KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA                                                    2/2020

Kokousaika                   To 19.3.2020 klo 17 -

Kokouspaikka                Seurakuntatalo, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

Saapuvilla olleet

jäsenet                           Arja Huuskonen                      kirkkoherra, puheenjohtaja

                                      Erkki Pietiläinen                      kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja             

                                      Kangasluoma Taina                 jäsen                 

                                      Mattola Tauno                         jäsen                 

                                      Rauhala Sanna                         jäsen

                                      Sorri Annikki                          jäsen

                                     

Muut saapuvilla             

olleet                                                                           

                                      Lauri Mielityinen                     valtuuston puheenjohtaja

                                      Terttu Paananen                       valtuuston varapuheenjohtaja

                                      Anna-Maija Ojala                    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Poissa                            Hjelmeroos-Haapasalo Heli      jäsen

                                      Jämsén Reijo                           jäsen

                                      Niemi Harri                             jäsen

                                     

Asiat                              § 13-27

Valitusosoitus                Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 26

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________   

                                      puheenjohtaja                                pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on                 Pihtipudas ___ __2020

tarkastettu                     

                                      ____________________          ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja                pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherran-

virastossa                       20.3.-17.4.2020

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu     Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 12.3.-17.4.2020

Allekirjoitus                   ____________________

KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 

§ 13

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Lisäksi on voimassa, mitä kirkkoneuvosta on säädetty (KL 10 luku 3 § ja KJ 9. luku 1 §).

Kokouskutsu on lähetettävä 3 päivää ennen kokousta ja esityslista 3 päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu ja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 12.3.2019.

Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkoneuvosto

§ 14

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan 19.3.2020 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 12.3.-17.4.2020 väliseksi  ajaksi.

Päätös                               

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taina Kangasluoma ja Tauno Mattola.

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoneuvosto

§ 15

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/YLITYKSET

Kirkkoneuvosto

§ 16

Pihtiputaan seurakunnan vuoden 2019 tilinpäätös on valmistunut. Talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuuston osalta pääluokkataso. Pääluokittain määrärahat eivät ylity. Talousarvion sitovuustaso kirkkoneuvoston osalta on tehtäväalue.

Päätös

Tehtäväalueittain määrärahat ylittyvät seuraavasti:

Kirkkovaltuusto, ylitys 25,10 €, ylitystä kokouspalkkioissa ja matkakuluissa.

Kirkkoherranvirasto, ylitys 6 181,43 €, ylitys henkilöstökuluissa. Varauduttiin Keskusrekisterin tuloon, mikä siirtyi ja palkkoja siirretty eri kustannuspaikoille.

Työhyvinvointi, ylitys 661,42 €. Kela-korvaukset arvioitua pienemmät ja henkilöstökulut odotettua suuremmat.

Hautaan siunaaminen, ylitys 399,19 €. Palkat ja matkakustannukset odotettua suuremmat.

Muut seurakuntatilaisuudet, ylitys 188,39 €. Suuremmat henkilöstökulut, kuljetuspalvelukulut ja retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut.

Päiväkerho, ylitys 231,82 €. Henkilöstökulut odotettua suuremmat.

Lähetys, ylitys 984 €. Toimintatuotot odotettua pienemmät, annetut avustukset arvioitua suuremmat.

Kirkonkylän hautatoimi, ylitys 132,41 €. Hautauspalvelumaksutuottoja odotettua vähemmän.

Seurakuntatalo Sallila, ylitys 9346,10 €. Vuokratuotot odotettua pienemmät, henkilöstökulut odotettua suuremmat, odottamaton rakennusten korjaus (koppelon tuhot toimistotiloissa), korkeammat sähkö- ja lämmityskulut (hinnan korotus).

Maatalous, ylitys 113,92 €. Ilmoituskulut tonttivuokrista.

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy edellä mainitut ylitykset.

Päätös

                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

TILINPÄÄTÖS 2019

Kirkkoneuvosto

§ 17

Seurakunnan on Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 pykälän mukaan laadittava tilikaudelta tilinpäätös. Seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä sekä soveltuvin osin kirjanpitolakia (KPL 1336/1997). Jos kirkkolain ja -järjestyksen säännökset poikkeavat kirjanpitolain säännöksistä, noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä.

