1/2020

Kirkkoneuvoston esityslista/pöytäkirja

 

Kokousaika                   To 23.1.2020 klo 17.00

 

Kokouspaikka                Seurakuntatalon kahvio, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet                           Arja Huuskonen                      kirkkoherra, puheenjohtaja

                                      Erkki Pietiläinen                      kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja             

                                      Hjelmeroos-Haapasalo Heli      jäsen

                                      Jämsén Reijo                           jäsen

                                      Kangasluoma Taina                 jäsen                 

                                      Mattola Tauno                         jäsen

                                      Niemi Harri                             jäsen

                                      Rauhala Sanna                         jäsen

                                      Sorri Annikki                          jäsen

                                     

Muut saapuvilla             

olleet                            

                                      Lauri Mielityinen                     valtuuston puheenjohtaja

                                      Terttu Paananen                       valtuuston varapuheenjohtaja

                                      Anna-Maija Ojala                    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

                                     

                                                                           

                                     

Asiat                              § 1-12

 

Valitusosoitus                Kirkkolain 24. luvun 3 §:n mukainen valitusosoitus § 11

 

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________    

                                      puheenjohtaja                                pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja on                 Pihtipudas 23.1.2020

tarkastettu                     

                                      ____________________          ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja                pöytäkirjantarkastaja

                                     

                                     

 

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherran-

virastossa                          24.1.2020 -24.2.2020

 

 

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu     Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 13.1.2020-24.2.2020

 

 

Allekirjoitus                   ____________________    

 

KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 

§ 1

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Lisäksi on voimassa, mitä kirkkoneuvosta on säädetty (KL 10 luku 3 § ja KJ 9. luku 1 §).

Kokouskutsu on lähetettävä 3 päivää ennen kokousta ja esityslista 3 päivää ennen kokousta. Kutsu ja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 15.1.2020.

Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kirkkoherra piti alkuhartauden. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkoneuvosto

§ 2

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan 23.1.2020 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 13.1.2020-24.2.2020 välisenä aikana.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heli Hjelmeroos-Haapasalo ja Sanna

Rauhala.

 

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoneuvosto

§ 3

 

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KIRKOLLISKOKOUKSEN MAALLIKKOEDUSTAJIEN VAALI

Kirkkoneuvosto

§ 4

Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 1/2020 antanut ohjeen vaalista. Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalit toimitetaan tiistaina 11.2.2020. Yksittäisessä seurakunnassa vaalit toimitetaan kirkkovaltuuston maallikkojäsenten vaalikokouksessa. 

Molemmat vaalit toimitetaan samassa vaalikokouksessa, mutta kysymyksessä on kuitenkin kaksi erillistä vaalitoimitusta. Vaalien toimittamisesta säädetään kirkkolain 23 luvun 13 ja 14 §:ssä sekä kirkon vaalijärjestyksen 69─86 §:ssä. Eduskunnan käsiteltävänä oleva kirkkolainsäädännön kokonaisuudistus ei vaikuta vaalien toimittamiseen sovellettaviin säännöksiin.  

Kirkkoherran on ennakolta huolehdittava siitä, että seurakunnassa ryhdytään valmistelutoimiin vaalien toimittamista varten. Tällöin on varmistuttava siitä, että vaaleissa on käytettävissä vaalihuoneeseen nähtäville pantavat ehdokaslistojen yhdistelmät, äänestyslippuja, vaalileimasin, jona käytetään seurakunnan leimasinta, vaaliuurna sekä sinetöimis- ja muut tarpeelliset välineet (KVJ 81 §). 

Vaaleissa on mahdollista äänestää ennakkoon. Jos maallikkojäsenen ja maallikkoedustajan vaalissa äänioikeutettu ei voi saapua seurakunnan vaalikokoukseen, hän saa lähettää taitetun äänestyslippunsa vaalin toimittajalle suljetussa kuoressa, jonka päälle hän on merkinnyt nimensä ja sen, että siinä on hänen äänestyslippunsa (KVJ 80 §). Vaalikokouskutsut on syytä lähettää hyvissä ajoin, jotta ne ehtivät varmasti perille. Vaalikokouskutsussa on ilmoitettava ennakkoäänestysmahdollisuudesta ja sen käyttämisen tavasta. Hiippakunta lähettää ennakkoon valtuutetuille tarvittavan materiaali. Äänestäjille lähetetään kirkolliskokouksen maallikkoedustajien äänestyslippu (valkoinen), äänestyskuori ja ehdokaslista, jonka toisella puolella on äänestysohje. Vaalitoimitukseen saapuvia pyydetään tuomaan saamansa äänestyslippu mukanaan.

Vaalikokouksen puheenjohtajan tueksi on laadittu ohje (liite 1), jota noudattaen ja tarvittavassa määrin soveltaen vaalien toimittaminen tapahtuu laillisessa järjestyksessä. Lisäksi on laadittu pöytäkirjamalli kirkkovaltuuston vaalikokousta varten (liite 2). 

Vaalikokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti ja se toimitetaan viipymättä vaalilautakunnalle yhdessä äänestyslippujen kanssa.  

 

Kirkkoherran

esitys

 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin kirkkohallituksen yleiskirjeen 1/2020 ohjeen mukaisesti.

Päätös

 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

HIIPPAKUNTAVALTUUSTON MAALLIKKOJÄSENTEN VAALI

Kirkkoneuvosto

§ 5

Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 1/2020 antanut ohjeen toimittaa hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali 11.2.2020. Äänioikeutettuja vaalissa ovat kirkkovaltuuston jäsenet. Ennakkoäänestys on mahdollinen. Äänestäjille lähetetään äänestyslippu (vihreä), äänestyskuori ja ehdokaslista, jonka toisella puolella on äänestysohje. Vaalitoimitukseen saapuvia pyydetään tuomaan saamansa äänestyslippu mukanaan.

 

Kirkkoherran

esitys

 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin kirkkohallituksen yleiskirjeen 1/2020 ohjeen mukaisesti.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

HAUTAMUISTOMERKKISUUNNITELMA SADINMAA ANNELI

Kirkkoneuvosto

§ 6                                                                      

Kimmo Sadinmaa on lähettänyt hautamuistomerkkisuunnitelman luonnonkivestä äitinsä Anneli Sadinmaan hautapaikalle osastolla V n:o 210. Kiven leveys on 105 cm, korkeus on 75 cm, paksuus on 35 cm ja pohjakiven leveys on 100 cm ja leveys on 43 cm. Kiveen on tarkoitus laittaa kolme laattaa, koska hautapaikkoja on varattuna kolmelle henkilölle. Paikat ovat rivin päässä.

 

Kirkkoneuvosto on vahvistanut vuonna 2016 hautamuistomerkkien koot, jotka ovat seuraavat:

 

”1 paikkainen hauta 80 cm leveä ja 100 cm korkea ja pohjakivi 100 cm

2 paikkainen hauta 120 cm leveä ja 100 cm korkea ja pohjakivi 140 cm

Korkeudeltaan yli 60 cm kivissä kiinnitys tulee tehdä ruostumattomilla metallitapeilla. Kiviä ei ole lupa upottaa maan alle, koska haudankaivu vaikeutuu verroinkin talvella. Reunuskiviä ei ole myöskään lupa laittaa.

 

Vanhojen sukuhautojen 3 paikkaisten hautojen hautamuistomerkit käsitellään tapauskohtaisesti erikseen, mikäli niiden ehdotetut mitat ylittävät 1.-2. paikkaisille haudoille määritellyt mitat.”

 

Talouspäällikön

esitys                            

Kirkkoneuvosto tutustuu suunnitelmaan.

 

Kirkkoneuvosto päättää antaa Kimmo Sadinmaalle luvan asennuttaa suunnitelman mukainen muistomerkki Anneli Sadinmaan haudalle. Mikäli muistomerkkiä joudutaan siirtämään haudankaivuun takia, muistomerkin siirrosta pois ja takaisin, siirrosta ja sen kustannuksista vastaa hautaoikeuden haltija.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

HAUTAPAIKKAVARAUSANOMUS IHALAINEN

Kirkkoneuvosto

§ 7                                                                      

Lauri Ihalainen anoo hautapaikkaa Os. XVII n:o 54 itselleen ja puolisolleen Marja Puustiselle Os XVII n:o 53. Perusteluksi hän ilmoittaa, että he haluavat vierekkäiset paikat vanhempien hautapaikkojen läheltä. Seurakuntamestarin mukaan paikkojen varaamiselle ei ole estettä.

