Pihtiputaan seurakunnan veroprosentti vuodelle 2019 päätetään pitää aikaisemmassa prosentissa eli vahvistaa veroprosentiksi 1,85.

                                      Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto

§ 10

 

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.