KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS/PÖYTÄKIRJA                          2/2020

Kokousaika                   Ke 17.6.2020 klo 19.00 – 20.23

Kokouspaikka                Seurakuntatalo, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

Saapuvilla olleet

jäsenet                                

Mielityinen Lauri                     puheenjohtaja

Paananen Terttu                       varapuheenjohtaja

Järnfors Seija                            jäsen

Kananen Erkki                         jäsen                                                         

                                      Mattola Tauno                          jäsen

Pietiläinen Erkki                       jäsen

Puranen Veikko                        jäsen

Rauhala Sanna                         jäsen

                                      Huikari Helli                            varajäsen      

                                      Kuronen Irmeli                         varajäsen

                                      Paananen Helena                      varajäsen      

Muut saapuvilla             

olleet                            

                                      Huuskonen Arja                         kirkkoherra

Ojala Anna-Maija                       talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Poissa

                                      Aho Hannu                                jäsen

Hjelmeroos-Haapasalo Heli     jäsen

Jämsén Reijo                             jäsen

                                      Kahilainen Seppo                     varajäsen      

                                      Kangasluoma Taina                  jäsen

Niemi Harri                              jäsen

Puurula Laura                           jäsen

Sorri Annikki                           jäsen

Asiat                              § 12-23

Valitusosoitus                Kirkkolain 24. luvun 4 §:n mukainen valitusosoitus § 22

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________   

                                      puheenjohtaja                                pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on                 Pihtipudas 17.6.2020

tarkastettu                     

                                      ____________________          ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja                pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherranvirastossa    22.6.-27.7.2020

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu     Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 11.6.-27.7.2020

Allekirjoitus                   ____________________

KOKOUKSEN ALOITUS

Kirkkovaltuusto 

§ 12

Esitys

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen, jonka jälkeen kirkkoherra pitää alkuhartauden.

Päätös

                                      Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden.

LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN JA ESTEIDEN HYVÄKSYMINEN SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkovaltuusto

§ 13

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä.

Kokouskutsu on lähetettävä viikkoa ennen kokousta ja esityslista viikkoa ennen kokousta. Kutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on lähetetty 10.6.2020 ja esityslista 10.6.2020. Kokouksesta on ollut myös ilmoitus Kotiseudun Sanomissa 10.6.2020.

Esitys

Todetaan läsnäolijat nimenhuudolla ja käsitellään valtuutettujen mahdolliset esteet ja todetaan varavaltuutettujen osallistuminen kokoukseen. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkovaltuusto

§ 14

Valtuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkovaltuuston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan 17.6.2020 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta on pantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 11.6.-27.7.2020 väliseksi ajaksi.

Päätös                               

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Kananen ja Irmeli Kuronen.

 

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkovaltuusto

§ 15

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

TILINPÄÄTÖS 2019

Kirkkoneuvosto § 17/19.3.2020

Seurakunnan on Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 pykälän mukaan laadittava tilikaudelta tilinpäätös. Seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä sekä soveltuvin osin kirjanpitolakia (KPL 1336/1997). Jos kirkkolain ja -järjestyksen säännökset poikkeavat kirjanpitolain säännöksistä, noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä.

Pihtiputaan seurakunnan vuoden 2019 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätökseen liittyvät numero-osuudet ovat valmistuneet laskentakeskus Kipan toimesta. 

Talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuuston osalta pääluokkataso. Pääluokittain ylityksiä ei ole. Taloudellinen tilanne näytti huonolta talousarviota tehtäessä, kun vuoden 2018 huono tulos oli jo tiedossa. Tilinpäätöksessä ylijäämä on 61 703,04 € eli 181 601,04 € suurempi kuin odotettiin. Tulosta nosti kirkollisverotulojen nousu reilulla 5 %:lla ja hyvin onnistuneet puukaupat. Henkilöstömenot toteutuivat 21 764,58 € arvioitua pienempinä. Liite 1.