                                          

Talouspäällikön

esitys

Kirkkoneuvosto myöntää anotut hautapaikat Lauri Ihalaiselle ja Marja Puustiselle.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

IT-YHTEISJOHTOKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA

Kirkkoneuvosto

§ 8

Pihtiputaan seurakunnalla on taas vuosina 2020-2022 edustusvuoro IT-yhteisjohtokunnassa. Seurakunnan tulisi valita jäsen ja varajäsen, joiden johtosäännön mukaan tulisi olla ensisijaisesti viranhaltijoita.

 

Kirkkoherran esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokuntaan.

 

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 9

                                      Kirkkoneuvostolle saatettiin tiedoksi seuraavat asiat:

                                      Taloustilanne

Päätös

                                      Taloustilanne annettiin kirkkoneuvoston tietoon.              

 

MUUT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 10

 

Päätös

                                      Muita asioita ei ollut.                                                          

 

VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

§ 11

 

Päätös

                                     Annetaan liitteen 3 mukainen valitusosoitus.

 

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 12

 

Päätös

                Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.             

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA                                                   1 /2019

Kokousaika                   Ti 5.2.2019 klo 17 -18.10

Kokouspaikka               Seurakuntatalo, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet                           Arja Huuskonen                      kirkkoherra, puheenjohtaja

                                      Erkki Pietiläinen                      kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja          

                                      Hjelmeroos-Haapasalo Heli    jäsen

                                      Jämsén Reijo                           jäsen

                                      Niemi Harri                             jäsen                 

                                      Sorri Annikki                          jäsen

                                      Huikari Helli                           varajäsen

                                      Puurula Laura                         varajäsen

                                     

Muut saapuvilla            

olleet                                                                            

                                      Lauri Mielityinen                    valtuuston puheenjohtaja

                                      Terttu Paananen                      valtuuston varapuheenjohtaja

                                      Anna-Maija Ojala                    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

 

Poissa

                                      Kangasluoma Taina                jäsen                 

                                      Mattola Tauno                         jäsen

                                      Rauhala Sanna                        jäsen

 

                                     

Asiat                              § 1-11

 

Valitusosoitus                Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 10

 

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________   

                                      puheenjohtaja                               pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on                 Pihtipudas 5.2.2019

tarkastettu                      ____________________       ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja               pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherran-

virastossa                       6.2.-4.3.2019

 

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu    Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 24.1.-4.3.2019

 

Allekirjoitus                   ____________________

 

KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 

§ 1

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Lisäksi on voimassa, mitä kirkkoneuvosta on säädetty (KL 10 luku 3 § ja KJ 9. luku 1 §).

Kokouskutsu on lähetettävä 3 päivää ennen kokousta ja esityslista 3 päivää ennen kokousta.

 

Kokouskutsu ja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 23.1.2019.

Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkoneuvosto

§ 2

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan 5.2.2019 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 24.1.-4.3.2019 väliseksi  ajaksi.

Päätös                               

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Niemi ja Heli Hjelmeroos-Haapasalo.

 

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoneuvosto

§ 3

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN VALINTA TOIMIKAUDELLE 2019-2022

Kirkkoneuvosto

§ 4

Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Sisäisen valvonnan avulla tulee saada kohtuullinen varmuus siitä, että tehtävät hoidetaan seurakunnassa asianmukaisesti ja riskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus kuuluu sisäisen valvonnan piiriin.

 

Edellisellä toimikaudella tarkastajina ovat toimineen Ari Kahilainen ja Jorma Toikkanen sekä varalla Erkki Pietiläinen ja Hannu Aho.

 

Talouspäällikön

 esitys                                                      

                                           Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi toimikaudelle 2019-2022 valitaan Ari Kahilainen ja Jorma Toikkanen. Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan varajäsenet.

Kirkkoneuvosto

Varsinaisiksi kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi valittiin Ari Kahilainen ja Jorma Toikkanen, varalle Erkki Pietiläinen ja Reijo Jämsén.

 

SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2019-2022

Kirkkoneuvosto

§ 5

Kirkkovaltuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

 Kirkkoherran esitys        

                                             Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto asettaa keskuudestaan suhteellisten vaalien vaalilautakunnan ja valitsee siihen kolme varsinaista ja kolme varajäsentä.

 

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

LAPSIASIAHENKILÖN  NIMEÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 6

Suomen ev.-lut. kirkon kirkolliskokouksen päätös lisätä kirkkojärjestykseen säännös lapsivaikutusten arvioinnista tuli voimaan 1.1.2015 (KJ 23 luku 3 §). Lisäksi lapsivaikutusten arviointia suositellaan sovellettavaksi kaikessa seurakunnan toiminnassa.

Pääsääntöisesti arviointi tehdään kirkkoneuvostossa, joka myös valmistelee asiat kirkkovaltuustolle. Tärkeintä on, että asiaa lopullisesti ratkaistaessa lapsivaikutusten arviointi on tehty.

Lapsiasiahenkilöitä olisi hyvä olla kaksi, toinen luottamushenkilö ja toinen seurakunnan työntekijä, jolloin he voivat työparina hoitaa joitakin LAVAan liittyviä tehtäviä. Lapsiasiahenkilöllä voi olla esim. seuraavia tehtäviä:

• toimia lapsen oikeuksien sopimuksen ja lasten ja nuorten asioiden

asiantuntijana, jota päätöksen valmistelija voi konsultoida valmistelun eri

vaiheissa

• osallistua lava -koulutuksiin ja välittää ajankohtaista tietoa seurakuntien

työntekijöille ja luottamushenkilöille

• organisoida lasten ja nuorten mielipiteiden selvittämisen

• tarkistaa valmistelijan apuna esityslistalta ne päätökset, joilla on vaikutuksia lapsiin ja nuoriin

Kirkkoherran esitys

Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan toisen lapsiasiahenkilön vuosille 2019-2020. Seurakunnan työntekijänä lapsiasiahenkilönä toimii nuorisotyönohjaaja.

Päätös          

Kirkkoneuvosto valitsi keskuudestaan lapsiasiahenkilöksi Heli Hjelmeroos-Haapasalon.

                     

TESTAMENTTIVAROJEN KÄYTTÖ

Kirkkoneuvosto

§ 7

Seurakunnalla on kolme lahjoitustestamenttitiliä Paanasen, Purasen ja Koljosen tilit. Koljosen varat ovat heidän hautansa ja köyhien ja unohdettujen hautojen hoitamiseen. Vilho ja Helmi Koljosen testamenttirahaston v. 1994 säännön mukaan rahaston tuottoa käytetään testamentin hengen mukaisesti Pihtiputaan hautausmaan ilmeen hoitamiseen.

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto varaa Koljosen testamentista hautausmaan hoitoon palkkauskuluihin kesälle 2019. Seurakunta palkkaa kaksi aikuista neljäksi kuukaudeksi ja yhden tai kaksi nuorta yhteensä 2 kk:n ajaksi. Näiden palkkauskuluista puolet katetaan testamenttivaroista.  Hautausmaatyössä erityistä huomioita kiinnitetään hoitamattomien hautojen alueiden siistinä pitämiseen.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 8

                                    Seurakunnan taloudellinen tilanne.

Kirkkoherra kertoi surmattujen poliisien muistojumalanpalveluksesta.

                                      Vapaa-aikasuunnitelma.

                                      Kirkkovaltuuston kokous ke 22.5. klo 18

                                      Kirkkoneuvoston kokous ke 27.3. klo 16 ja ke 8.5. klo 16

Päätös

                                      Asiat saatettiin kirkkoneuvoston tietoon.                                      

MUUT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 9

Päätös

                                      Muita asioita ei ollut.                                   

VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

§ 10

                                      Annetaan liitteen 1 mukainen valitusosoitus.

Päätös                          

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 11

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.10.