Pihtiputaan seurakunnan vuoden 2019 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätökseen liittyvät numero-osuudet ovat valmistuneet laskentakeskus Kipan toimesta. 

Talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuuston osalta pääluokkataso. Pääluokittain ylityksiä ei ole. Taloudellinen tilanne näytti huonolta talousarviota tehtäessä, kun vuoden 2018 huono tulos oli jo tiedossa. Tilinpäätöksessä ylijäämä on 61 703,04 € eli 181 601,04 € suurempi kuin odotettiin. Tulosta nosti kirkollisverotulojen nousu reilulla 5 %:lla ja hyvin onnistuneet puukaupat. Henkilöstömenot toteutuivat 21 764,58 € arvioitua pienempinä.

Liite 1.

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy ja esittää edelleen kirkkovaltuustolle vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä. Samalla kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2019 tuloksen ylijäämä

61 703,04 € siirretään edellisten tilikausien ylijäämätilille.

Kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilit ja antaa ne tilintarkastajien tarkastettavaksi. LAVA merkittävä.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

                     

NUORISOTYÖNOHJAAJA SANNA HEININEVAN IRTISANOUTUMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 18

Nuorisotyönohjaaja Sanna Heinineva on irtisanoutunut virastaan siten, että hänen viimeinen työpäivänsä on 30.4.2020. Liite 2.  Virka tullaan laittamaan auki ajalla 9.4.-6.5. kokoaikaisena ja toistaiseksi voimassa olevana siten, että viran vastaanotto on 1.8.2020. Valittujen hakijoiden haastattelu on 15.5. klo 16.00 kirkkoneuvoston kokouksessa. Huhtikuusta Sannan jäädessä lomalle nuorisotyönohjaajan yksittäisiä tehtäviä hoitaa määräaikainen diakoniatyöntekijä Tuomas Hurme. Hän tulee olemaan myös kesän rippikoululeireillä nuorisotyön tehtävissä.

Kirkkoherran

esitys            

Irtisanoutuminen saatetaan kirkkoneuvoston tietoon.

Päätös

                     Irtisanoutuminen saatettiin kirkkoneuvoston tietoon.

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ MERJA KOSKELAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTAAN

Kirkkoneuvosto

§ 19

Diakoniatyöntekijä Merja Koskela on irtisanoutunut virastaan vuorotteluvapaan aikana. Liite 3. Kirkkoherra jatkoi viranhaltijapäätöksellä vuorotteluvapaan sijaisen Tuomas Hurmeen määräaikaisuutta 31.7.2020 asti. Diakoniatyön virka tullaan laittamaan auki ajalla 9.4.-6.5. kokoaikaisena ja määräaikaisena ajalle 1.8.2020-31.12.2022. Jos seurakuntaliitoksia ei tule, määräaikaisuutta voidaan jatkaa. Valittujen hakijoiden haastattelu on 15.5. klo 16.00 kirkkoneuvoston kokouksessa.

Kirkkoherran

esitys            

Irtisanoutuminen saatetaan kirkkoneuvoston tietoon.

Päätös

                     

Irtisanoutuminen saatettiin kirkkoneuvoston tietoon. Diakoniatyöntekijän virka tullaan laittamaan auki ajalla 9.4.-6.5. kokoaikaisena ja toistaiseksi voimassa olevana siten, että viran vastaanotto on 1.8.2020.

VUODEN 2020 RIPPIKOULUN KOKONAISSUUNNITELMA

Kirkkoneuvosto

§ 20

                      Kirkkoneuvosto hyväksyy vuosittaisen rippikoulusuunnitelman.