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy ja esittää edelleen kirkkovaltuustolle vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä. Samalla kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2019 tuloksen ylijäämä

61 703,04 € siirretään edellisten tilikausien ylijäämätilille.

Kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilit ja antaa ne tilintarkastajien tarkastettavaksi. LAVA merkittävä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto § 46/15.5.2020

                   Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuustolle tilintarkastuskertomuksen ja esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden seurakunnan tilejä ja hallintoa hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 2019.

                   Tilintarkastus on suoritettu XX.5.2020 ja siitä on annettu erillinen tilintarkastuskertomus. Liite 1.

                   Päätös

Koska tilintarkastuskertomus ei ole saapunut, tämän pykälän käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

                   Kirkkoneuvosto § 61/4.6.2020

Talouspäällikön esitys

Koronapandemiasta johtuen tilintarkastus on hiukan viivästynyt, koska se on suoritettu etänä. Tilintarkastus on valmistunut 22.5.2020 ja siitä on annettu erillinen tilintarkastuskertomus. Kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuustolle tilintarkastuskertomuksen ja esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden seurakunnan tilejä ja hallintoa hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 2019. Liite 1.(Liite 2)

Päätös

                   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto

§ 16

Päätös

                   Tilinpäätös hyväksytään sellaisenaan.

KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2021

Kirkkoneuvosto § 47/15.5.2020

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on tehdä kirkkovaltuustolle ehdotus seuraavan vuoden veroäyrin hinnaksi. Päätöksen asiasta tekee kirkkovaltuusto.

Talouspäällikön esitys                          

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Pihtiputaan seurakunnan veroprosentti vuodelle 2021 päätetään säilyttää entisen suuruisena eli vahvistaa veroprosentiksi 1,85.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto

§ 17

Päätös

                   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KEHITYSVAMMAISTYÖN YHTEISJOHTOKUNNAN VARSINAISEN JÄSENEN VALINTA

Kirkkoneuvosto § 51/15.5.2020

Kehitysvammaistyön yhteisjohtokunnan varsinainen jäsen Kaisu Luokkanen on irtisanoutunut luottamustehtävästään. Varajäsenenä on toiminut Mirja Ruotsalainen.

                                      Kirkkoherran esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Kaisu Luokkasen tilalle varsinaisen jäsenen loppukaudeksi 2020-2022.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kirkkovaltuusto

§ 18

Päätös

Kehitysvammaistyön yhteisjohtokunnan varsinaiseksi jäseneksi valittiin Taina Kangasluoma.

KESKI-SUOMEN IT-YHTEISTYÖALUEEN YHTEISJOHTOKUNNAN VARAJÄSENEN VALINTA

Kirkkoneuvosto § 62/4.6.2020

Erkki Lavanti siirtyy Alavieskan kirkkoherraksi 1.7.2020 lukien. Hän on ollut varajäsen

IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunnassa.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee uuden varajäsenen Erkki Lavantin tilalle.

                   Päätös

                   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto

§ 19

Päätös

                   Keski-Suomen IT-yhteisjohtokunnan varajäseneksi valittiin Tuomas Hurme.

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkovaltuusto

§ 20

Kirkkovaltuustolle annetaan tiedoksi seuraavat asiat:

                   Taloustilanne

                   Aluekeskusrekisteriin liittyminen

                   Piha-ahon kiinteistön lahjoituksen vastaanotto

Päätös

                   Asiat saatettiin kirkkovaltuuston tietoon.

MUUT ASIAT

Kirkkovaltuusto

§ 21

Päätös

                   Seija Järnfors otti esille seurakunnan viestinnän kehittämiseen liittyvät asiat.

VALITUSOSOITUS

Kirkkovaltuusto

§ 22

                   Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen. Liite 3.

Päätös

                   Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkovaltuusto

§ 23

.

Päätös           Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.23.