 

==================================

 

KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA                                                   2/2019

 

 

Kokousaika                   Ke 27.3.2019 klo 16 -

 

Kokouspaikka               Seurakuntatalo, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet                           Arja Huuskonen                      kirkkoherra, puheenjohtaja

                                      Erkki Pietiläinen                      kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja          

                                      Jämsén Reijo                           jäsen

                                      Kangasluoma Taina                jäsen                 

                                      Mattola Tauno                         jäsen

                                      Niemi Harri                             jäsen

                                      Rauhala Sanna                        jäsen

                                      Sorri Annikki                          jäsen

                                      Kivinen Paula                         varajäsen

Muut saapuvilla            

olleet                                                                                    

                                      Terttu Paananen                      valtuuston varapuheenjohtaja

                                      Anna-Maija Ojala                    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Poissa

                                      Hjelmeroos-Haapasalo Heli    jäsen                 

                                      Lauri Mielityinen                    valtuuston puheenjohtaja

 

Asiat                              § 12-25

 

Valitusosoitus                Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 24

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________   

                                      puheenjohtaja                               pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on                 Pihtipudas ___ __2019

tarkastettu                     

                                      ____________________       ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja               pöytäkirjantarkastaja

 

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherran-

virastossa                       28.3.-18.4.2019

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu    Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 19.3.-18.4.2019

 

Allekirjoitus                   ____________________

 

KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 

§ 12

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Lisäksi on voimassa, mitä kirkkoneuvosta on säädetty (KL 10 luku 3 § ja KJ 9. luku 1 §).

Kokouskutsu on lähetettävä 3 päivää ennen kokousta ja esityslista 3 päivää ennen kokousta.

 

Kokouskutsu ja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 19.3.2019.

Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkoneuvosto

§ 13

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan 27.3.2019 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 19.3.-18.4.2019 väliseksi  ajaksi.

Päätös                               

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Annikki Sorri ja Taina Kangasluoma.

 

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoneuvosto

§ 14

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/YLITYKSET

Kirkkoneuvosto

§ 15

Pihtiputaan seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätös on valmistunut. Talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuuston osalta pääluokkataso. Pääluokittain määrärahat ylittyvät hallintoelinten, seurakunnallisen toiminnan ja kiinteistötoimen osalta. Ylitykset selittää pääasiassa odotettua pienemmillä tuloilla, henkilöstökulujen nousulla ja kiinteistöjen remonteilla.

Kirkolliset vaalit -365,88, Ilmoituskulut.

Taloushallinto -1 184,54, Kipa-, palkka- ja pankkikulut.

Kirkonkirjojen pito -1935,60, tulopuoli odotettua pienempi, korvaukset muilta srk:lta kirjattu JP-elämään.

Muu yleishallinto -2 001,01, It-palvelut ja tapaturmakulut.

Jumalanpalveluselämä -509,51, Henkilöstökulut.

Hautaansiunaaminen -8 682,07, Henkilöstökulut, korvaukset muilta srk:lta kirjattu JP-elämään.

Muut kirkolliset toimitukset, 4 627,64. Henkilöstökulut, korvaukset muilta srk:lta kirjattu JP-elämään.

Aikuistyö -254,28, Henkilöstökulut, Maksutuotot toteutuneet pienempinä.

Muut seurakuntatilaisuudet -1 296,33, Henkilöstökulut, puhelin-, koulutus,-ravitsemus- ja ohjelmapalvelut.

Tiedotus ja viestintä -422,93, Mainonta-, kuva- ja taittopalvelut.

Rippikoulu -695,26, Maksutuotot toteutuivat pienempänä.

Nuorisotyö -1 321,45, Henkilöstökulut.

Diakonia, -2045,78, Henkilöstökulut.

Lähetys -3 236,50, Kuljetuspalvelut, annetut avustukset, toimintatuotot jäivät odotettua pienemmiksi.

Kirkonkylän hautatoimi – 1 058,82, Haudankaivupalveluja enemmän.

Pääkirkko -12 919,41, Muu talotekniikka, henkilöstökulut, erityislaitehuollot.

Muurasjärven kirkko -7 564,02, Rak.rak ja kunnossapito ja alueiden rakentaminen.

Seurakuntakeskus Sallila -4 328,60, Muu talotekniikka, it-palvelut, jätehuolto, sähkö, muut koneet ja laitteet.

Metsätalous – 14 986,29, Puun myyntitulot jäivät odotettua pienemmiksi, osa v. 2018 toteutuneista hakkuutuloista tilitetty vasta 2019.

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy edellä mainitut ylitykset.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

TILINPÄÄTÖS 2018

Kirkkoneuvosto

§ 16

Seurakunnan on Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 pykälän mukaan laadittava tilikaudelta tilinpäätös. Seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä sekä soveltuvin osin kirjanpitolakia (KPL 1336/1997). Jos kirkkolain ja -järjestyksen säännökset poikkeavat kirjanpitolain säännöksistä, noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä.

Pihtiputaan seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätökseen liittyvät numero-osuudet ovat valmistuneet laskentakeskus Kipan toimesta. 

Talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuuston osalta pääluokkataso. Pääluokittain ylitykset hallintoelimissä 1 377,17 €, seurakunnallisessa toiminnassa 17 084,32 € ja kiinteistötoimessa 33 425,86 €. Ylitykset johtuvat suurimmalta osin odotettua paljon pienemmistä tuloista, henkilöstökulujen kohoamisesta ja Muurasjärven kirkon, varaston ja pääkirkon remonteista.  Liite 1 tasekirja vuodelta 2018.

Taloudellinen tilanne on paljon huonompi kuin miltä se talousarviota tehtäessä näytti. Seurakunta joutui palauttamaan vuodelta 2017 kirkollisverotuloja 88 275 € ja v. 2018 ennakkoperinnän oikaisuna 14 591 €. Tilinpäätöksessä alijäämä oli 100 124, 19 € eli 49 149, 19 € suurempi kuin odotettiin. Tulosta heikensi odottamattomat Muurasjärven kirkon huoltorakennuksen katon korjauskulut ja pääkirkon paloilmaisinten ajan tasalle saattaminen. Henkilöstömenot toteutuivat 13 956,94 € arvioitua suurempina, vaikka edelliseen vuoteen verrattuna säästöä henkilöstökuluissa kertyikin 38 082,29 €. Metsätalouden myyntitulot olivat 12 533,60 € talousarviossa arvioitua pienemmät.

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy pääluokkien hallintoelimet, seurakunnallinen toiminta ja kiinteistötoimi ylitykset. Kirkkoneuvosto hyväksyy ja esittää edelleen kirkkovaltuustolle vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä. Samalla kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2018 tuloksen alijäämä

100 124,19 € katetaan edellisten tilikausien ylijäämistä.

 

Kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilit ja antaa ne tilintarkastajien tarkastettavaksi. LAVA merkittävä.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

PITOPALVELUSOPIMUS MYLLYNEN

§ 17

Jaana Myllynen/RajalanRiihi on anonut lupaa pitopalvelun järjestämiseen Sallilassa, Tahkoniemessä ja Muurasjärven seurakuntatalossa.

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto päättää myöntää Jaana Myllyselle oikeuden järjestää pitopalvelua seurakunnan tiloissa. Sopimus voidaan solmia, kun hän on toimittanut omavalvontasuunnitelman ja kopiot työntekijöiden hygieniapasseista.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

YHTEISVASTUUTILITYKSEN TARKASTAJAN VALINTA

§ 18

Aiemmin yhteisvastuutilitykset on tarkastanut talouspäällikkö, mutta se ei ole ohjeistuksen mukaan enää mahdollista.

 

Talouspäällikön esitys

                                      Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan yhteisvastuutilityksen tarkastajan.

Päätös

                                      Kirkkoneuvosto valitsi Reijo Jämsénin yhteisvastuutilityksen tarkastajaksi.

HAUTAPAIKKA-ANOMUS TIAINEN

Kirkkoneuvosto

§ 19              

Esko Vilho Tiainen haluaa varata hautapaikan itselleen osastolta XIV n:o 202 ja vaimolleen Raili Annikki Tiaiselle osastolta XIV n:o 203. Paikat halutaan omaisten viereen. Paikkojen varaamiselle ei ole estettä.

 

Talouspäällikkö

                                      Kirkkoneuvosto myöntää pyynnön mukaiset paikat Esko ja Annikki Tiaiselle.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

HAUTAPAIKKA-ANOMUS LAAHANEN

Kirkkoneuvosto

§ 20

Annikki Tiainen haluaa varata hautapaikan sisarelleen Aune Helena Laahaselle osastolta XIV n:o 168 vanhempien viereen. Paikan varaamiselle ei ole estettä.