Tahkoniemi 1 -rippikoululeiri 9.-16.6.2020 Tahkoniemen leirikeskuksessa. Konfirmaatio Pihtiputaan kirkossa sunnuntaina 21.6.2018 klo 10. Rippikoululaisia 18. Leirin henkilökunta:

  • Kirkkoherra Arja Huuskonen (turvallisuusvastaava)
  • nuorisotyönohjaajan roolissa Tuomas Hurme (varaturvallisuusvastaava)
  • kesätyöntekijä Wilma Heikkinen
  • kanttori Johanna Kinnunen (paikalla tarvittaessa)
  • emäntä Oili Parkkonen ja apuemäntä Katja Montonen

Tahkoniemi 2 -rippikoululeiri 30.6.-7.7.2020 Tahkoniemen leirikeskuksessa. Konfirmaatio Pihtiputaan kirkossa sunnuntaina 12.7.2020 klo 10. Rippikoululaisia 20. Leirin henkilökunta:

  • Kirkkoherra Arja Huuskonen (varaturvallisuusvastaava)
  • kanttori Johanna Kinnunen (paikalla tarvittaessa)
  • kesätyöntekijä Wilma Heikkinen
  • emäntä Oili Parkkonen ja apuemäntä Katja Montonen

Suunnitelma kokonaisuudessaan on liitteenä 4.

Kirkkoherran esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2020 rippikoulun kokonaissuunnitelman.                                         LAVA merkittävä. Kakkosleirin turvallisuusvastaavana toimii Tuomas Hurme.

Päätös

                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN AUKI LAITTAMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 21

Seurakuntapastori Erkki Lavanti on vastaanottamassa kirkkoherranviran toisesta seurakunnasta. Mikäli tämä hakuprosessi on kirkkoneuvoston kokoushetkellä vielä keskeneräinen, laitetaan Pihtiputaan seurakunnan seurakuntapastorin virka auki ehdollisena. Virkailmoitus on liitteenä 5. Virka muutetaan määräaikaiseksi johtuen mahdollisista seurakuntaliitoksista. Jos liitoksia ei tule, määräaikaisuutta voidaan jatkaa. Samoin virka muutetaan osa-aikaiseksi johtuen seurakunnan väkimäärän vähenemisestä. Virassa on 6 kuukauden koeaika. Viranhaltijan valinnassa ei ole valituslupaa.                                                                        

Kirkkoherran

esitys             Seurakuntapastorin osa-aikainen ja määräaikainen virka julistetaan haettavaksi. Palkka on vaativuusryhmän 601 mukainen, virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on osoitettava rikosrekisteriote ja hyväksytty lääkärintodistus ennen viran vastaanottoa. Viimeinen hakuaika on 3.4., ja viran vastaanotto on 1.8. Kirkkoneuvosto haastattelee hiippakuntapastorin ja johtoryhmän valitsemat henkilöt to 9.4. klo 15.00 alkavassa kokouksessa. Lopullisen päätöksen virkaan valitusta tekee tuomiokapituli. Liitteessä on mainittu viranhaltijan edellytykset. LAVA merkittävä.

Päätös

                      Seurakuntapastorin virka julistetaan haettavaksi.

                       

VALMIUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 22

Kirkkoneuvosto tarkistaa valmiussuunnitelman toimintakautensa jälkimmäisen kauden keväällä. Tuomiokapitulista on tullut seurakuntiin kehotus suunnitelman päivittämiseen 3.4. mennessä. Kiireellisyys johtuu Korona-virus epidemian laajentumisesta ja Kreikan ja Turkin rajan tapahtumista. Valmiussuunnittelussa tulee ottaa huomioon mm. laajamittaisen maahantulon vaikutukset seurakunnan tilojen käyttöön. Myös mahdollinen pandemia voi vaikuttaa seurakunnan tilojen käyttöön. Nämä on suunnitelmassamme jo huomioitu. Valmiussuunnitelmaan tulee uusi liite väliaikaismajoituksesta. Valmiussuunnitelma jaetaan kokouksessa. Valmiussuunnitelman liitteet päivittää kirkkoherra ja muut työntekijät.

Kirkkoherran

esitys:            Kirkkoneuvosto päivittää valmiussuunnitelman ja käsittelee liitteen väliaikaismajoituksesta.

Päätös

                      Kirkkoneuvosto hyväksyi päivitetyn valmiussuunnitelman.

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TYÖRYHMÄN EDUSTAJAN VALINTA

Kirkkoneuvosto

§ 23

                      Ehkäisevä päihdetyö kuuluu osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

ja sen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden käytön aiheuttamia

haittoja päihteiden käyttäjille, heidän läheisilleen sekä koko yhteiskunnalle.

Wiitaunioni on mukana Ennalta ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen

hankkeessa, jota hallinnoi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Hankkeessa on

tavoitteena rakentaa ehkäisevään päihdetyöhön tietoon perustuva johtamisen

malli, joka sisältäisi asiakaslähtöisen palvelupolun sekä päätöksenteon

tueksi rakennetun systemaattisen tiedonkeruumenetelmän.

Wiitaunionin työpaikkojen päihdetyöryhmä on kokouksessaan 10.12.2019 käsitellyt asiaa sekä ehdottanut ehkäisevän päihdetyön työryhmän jäseniksi: päihdetyöntekijät, Wiitaunionin yhteiset pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut, poliisi, seurakunnat, aikuisneuvolan terveydenhoitaja, koulukuraattorit, työterveyshoitaja, Viitasaarelta yrittäjien edustaja, nuorisovaltuustojen edustajat, vanhusneuvostojen edustajat ja vammaisneuvostojen edustajat. Lisäksi työryhmä voi tarvittaessa kutsua muita edustajia tai asiantuntijoita. Ehkäisevän päihdetyön työryhmä kokoontuu 2-4 kertaa vuodesta tai tarpeen mukaan useamminkin. Työryhmän tehtävänä on lueteltu ehkäisevän päihdetyön lain 5 §:ssä, joiden pohjalta työryhmä koostaa itselleen toimintasuunnitelman ja täsmennetyt toimenpiteet vuosittain.

Kirkkoherran esitys

Kirkkoneuvosto valitsee Wiitaunionin ehkäisevän päihdetyön työryhmään seurakunnanedustajana virassa olevan diakoniatyöntekijän.

Päätös

                      Esitys hyväksyttiin.

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 24

                                      Tiedoksi saatetaan Kirkkoherran viranhaltijapäätökset 1-4/2020.

                                     

                                      Strategiapäivä on Tahkoniemessä to 14.5. klo 16.30 alkaen.

Senegalin lähetystyöntekijät Jaakko Nuutila ja Vaula Veirala ovat irtisanoutunee Suomen Lähetysseuran palveluksesta. Suomen Lähetysseuralta on pyydetty vaihtoehtoja uusista sopimuksista Pihtiputaan seurakuntaan.

Kirkkoneuvosto toimii palveluryhmänä 29.3. klo 13.00 messussa. Tekstit ovat Jes.65:1-3 ja Ef. 2:12-16. Tämä ei toteudu nyt koronavirustilanteen takia.

Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset ovat to 9.4. klo 15.00 (seurakuntapastorin virka), 6.5. klo 17.00 ja 15.5. klo 16.00 (nuorisotyönohjaajan ja diakoniatyöntekijän virat).

Puukaupan mittaustodistus.

                                                                           

                                      Kehitysvammaistyön yhteisjohtokunnan pöytäkirja.

Päätös

                                      Asiat saatettiin kirkkoneuvoston tietoon.

MUUT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 25

Päätös

                                      Muita asioita ei ollut.

                                                                                                                                           

VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

§ 26

                                      Annetaan liitteen 6 mukainen valitusosoitus.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin.                 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 27

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.35.

 

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

                                                                                                               1/2020

Kirkkoneuvoston esityslista/pöytäkirja

 

Kokousaika                   To 23.1.2020 klo 17.00

 

Kokouspaikka                Seurakuntatalon kahvio, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet                           Arja Huuskonen                      kirkkoherra, puheenjohtaja

                                      Erkki Pietiläinen                      kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja             

                                      Hjelmeroos-Haapasalo Heli      jäsen

                                      Jämsén Reijo                           jäsen

                                      Kangasluoma Taina                 jäsen                 

                                      Mattola Tauno                         jäsen

                                      Niemi Harri                             jäsen

                                      Rauhala Sanna                         jäsen

                                      Sorri Annikki                          jäsen

                                     

Muut saapuvilla             

olleet                            

                                      Lauri Mielityinen                     valtuuston puheenjohtaja

                                      Terttu Paananen                       valtuuston varapuheenjohtaja

                                      Anna-Maija Ojala                    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

                                     

                                                                           

                                     

Asiat                              § 1-12

 

Valitusosoitus                Kirkkolain 24. luvun 3 §:n mukainen valitusosoitus § 11

 

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________    

                                      puheenjohtaja                                pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja on                 Pihtipudas 23.1.2020

tarkastettu                     

                                      ____________________          ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja                pöytäkirjantarkastaja

                                     

                                     

 

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherran-

virastossa                          24.1.2020 -24.2.2020

 

 

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu     Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 13.1.2020-24.2.2020

 

 

Allekirjoitus                   ____________________    

 

KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 

§ 1

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Lisäksi on voimassa, mitä kirkkoneuvosta on säädetty (KL 10 luku 3 § ja KJ 9. luku 1 §).