 

Talouspäällikkö

                                      Kirkkoneuvosto myöntää pyynnön mukaisen paikan Helena Laahaselle.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

RIPPIKOULUN KOKONAISSUUNNITELMA 2019

Kirkkoneuvosto

§ 21

                      Kirkkoneuvosto hyväksyy vuosittain seurakunnan rippikoulusuunnitelman.

Rippikoulun kokonaiskesto on puoli vuotta ja se sisältää opetusta noin 80 tunnin verran. Rippikoulu päättyy leirijakson jälkeen konfirmaatioon.

Aloitus

Seurakunnan nuorisotyönohjaaja ja seurakuntapastori vierailevat Putaanvirran koulun 8-luokkalaisten oppitunneilla syksyllä 2018 ja jakavat vuoden 2019 rippikoulun infon ja ilmoittautumislomakkeet. Lomakkeet palautetaan seurakunnan nuorisotoimistoon 2.11.2018 mennessä. Ilmoittautumisien perusteella nuoret jaetaan kahteen rippikouluryhmään. Seitsemän Pihtiputaalaista nuorta käy rippikoulunsa leirijakson muualla kuin kotiseurakunnassaan. He suorittavat Pihtiputaalla tutustumisjakson, jossa osallistutaan erilaisiin kotiseurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin ja tutustutaan seurakunnan toimintaan ja sen työntekijöihin.

Tutustumisjakso (kotiseurakuntaan)

Rippikoulun tutustumisjakso alkaa sunnuntaina 2.12.2018 Jumalanpalveluksella pääkirkossa ja rippikouluinfolla seurakuntakeskus Sallilassa. Tuolloin rippikoululaiset saavat tietää rippikouluryhmänsä ja he perheineen saavat tietoa rippikouluprosessista. Rippikoululaisille jaetaan rippikoulukortit tutustumisjakson suorittamista varten.

Tilaisuuksia, joista nuoret saavat merkintöjä rippikoulukortteihinsa:

 1. Kauneimmat joululaulut (joulukuu 2018)

 2. Rippikouluryhmän oma tutustumisilta Sallilan alakerrassa

 3. Valoa Yössä –konserttiretki Haapajärvelle. Vaihtoehto: osallistuminen Avalon-kuoron konserttiin pääkirkossa.

 4. Jumalanpalvelus- ja ehtoollisopetus sekä käytännön messutehtävät

 5. Yhteisvastuukeräys (aloitus Sallilan seurakuntasalissa). Vaihtoehto: diakoninen palvelutehtävä toukokuussa.

 6. Kiirastorstain messu tai Pääsiäisyön messu

 7. Yksi Nuortenilta

 8. Kaksi messukäyntiä

 9. Yksi vapaavalintainen Pihtiputaan seurakunnan tapahtuma (esim. nuortenilta, messu, konsertti)

Lisäksi rippikoululaisten huoltajille järjestetään seurakuntakeskus Sallilassa vanhempaintapaaminen sinä sunnuntaina, kun rippikouluryhmä on messun palveluryhmänä.

Leirijakso

Pihtiputaan seurakunnan järjestämä rippikoululeiri kestää rippikoululaisille kahdeksan päivää ja työntekijöille yhdeksän päivää. Leirijakson hinta on 90 euroa paikallisille ja ulkopaikkakuntalaisille 160 euroa. Leirillä rippikoululaisille jaetaan Raamattu.

Uuden rippikoulusuunnitelman tarkoituksena on muun muassa vahvistaa nuorten osallisuutta rippikoulussa ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi Pihtiputaan seurakunnan työntekijät ovat suunnitelleet monipuolisia menetelmiä ja oppimiskokonaisuuksia. Leiriohjelma rakennetaan uutta rippikoulusuunnitelmaa mukaillen siten, että leirillä on monipuolista ohjelmaa ja opittavia asioita käydään nuoria osallistavasti. Vaikka kokonaissuunnitelmassa puhutaan oppitunneista, niiden rakenne ei ole perinteisten oppituntien kaltainen vaan toiminnallisia elementtejä on enemmän. Leiripäivät teemoitellaan, jotta kristinuskon ydinasiat tulevat rippikoulussa käytyä läpi niin opetuksessa, jumalanpalveluselämässä, iltaohjelmissa kuin vapaa-ajallakin.

Rippikoululeirit ovat savuttomia ja päihteettömiä. Rippikoululeirille järjestetään vierailuaika vanhemmille ja huoltajille. Rippikoulua käyvän nuoren kummit kutsutaan siunaamaan nuori konfirmaatiojuhlaan.

Rippikoululeirit 2019

Tahkoniemi 1 -rippikoululeiri 11.-18.6.2019 Tahkoniemen leirikeskuksessa. Konfirmaatio Pihtiputaan kirkossa sunnuntaina 23.6.2018 klo 10. Isosia 7 ja rippikoululaisia 20. Leirin henkilökunta:

 • seurakuntapastori Erkki Lavanti (turvallisuusvastaava, opetus, vapaa-aika: paikalla kokoajan

 • nuorisotyönohjaaja Sanna Kettunen (varaturvallisuusvastaava, opetus, vapaa-aika: paikalla kokoajan)

 • kesätyöntekijä (opetus, vapaa-aika: paikalla kokoajan)

 • kanttori Johanna Kinnunen (opetus, vapaa-aika: paikalla tarvittaessa)

 • emäntä Oili Parkkonen ja apuemäntä Katja Montonen

  Tahkoniemi 2 -rippikoululeiri 23.-30.7.2019 Tahkoniemen leirikeskuksessa. Konfirmaatio Pihtiputaan kirkossa sunnuntaina 4.8.2019 klo 10. Isosia 7 ja rippikoululaisia 18. Leirin henkilökunta:

 • nuorisotyönohjaaja Sanna Kettunen (turvallisuusvastaava, opetus, vapaa-aika: paikalla kokoajan, ei konfirmaatiossa)

 • kirkkoherra Arja Huuskonen (varaturvallisuusvastaava, opetus, vapaa-aika: paikalla kokoajan)

 • kanttori Johanna Kinnunen (opetus, vapaa-aika: paikalla kokoajan)

 • kesätyöntekijä (opetus, vapaa-aika: paikalla kokoajan)

 • emäntä Oili Parkkonen ja apuemäntä Katja Montonen

  Muuta                                                                                                                         Syksyllä järjestetään nuorten innostuksen ja henkilöstöresurssien mukaan yksi tai useampi jatkorippikoulu. Kyseessä on nuorille vapaaehtoinen yhden vuorokauden mittainen leiri tai yksi ilta, jossa nuoria innostetaan erityisesti syksyllä alkavaan isoskoulutukseen. Kokonaissuunnitelman on tehnyt nuorisotyönohjaaja Sanna Kettunen. Kokouksessa kierrätetään neuvoston jäsenten nähtäväksi ilmoittautumislomake ja kevään kirje rippikoululaisten kotiin.

  Kirkkoherran

  esitys            

  Kirkkoneuvosto hyväksyy rippikoulutyön kokonaissuunnitelman vuodelle 2019. LAVA merkittävä.

  Päätös

                        Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 22                                     

Päätös

                                      Kirkkoneuvostolle saatettiin tiedoksi tulevat tapahtumat:

                                      3.4. klo 12 Tulevaisuuden suuntaviivat – strategiatyöskentely.

                                      10.4. klo 17.30 Luottamushenkilökoulutus Viitasaarella

                                      8.5. klo 16 Kirkkoneuvoston kokous

                                      22.5. klo 18 Kirkkovaltuuston kokous

MUUT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 23

Päätös

Annikki Sorrin esityksestä päätettiin, että järjestettäisiin hautausmaalla nähtävyyskierros.

                                     

VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

§ 24

Päätös                           Annetaan liitteen 2 mukainen valitusosoitus.

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 25

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.27.