Kokouskutsu on lähetettävä 3 päivää ennen kokousta ja esityslista 3 päivää ennen kokousta. Kutsu ja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 15.1.2020.

Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kirkkoherra piti alkuhartauden. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkoneuvosto

§ 2

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan 23.1.2020 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 13.1.2020-24.2.2020 välisenä aikana.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heli Hjelmeroos-Haapasalo ja Sanna

Rauhala.

 

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoneuvosto

§ 3

 

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KIRKOLLISKOKOUKSEN MAALLIKKOEDUSTAJIEN VAALI

Kirkkoneuvosto

§ 4

Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 1/2020 antanut ohjeen vaalista. Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalit toimitetaan tiistaina 11.2.2020. Yksittäisessä seurakunnassa vaalit toimitetaan kirkkovaltuuston maallikkojäsenten vaalikokouksessa. 

Molemmat vaalit toimitetaan samassa vaalikokouksessa, mutta kysymyksessä on kuitenkin kaksi erillistä vaalitoimitusta. Vaalien toimittamisesta säädetään kirkkolain 23 luvun 13 ja 14 §:ssä sekä kirkon vaalijärjestyksen 69─86 §:ssä. Eduskunnan käsiteltävänä oleva kirkkolainsäädännön kokonaisuudistus ei vaikuta vaalien toimittamiseen sovellettaviin säännöksiin.  

Kirkkoherran on ennakolta huolehdittava siitä, että seurakunnassa ryhdytään valmistelutoimiin vaalien toimittamista varten. Tällöin on varmistuttava siitä, että vaaleissa on käytettävissä vaalihuoneeseen nähtäville pantavat ehdokaslistojen yhdistelmät, äänestyslippuja, vaalileimasin, jona käytetään seurakunnan leimasinta, vaaliuurna sekä sinetöimis- ja muut tarpeelliset välineet (KVJ 81 §). 

Vaaleissa on mahdollista äänestää ennakkoon. Jos maallikkojäsenen ja maallikkoedustajan vaalissa äänioikeutettu ei voi saapua seurakunnan vaalikokoukseen, hän saa lähettää taitetun äänestyslippunsa vaalin toimittajalle suljetussa kuoressa, jonka päälle hän on merkinnyt nimensä ja sen, että siinä on hänen äänestyslippunsa (KVJ 80 §). Vaalikokouskutsut on syytä lähettää hyvissä ajoin, jotta ne ehtivät varmasti perille. Vaalikokouskutsussa on ilmoitettava ennakkoäänestysmahdollisuudesta ja sen käyttämisen tavasta. Hiippakunta lähettää ennakkoon valtuutetuille tarvittavan materiaali. Äänestäjille lähetetään kirkolliskokouksen maallikkoedustajien äänestyslippu (valkoinen), äänestyskuori ja ehdokaslista, jonka toisella puolella on äänestysohje. Vaalitoimitukseen saapuvia pyydetään tuomaan saamansa äänestyslippu mukanaan.

Vaalikokouksen puheenjohtajan tueksi on laadittu ohje (liite 1), jota noudattaen ja tarvittavassa määrin soveltaen vaalien toimittaminen tapahtuu laillisessa järjestyksessä. Lisäksi on laadittu pöytäkirjamalli kirkkovaltuuston vaalikokousta varten (liite 2). 

Vaalikokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti ja se toimitetaan viipymättä vaalilautakunnalle yhdessä äänestyslippujen kanssa.  

 

Kirkkoherran

esitys

 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin kirkkohallituksen yleiskirjeen 1/2020 ohjeen mukaisesti.