 

==================================

 

 

KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA                                                    3/2019

 

Kokousaika                   Ke 8.5.2019 klo 16 -

 

Kokouspaikka                Seurakuntatalo, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet                           Arja Huuskonen                      kirkkoherra, puheenjohtaja

                                      Erkki Pietiläinen                      kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja             

                                      Hjelmeroos-Haapasalo Heli      jäsen

                                      Jämsén Reijo                           jäsen

                                      Kangasluoma Taina                 jäsen                 

                                      Mattola Tauno                         jäsen

                                      Niemi Harri                             jäsen

                                      Rauhala Sanna                         jäsen

                                      Sorri Annikki                          jäsen

                                     

Muut saapuvilla             

olleet                            

                                                        

                                      Lauri Mielityinen                     valtuuston puheenjohtaja

                                      Terttu Paananen                       valtuuston varapuheenjohtaja

                                      Anna-Maija Ojala                    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

 

                                     

                                     

Asiat                              § 26-37

 

Valitusosoitus                Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 36

 

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________   

                                      puheenjohtaja                                pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja on                 Pihtipudas ___ __2019

tarkastettu                     

                                      ____________________          ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja                pöytäkirjantarkastaja

 

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherran-

virastossa                       9.5.-7.6.2019

 

 

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu     Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 25.4.-7.6.2019

 

Allekirjoitus                   ____________________

 

 

 

 

KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 

§ 26

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Lisäksi on voimassa, mitä kirkkoneuvosta on säädetty (KL 10 luku 3 § ja KJ 9. luku 1 §).

Kokouskutsu on lähetettävä 3 päivää ennen kokousta ja esityslista 3 päivää ennen kokousta.

 

Kokouskutsu ja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 25.4.2019.

Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkoneuvosto

§ 27

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan 8.5.2019 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 25.4.-7.6.2019 väliseksi  ajaksi.

Päätös                               

Pöytäkirjantarkastajiksi valíttiin Sanna Rauhala ja Tauno Mattola.

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoneuvosto

§ 28

 

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös                                                                                                                                                    

                                      Esityslista hyväksyttiin yhdellä lisäyksellä pykälään Muut asiat § 35.

 

 

 

TILINPÄÄTÖS 2018

Kirkkoneuvosto § 16/27.3.2019

Seurakunnan on Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 pykälän mukaan laadittava tilikaudelta tilinpäätös. Seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä sekä soveltuvin osin kirjanpitolakia (KPL 1336/1997). Jos kirkkolain ja -järjestyksen säännökset poikkeavat kirjanpitolain säännöksistä, noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä.

Pihtiputaan seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätökseen liittyvät numero-osuudet ovat valmistuneet laskentakeskus Kipan toimesta. 

Talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuuston osalta pääluokkataso. Pääluokittain ylitykset hallintoelimissä 1 377,17 €, seurakunnallisessa toiminnassa 17 084,32 € ja kiinteistötoimessa 33 425,86 €. Ylitykset johtuvat suurimmalta osin odotettua paljon pienemmistä tuloista, henkilöstökulujen kohoamisesta ja Muurasjärven kirkon, varaston ja pääkirkon remonteista.  Liite 1 tasekirja vuodelta 2018.

Taloudellinen tilanne on paljon huonompi kuin miltä se talousarviota tehtäessä näytti. Seurakunta joutui palauttamaan vuodelta 2017 kirkollisverotuloja 88 275 € ja v. 2018 ennakkoperinnän oikaisuna 14 591 €. Tilinpäätöksessä alijäämä oli 100 124, 19 € eli 49 149, 19 € suurempi kuin odotettiin. Tulosta heikensi odottamattomat Muurasjärven kirkon huoltorakennuksen katon korjauskulut ja pääkirkon paloilmaisinten ajan tasalle saattaminen. Henkilöstömenot toteutuivat 13 956,94 € arvioitua suurempina, vaikka edelliseen vuoteen verrattuna säästöä henkilöstökuluissa kertyikin 38 082,29 €. Metsätalouden myyntitulot olivat 12 533,60 € talousarviossa arvioitua pienemmät.

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy pääluokkien hallintoelimet, seurakunnallinen toiminta ja kiinteistötoimi ylitykset. Kirkkoneuvosto hyväksyy ja esittää edelleen kirkkovaltuustolle vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä. Samalla kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2018 tuloksen alijäämä

100 124,19 € katetaan edellisten tilikausien ylijäämistä.

Kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilit ja antaa ne tilintarkastajien tarkastettavaksi. LAVA merkittävä.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 Kirkkoneuvosto

§ 29

Tilintarkastus on suoritettu 23.4.2019 ja siitä on annettu erillinen tilintarkastuskertomus. Liite 1.

 

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuustolle tilintarkastuskertomuksen ja esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden seurakunnan tilejä ja hallintoa hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 2018.

 

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

METSÄNHOITOKULUT

Kirkkoneuvosto

§ 30

Talousarviossa metsänhoitokuluihin on varattu vuodelle 2019 vain 2500 €. Nyt kuitenkin MHY:n työntekijän laskelmien mukaan olisi tulossa kuluiltaan huomattavasti suurempia menoja, esim. hakkuita, joihin tulisi tehdä ennakkoraivaus n. 3000 € + alv ja taimikonhoitoa 2825 € + alv, sekä metsänistutuksia ym. Kaikkiaan kustannukset nousevat lähelle 12 000 €. Hakkuutuloja on arvioitu 37 000 €:n edestä, kulut jakautuisivat mahdollisesti kahdelle vuodelle, kuten myös mahdolliset tulotkin. Talousarvioita suunnitellessa eivät nämä hoitotyöt olleet tiedossa, koska suunnitelmaa ei saatu syksyllä MHY:ltä.

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto myöntää luvan ylittää talousarvion metsänhoitotöiden osalta, jotta voidaan varmistaa hakkuut ja metsän uudistaminen ja hoitotoimenpiteet.

Päätös

Päätettiin toteuttaa istutukset ja tehdään lisäselvityksiä ennakkoraivaustarpeesta ja laskelmat Metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Asiasta päätetään lopullisesti seuraavassa kokouksessa.

 

TALOUSTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 31

Seurakunnan taloustilanne on huonontunut vuosi vuodelta. Viimeisten kolmen vuoden tulos on ollut negatiivinen ja vuosikatekin on ollut miinusmerkkinen. Talouden tasapainottamiseksi on henkilökuntaa vähennetty eläköitymisten yhteydessä, mutta sekään ei ole auttanut. Seurakunnan jäsenistöä kuolee tai muuttaa pois enemmän kuin syntyy tai muuttaa paikkakunnalle. Seurakunnan huonon taloustilanteen vuoksi on ryhdyttävä vaikuttavampiin tasapainottamistoimiin.

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto valitsee työryhmän, joka selvittää keinoja huonon taloustilanteen korjaamiseksi.

 

Päätös

                                      Työryhmää ei perusteta. Asioita käsitellään kirkkoneuvoston kokouksissa.

 

 

HENKILÖKUNNAN LOMAT

Kirkkoneuvosto

§ 32

Kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy työntekijöiden kesälomat. Kirkkoherran lomat hyväksyy tuomiokapituli ja kirkkoherra hyväksyy seurakuntapastorin lomat. Oheisessa taulukossa myös tiedoksi pappien lomat.

                                           

Talouspäällikön

esitys                                  

Kirkkoneuvosto hyväksyy työntekijöiden kesälomat seuraavan ehdotuksen mukaan ja myöntää Armi Siekkiselle luvan jättää itselleen säästövapaata 15 päivää.

 

 

VL jäljellä

Ajankohta 1

Ajankohta 2

Ajankohta 3

Ajankohta 4

Jää

Arja Huuskonen

13+38

27.5.-1.6.

3.6.-8.6.

10.6.

13.7.-19.7.

21.8.-1.9.

28

Erkki Lavanti

38

24.6.-7.7.

15.-21.7

 5.-18.8.

 

23

Johanna Kinnunen

29

14.8.-1.9.

 

 

 

14

Merja Koskela

33

24.6.-20.7.

 

 

 

13

Anna-Maija Ojala

38

15.7.-11.8.

 

 

 

18

Armi Siekkinen

(10 S) 38

24.6 - 14.7

 

 

 

8

Mirjami Huttunen

29

15.7- 11.8.

 

 

 

9

Oili Parkkonen

38

24.6.-21.7.

14.10.-20.10.

 

 

13

Katja Montonen

38

24.6.-21.7.

18.10.

23.12.-4.1.

24.2.-29.2.

6

Sanna Kettunen

24

7.8.-30.8.

 

 

 

6

 

                     

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

HENKILÖKUNNAN LOMARAHAVAPAAT

Kirkkoneuvosto

§ 33

 

Kirkkoneuvosto hyväksyy lomarahavapaiden määrät. Lomarahaleikkauksista johtuen työntekijä voi vaihtaa lomarahoista maksimissaan 11 vapaapäivää. Lomarahavapaan määrään vaikuttavat palvelusvuodet ja työssäoloaika.

                                         

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy seuraavat lomarahavapaiden määrät. Lomarahavapaiden ajankohdat sovitaan esimiehen kanssa siten, että ne haittaavat mahdollisimman vähän seurakunnan toimintaa.

 

                                     

                                     

 

Päivät kpl

Arja Huuskonen

 

Erkki Lavanti

11

Johanna Kinnunen

4

Merja Koskela

5

Armi Siekkinen

7

Anna-Maija Ojala

5

Oili Parkkonen

7

Mirjami Huttunen

5

Katja Montonen

 

Sanna Kettunen

4

                                           

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 34

                                      Kirkkoneuvoston tietoon saatettiin seuraavat asiat:

                                      Sairaalasielunhoidon pöytäkirja

                                      Talouspäällikön viranhaltijapäätös 1/2019

                                      Kirkkoneuvoston kokous ti 18.6. klo 17

                                      Kirkkovaltuuston kokous ke 26.6. klo 18.

Päätös

                                      Asiat saatettiin kirkkoneuvoston tietoon.

 

MUUT ASIAT/HAUTAMUISTOMERKKI PASANEN

Kirkkoneuvosto

§ 35

                                      Helli Pasanen anoo lupaa asennuttaa 10 cm sallittua leveämpi kivi        

                                      puolisonsa Matin haudalle. Pohjakivi on sallituissa mitoissa.

 

Talouspäällikön esitys

                                      Helli Pasaselle myönnetään lupa kiven asennuttamiseen.

 

Päätös

                                      Asiat hyväksyttiin yksimielisesti.

VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

§ 36

Päätös                           Annetaan liitteen 2 mukainen valitusosoitus.

 

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 37

Päätös

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.50.

 

 

 

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA                                                    4/2019

 

 

Kokousaika                   Ke 22.5.2019 klo 18 -

 

Kokouspaikka                Seurakuntatalo, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet                           Arja Huuskonen                      kirkkoherra, puheenjohtaja

                                      Erkki Pietiläinen                      kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja             

                                      Hjelmeroos-Haapasalo Heli      jäsen

                                      Jämsén Reijo                           jäsen

                                      Kangasluoma Taina                 jäsen                 

                                      Mattola Tauno                         jäsen

                                      Niemi Harri                             jäsen

                                      Rauhala Sanna                         jäsen

                                      Sorri Annikki                          jäsen

                                     

Muut saapuvilla             

olleet                            

                                                        

                                      Terttu Paananen                       valtuuston varapuheenjohtaja

                                      Anna-Maija Ojala                    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

 

Poissa

                                      Lauri Mielityinen                     valtuuston puheenjohtaja

                                     

                                     

Asiat                              § 38-47

 

Valitusosoitus                Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 46

 

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________   

                                      puheenjohtaja                                pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja on                 Pihtipudas ___ __2019

tarkastettu                     

                                      ____________________          ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja                pöytäkirjantarkastaja

 

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherran-

virastossa                       23.5.-20.6.2019

 

 

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu     Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 13.5.-20.6.2019

 

Allekirjoitus                   ____________________

 

 

 

 

KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 

§ 38

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Lisäksi on voimassa, mitä kirkkoneuvosta on säädetty (KL 10 luku 3 § ja KJ 9. luku 1 §).

Kokouskutsu on lähetettävä 3 päivää ennen kokousta ja esityslista 3 päivää ennen kokousta.

 

Kokouskutsu ja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 15.5.2019.

Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkoneuvosto

§ 39

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan 22.5.2019 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 13.5.-20.6.2019 väliseksi ajaksi.

Päätös                               

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heli Hjelmeroos-Haapasalo ja Reijo Jämsén.

 

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoneuvosto

§ 40

 

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

HAAPANIEMEN TONTIT

Kirkkoneuvosto

§ 41

Haapaniemen omakotitontit eivät ole kiinnostaneet ostajia, vaikka niistä on ollut pieniä ilmoituksia silloin tällöin lehdissä ja internetissä. Tonteilla ei ole omaa rantaa vaan yhteisranta. Hinta on ollut 12 € neliö. Rantatonttienkin hinta ovat jääneet reilusti alle tuon lopullisesti toteutuneissa kaupoissa, kun maan pehmeyden vuoksi ostajille jouduttiin palauttamaan osa kauppahinnasta.

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto päättää laskea Haapaniemen tonttien hintaa hintaan 9 €/neliö. Tällöin hinnat olisivat 28 458 €-34 857 € riippuen tontin koosta.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

METSÄNHOITOKULUT

Kirkkoneuvosto § 30

Talousarviossa metsänhoitokuluihin on varattu vuodelle 2019 vain 2500 €. Nyt kuitenkin MHY:n työntekijän laskelmien mukaan olisi tulossa kuluiltaan huomattavasti suurempia menoja, esim. hakkuita, joihin tulisi tehdä ennakkoraivaus n. 3000 € + alv ja taimikonhoitoa 2825 € + alv, sekä metsänistutuksia ym. Kaikkiaan kustannukset nousevat lähelle 12 000 €. Hakkuutuloja on arvioitu 37 000 €:n edestä, kulut jakautuisivat mahdollisesti kahdelle vuodelle, kuten myös mahdolliset tulotkin. Talousarvioita suunnitellessa eivät nämä hoitotyöt olleet tiedossa, koska suunnitelmaa ei saatu syksyllä MHY:ltä.

                                      Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto myöntää luvan ylittää talousarvion metsänhoitotöiden osalta, jotta voidaan varmistaa hakkuut ja metsän uudistaminen ja hoitotoimenpiteet.

                                      Päätös

Päätettiin toteuttaa istutukset ja tehdään lisäselvityksiä ennakkoraivaustarpeesta ja laskelmat Metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Asiasta päätetään lopullisesti seuraavassa kokouksessa.

Kirkkoneuvosto

§ 42

Metsänhoitoyhdistykseltä saatiin lisäselvityksiä ennakkoraivaustarpeesta. Kyseisissä ensiharvennuksissa se on välttämätöntä, mutta yhden harvennuskuvion voisi jättää mahdollisesti ennakkoraivaamatta. Ostajat vaativat ennakkoraivausta. Puunmyyntikuluista toteutuisi osa tänä vuonna, osa ensi vuonna, joten kustannukset olisivat tänä vuonna 4990 € + alv. Loput kuluista jäisi ensi vuodelle, koska osa hakkuista ja hoitotoimista toteutuisivat vasta ensi vuonna.

 

Talouspäällikön esitys

                                      Kirkkoneuvosto päättää työkohteista, jotka toteutetaan tänä vuonna.

Päätös

Kirkkoneuvosto myöntää luvan ylittää talousarvion metsänhoitotöiden osalta, jotta voidaan varmistaa hakkuut ja metsän uudistaminen ja hoitotoimenpiteet.

 

TALOUSASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 43

Seurakunnan taloustilanne on huonontunut vuosi vuodelta. Viimeisten kolmen vuoden tulos on ollut negatiivinen ja vuosikatekin on ollut miinusmerkkinen. Talouden tasapainottamiseksi on henkilökuntaa vähennetty eläköitymisten yhteydessä, mutta sekään ei ole auttanut. Seurakunnan jäsenistöä kuolee tai muuttaa pois enemmän kuin syntyy tai muuttaa paikkakunnalle. Seurakunnan huonon taloustilanteen vuoksi on ryhdyttävä vaikuttavampiin tasapainottamistoimiin.

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto pohtii keinoja huonon taloustilanteen korjaamiseksi ja päättää seuraavasta kokoontumisesta tai muista jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti, että pyritään suunnittelemaan talousarvio siten, että eri työaloilta, mistä suinkin on mahdollista saataisiin 5 %:n säästöt ja myös koulutuskuluista säästettäisiin. Valmistellaan Pyhäsalon tonttien myyntiä.

 

TYHJÄN SYLIN MUISTOMERKIN TEKSTI

Kirkkoneuvosto

§ 44

Kirkkoneuvosto päätti Tyhjän sylin muistomerkin paikasta viime syksynä.