Päätös

 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

HIIPPAKUNTAVALTUUSTON MAALLIKKOJÄSENTEN VAALI

Kirkkoneuvosto

§ 5

Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 1/2020 antanut ohjeen toimittaa hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali 11.2.2020. Äänioikeutettuja vaalissa ovat kirkkovaltuuston jäsenet. Ennakkoäänestys on mahdollinen. Äänestäjille lähetetään äänestyslippu (vihreä), äänestyskuori ja ehdokaslista, jonka toisella puolella on äänestysohje. Vaalitoimitukseen saapuvia pyydetään tuomaan saamansa äänestyslippu mukanaan.

 

Kirkkoherran

esitys

 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin kirkkohallituksen yleiskirjeen 1/2020 ohjeen mukaisesti.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

HAUTAMUISTOMERKKISUUNNITELMA SADINMAA ANNELI

Kirkkoneuvosto

§ 6                                                                      

Kimmo Sadinmaa on lähettänyt hautamuistomerkkisuunnitelman luonnonkivestä äitinsä Anneli Sadinmaan hautapaikalle osastolla V n:o 210. Kiven leveys on 105 cm, korkeus on 75 cm, paksuus on 35 cm ja pohjakiven leveys on 100 cm ja leveys on 43 cm. Kiveen on tarkoitus laittaa kolme laattaa, koska hautapaikkoja on varattuna kolmelle henkilölle. Paikat ovat rivin päässä.

 

Kirkkoneuvosto on vahvistanut vuonna 2016 hautamuistomerkkien koot, jotka ovat seuraavat:

 

”1 paikkainen hauta 80 cm leveä ja 100 cm korkea ja pohjakivi 100 cm

2 paikkainen hauta 120 cm leveä ja 100 cm korkea ja pohjakivi 140 cm

Korkeudeltaan yli 60 cm kivissä kiinnitys tulee tehdä ruostumattomilla metallitapeilla. Kiviä ei ole lupa upottaa maan alle, koska haudankaivu vaikeutuu verroinkin talvella. Reunuskiviä ei ole myöskään lupa laittaa.

 

Vanhojen sukuhautojen 3 paikkaisten hautojen hautamuistomerkit käsitellään tapauskohtaisesti erikseen, mikäli niiden ehdotetut mitat ylittävät 1.-2. paikkaisille haudoille määritellyt mitat.”

 

Talouspäällikön

esitys                            

Kirkkoneuvosto tutustuu suunnitelmaan.

 

Kirkkoneuvosto päättää antaa Kimmo Sadinmaalle luvan asennuttaa suunnitelman mukainen muistomerkki Anneli Sadinmaan haudalle. Mikäli muistomerkkiä joudutaan siirtämään haudankaivuun takia, muistomerkin siirrosta pois ja takaisin, siirrosta ja sen kustannuksista vastaa hautaoikeuden haltija.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

HAUTAPAIKKAVARAUSANOMUS IHALAINEN

Kirkkoneuvosto

§ 7                                                                      

Lauri Ihalainen anoo hautapaikkaa Os. XVII n:o 54 itselleen ja puolisolleen Marja Puustiselle Os XVII n:o 53. Perusteluksi hän ilmoittaa, että he haluavat vierekkäiset paikat vanhempien hautapaikkojen läheltä. Seurakuntamestarin mukaan paikkojen varaamiselle ei ole estettä.

                                          

Talouspäällikön

esitys

Kirkkoneuvosto myöntää anotut hautapaikat Lauri Ihalaiselle ja Marja Puustiselle.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

IT-YHTEISJOHTOKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA

Kirkkoneuvosto

§ 8

Pihtiputaan seurakunnalla on taas vuosina 2020-2022 edustusvuoro IT-yhteisjohtokunnassa. Seurakunnan tulisi valita jäsen ja varajäsen, joiden johtosäännön mukaan tulisi olla ensisijaisesti viranhaltijoita.

 

Kirkkoherran esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokuntaan.

 

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 9

                                      Kirkkoneuvostolle saatettiin tiedoksi seuraavat asiat:

                                      Taloustilanne

Päätös

                                      Taloustilanne annettiin kirkkoneuvoston tietoon.              

 

MUUT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 10

 

Päätös

                                      Muita asioita ei ollut.                                                          

 

VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

§ 11

 

Päätös

                                     Annetaan liitteen 3 mukainen valitusosoitus.

 

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 12

 

Päätös

                Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.             

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''