Talouspäällikön

Kirkkoneuvosto päättää Tyhjän sylin muistomerkkiin laitettavasta tekstistä ja muistomerkkityypistä, otetaanko luonnonkivi vai veistetty kivi.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti, että kiveä tai laattaa kysytään paikalliselta kivifirmalta ja siihen laitetaan tekstiksi ”Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän…Psalmista 34 ja Syli tyhjänä.

 

 

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 45

                                      Kirkkoneuvoston tietoon saatettiin seuraavat asiat:

                                      Talouspäällikön viranhaltijapäätös 2/2019.

                                      Luottotappiot 14,50 €.

                                      Kirkkoneuvoston kokous ti 18.6. klo 17  

                                      Kirkkovaltuuston kokous 26.6. klo 18

Päätös

                                      Asiat saatettiin kirkkoneuvoston tietoon.

 

VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

§ 46

Päätös                           Annetaan liitteen 1 mukainen valitusosoitus.

 

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 47

Päätös

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.52.

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA                                                    5/2019
 

Kokousaika                   Ti 18.6.2019 klo 17 -

 

Kokouspaikka                Seurakuntatalo, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet                           Arja Huuskonen                      kirkkoherra, puheenjohtaja

                                      Erkki Pietiläinen                      kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja             

                                      Hjelmeroos-Haapasalo Heli      jäsen

                                      Jämsén Reijo                           jäsen

                                      Kangasluoma Taina                 jäsen                 

                                      Mattola Tauno                         jäsen

                                      Niemi Harri                             jäsen

                                      Rauhala Sanna                         jäsen

                                      Sorri Annikki                          jäsen

                                     

Muut saapuvilla             

olleet                            

                                                        

                                      Lauri Mielityinen                     valtuuston puheenjohtaja

                                      Terttu Paananen                       valtuuston varapuheenjohtaja

                                      Anna-Maija Ojala                    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

 

                                     

                                     

Asiat                              § 48-60

 

Valitusosoitus                Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 59

 

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________   

                                      puheenjohtaja                                pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja on                 Pihtipudas ___ __2019

tarkastettu                     

                                      ____________________          ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja                pöytäkirjantarkastaja

 

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherran-

virastossa                       19.6.-16.7.2019

 

 

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu     Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 12.6. -16.7.2019

 

Allekirjoitus                   ____________________

 

 

 

 

KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 

§ 48

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Lisäksi on voimassa, mitä kirkkoneuvosta on säädetty (KL 10 luku 3 § ja KJ 9. luku 1 §).

Kokouskutsu on lähetettävä 3 päivää ennen kokousta ja esityslista 3 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 12.6.2019.

Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkoneuvosto

§ 49

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan 18.6.2019 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 12.6.-16.7.2019 väliseksi ajaksi.

Päätös                               

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Niemi ja Seppo Jetsonen.

 

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoneuvosto

§ 50

 

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

LAPUAN HIIPPAKUNNAN ALUEELLISEEN KESKUSREKISTERIIN LIITTYMINEN Kirkkoneuvosto                                                                                                                                  51 §

Kirkkohallituksen täysistunto linjasi marraskuussa 2015, että kirkonkirjojenpito toteutetaan tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä. Täysistunnon linjausten perusteena olivat kirkonkirjojenpidosta tehdyt johtopäätökset. Hankkeen aikataulu määriteltiin siten, että alueellisten keskusrekisterien muodostamiseen ryhdyttäisiin viimeistään vuonna 2017 (yleiskirje nro 27/2015). Aluekeskusrekistereiden perustaminen ei ole kuitenkaan edennyt täysistunnon vuonna 2015 linjaamassa aikataulussa. Kirkkohallituksen täysistunto linjasi joulukuussa 2018 pidetyssä kokouksessa, että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla keskitettyinä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Seurakuntien tulee siten tehdä päätöksiä keskusrekisteriin liittymisestä tai sen muodostamisesta. Keskittäminen tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2021 jälkeen enää hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, vaan ne tehdään seurakuntien muodostamissa aluekeskusrekistereissä. Keskittämisessä on otettava huomioon seurakuntalaisten palveleminen ja toiminta sekä suomen että ruotsin kielellä. Keskittäminen mahdollistaa seurakuntien keskittymisen kirkon perustehtävään. 

Lapuan hiippakunnassa on suunniteltu ja valmisteltu perustettavaksi Lapuan hiippakunnan alueellinen keskusrekisteri, jonka piiriin tulisivat kaikki Lapuan hiippakunnan seurakunnat, pois lukien ne seurakunnat, jotka ovat jo osa toista keskusrekisteriä. Hankkeen ohjausryhmänä ovat toimineet lääninrovastit, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja Jyväskylän seurakunnan Tuomas Palola. Hanketta on valmisteltu vuodesta 2017 lukien ja keskusrekisterin oli alun perin tarkoitus aloittaa 1.1.2019. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista digitaalisten aineiston tarkastuksen keskeneräisyydestä johtuen. Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin isäntäseurakuntana on suunniteltu toimivan Jyväskylän seurakunta. 

Keskusrekisterin on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2020. Seurakuntien tulee tehdä valtuustoissaan päätös keskusrekisteriin liittymisestä heinäkuun 2019 alkuun mennessä ja ilmoittaa päätöksestään tuomiokapitulin lakimiesasessorille. Keskusrekisterin johtaja aloittaa tehtävässään 1.9.2019 mennessä, jonka jälkeen aloitetaan keskusrekisterin muun henkilöstön rekrytointi. Kun kaikkien liittyvien seurakuntien osalta on saatu tiedot, aloittaa tuomiokapituli yhdessä keskusrekisterin aloittavan johtajan kanssa tarkemman valmistelun. 

Keskusrekisteri tulee toimimaan hajautetusti siten, että Jyväskylän toimipisteen lisäksi toimipisteet avataan myös Seinäjoelle ja Vaasaan. Maantieteellinen hajauttaminen on tarkoituksenmukaista henkilöstön rekrytoinnin helpottamiseksi ja monipuolisen osaamisen saamiseksi. Lisäksi on mahdollista, että avataan pienempiä toimipaikkoja alussa. Keskusrekisterin osalta on arvioitu, että henkilöstön tarve on 1 henkilötyövuosi 100 000 jäsentä kohdin. Näin ollen varmuus keskusrekisterin henkilöstön määrästä saadaan vasta kun tiedetään liittyvien seurakuntien määrä. 

Hankkeen ohjausryhmä on linjannut, että mikäli asiassa ei ole lainsäädännöstä johtuvia esteitä, tulee keskusrekisteriin mahdollisesti myöhemmin liittyville seurakunnille liittymismaksu, jolla tasataan keskusrekisterin aloitusvaiheessa liittyneillä seurakunnille mahdollisesti aiheutuneita lisäkustannuksia. Keskusrekisteri on seurakunnille maksullinen. Selvitysvaiheen perusteella arvioidaan, että keskusrekisterin kustannus tulee olemaan seurakunnalle noin 3 euroa/jäsen. Keskusrekisterin tavoit-teena on kuitenkin toiminnan tehostaminen siten, että kustannustaso pysyisi mahdollisimman matalana. Realistisesti arvioiden kuitenkin tehostamisesta saatavat säästö eivät tulle realisoitumaan ensimmäisten toimintavuosien aikana. 

Keskusrekisterille tulee tehtävän sopimuksen lisäksi johtokunta, Kirkkojärjestyksen 16 luvun 2 §:n mukaan, jos seurakunnat haluavat järjestää kirkonkirjojen pitämisen kokonaan tai osaksi yhteiseen keskusrekisteriin. Seurakuntien kirkkovaltuustojen on tehtävä siitä sopimus. Seurakuntien tulee siis liittyä johonkin alueelliseen keskusrekisteriin 2022 mennessä. Päätöksen liittymisestä tekee seurakunnan kirkkovaltuusto. Keskusrekisteriin liittyminen muuttaa olennaisella tavalla kirkkoherranvi-rastojen työtä ja sen johdosta työ virastossa vähenee. Seurakunnan tulee ottaa tämä huomioon henkilöstöresurssejaan pohtiessa. Keskusrekisteriin liittymisen myötä seurakunnan velvoitteet henkilötietojen käsittelyssä ja suojaamisessa kevenevät huomattavasti ja vastuu tietojen oikeellisuudesta siirtyy keskusrekisterille. 

Ohessa on Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin johtosääntö (liite 1) ja sopimus (liite 2), jotka tulee hyväksyä.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Pihtiputaan seurakunta liittyy Lapuan hiippakunnan alueelliseen keskusrekisteriin 1.1.2020 ja hyväksyy alueellisen keskusrekisterin johtosäännön ja sopimuksen. Perustelut: Tietoturvavastuut siirtyvät keskusrekisterille. Keskusrekisteriin liittyminen myöhemmin on kalliimpaa kuin alusta alkaen mukaan lähteminen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin. Keskustelun aikana Tauno Mattola esitti, että Keskusrekisteriin liittymistä siirretään vuodella eteenpäin. Esitystä ei kannatettu.

 

KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2020

Kirkkoneuvosto

§ 52

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on tehdä kirkkovaltuustolle ehdotus seuraavan vuoden veroäyrin hinnaksi. Päätöksen asiasta tekee kirkkovaltuusto.

Talouspäällikön

esitys                            

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Pihtiputaan seurakunnan veroprosentti vuodelle 2020 päätetään säilyttää entisen suuruisena eli vahvistaa veroprosentiksi 1,85. Talouden sopeuttamista yritetään muilla keinoilla.

 

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

HAUTAUSMAAKATSELMUS MUURASJÄRVEN HAUTAUSMAA

Kirkkoneuvosto

§ 53

 

Kirkkoneuvosto suorittaa vuosittain hautausmaan katselmuksen. Hautaustoimen ohjesäännön mukaan katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastuullisen viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta.

  

Edellisvuoden katselmuksessa on esiin tulleet asiat:

Uuden sepelin päälle ajetaan kivituhkaa. Vesipisteiden kehikot huoltomaalataan.

 

Talouspäällikön esitys     

                                      Kirkkoneuvosto suorittaa katselmuksen.

Päätös

Kirkkoneuvosto suoritti katselmuksen. Päätettiin, että pieni portti voidaan tehdä yhdessä muurasjärveläisten kanssa. Reitille ei järjestetä talvikunnossapitoa.

 

HAUTAUSMAAKATSELMUS KIRKONKYLÄN HAUTAUSMAA

Kirkkoneuvosto

§ 54

 

Kirkkoneuvosto suorittaa vuosittain hautausmaan katselmuksen. Hautaustoimen ohjesäännön mukaan katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastuullisen viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta.

  

Edellisvuoden katselmuksessa on esiin tulleet asiat:

Selvitetään sankarihautamuistomerkkien tekstien kunto. Tehdään infokartta hautausmaasta opastemerkkeineen.

 

Talouspäällikön esitys     

                                      Kirkkoneuvosto suorittaa katselmuksen.

Päätös

                                      Kirkkoneuvosto suoritti katselmuksen.

 

PUUNMYYNTITARJOUKSET

Kirkkoneuvosto

55 §

 

Seurakunta on valtuuttanut Mhy Keski-Suomen Pihtiputaan metsäneuvoja Mikael Vesamäen tekemään tarjouspyynnöt seurakunnan metsien ajankohtaisista leimikoista. Tarjouksia on saatu viisi kappaletta. Tarjoukset ovat jättäneet Haapuu Oy, Metsä Group, Mhy:n puunvälitys, Stora Enso ja UPM-Kymmene.

 

Talouspäällikön esitys

 

Kirkkoneuvosto päättää tehdä puukaupat korkeimman tarjouksen tehneen Haapuun kanssa. Hinta-arvio on 42 250 €.

 

Päätös

                   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

POIKKEAVA JUMALANPALVELUKSEN KELLONAIKA

Kirkkoneuvosto

§ 56

Kirkkoneuvoston hyväksynnällä pääkirkon jumalanpalvelus voidaan pitää poikkeavaan kellonaikaan. Sunnuntaina 25.8. kanttorina toimii Martti Hertteli. Hän on aamulla Kinnulan jumalanpalveluksessa ja klo 13.00 Muurasjärven kirkossa. Tästä johtuen pääkirkossa pidettäisiin tuolloin iltakirkko klo 18.00.                             

 

Kirkkoherran esitys:       

Kirkkoneuvosto hyväksyy pääkirkon jumalanpalveluksen poikkeavan kellonajan 25.8. klo 18.00. Iltakirkko on toivottua vaihtelua jumalanpalveluksiin.

 

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                                                

 

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 57

                                      Kirkkoneuvoston tietoon saatettiin seuraavat asiat:

Terveiset AVI:n tarkastuksesta (Kirkon lehterien kaiteet ja sosiaalitilan suihku).

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset 1/2019 ja 2/2019.

Perheneuvonnan yhteisjohtokunnan pöytäkirja liitteineen

As Oy Tahkonpolun asuntoon liittyvät asiat

Tyhjän sylin muistomerkkiin liittyvät asiat

Tahkoniemen keittiön ilmalämpöpumpun hinta

Taloustilanne

                                      Lapuan hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivät 26.10.

Päätös

 

 

MUUT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 58

                                          

      Päätös          

                                      Muita asioita ei ollut.

 

VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

§ 59

                                      Annetaan liitteen 3 mukainen valitusosoitus.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 60

Päätös

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.00.

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA                                                    6/2019

 

 

Kokousaika                   Ke 26.6.2019 klo 17.30-

 

Kokouspaikka                Seurakuntatalo, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet                           Arja Huuskonen                      kirkkoherra, puheenjohtaja

                                      Erkki Pietiläinen                      kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja             

                                      Hjelmeroos-Haapasalo Heli      jäsen

                                      Jämsén Reijo                           jäsen

                                      Kangasluoma Taina                 jäsen                 

                                      Mattola Tauno                         jäsen

                                      Niemi Harri                             jäsen

                                      Puurula Laura                          varajäsen

                                      Sorri Annikki                          jäsen

                                     

Muut saapuvilla             

olleet                            

                                                        

                                      Lauri Mielityinen                     valtuuston puheenjohtaja

                                      Terttu Paananen                       valtuuston varapuheenjohtaja

                                      Anna-Maija Ojala                    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Poissa

                                      Rauhala Sanna                         jäsen

                                     

                                     

Asiat                              § 61-69

 

Valitusosoitus                Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 68

 

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________   

                                      puheenjohtaja                                pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja on                 Pihtipudas ___ __2019

tarkastettu                     

                                      ____________________          ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja                pöytäkirjantarkastaja

 

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherran-

virastossa                       27.6.-16.7.2019

 

 

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu     Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 20.6. -16.7.2019

 

Allekirjoitus                   ____________________

 

 

 

 

KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 

§ 61

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Lisäksi on voimassa, mitä kirkkoneuvosta on säädetty (KL 10 luku 3 § ja KJ 9. luku 1 §).

Kokouskutsu on lähetettävä 3 päivää ennen kokousta ja esityslista 3 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 19.6.2019.

Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Hartautta ei pidetty, koska kirkkovaltuusto kokoontuu tämän kokouksen jälkeen.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkoneuvosto

§ 62

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan 26.6.2019 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 20.6.-16.7.2019 väliseksi ajaksi.

Päätös                               

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Laura Puurula ja Harri Niemi.

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoneuvosto

§ 6.

 

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

NUORISOTYÖNOHJAAJA SANNA KETTUSEN PALKATON VIRKAVAPAA-ANOMUS

Kirkkoneuvosto

§ 64

Nuorisotyönohjaaja Sanna Kettunen on anonut kirkkoneuvostolta palkatonta virkavapautta vuodeksi ajalla 1.9.2019 – 31.8.2020. Hän on saanut kolmivuotisen viran toisesta seurakunnasta. Hakemus liitteenä 1.

 

Kirkkoherran esitys

Kirkkoneuvosto myöntää Sanna Kettuselle palkattoman virkavapaan vuodeksi ajalle 1.9.2019 – 31.8.2020. LAVA huomioitu. Käydyn keskustelun jälkeen kirkkoherra muutti esitystään siten, että Sanna Kettuselle ei myönnetä palkatonta virkavapautta.

Päätös

                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

MÄÄRÄAIKAISEN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN AUKI LAITTAMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 65

Nuorisotyönohjaaja Sanna Kettusen virkavapaan ajaksi on virka laitettava hakuun määräajaksi 1.9.2019 – 31.8.2020. Viran hakuaika on 5.8.2019 asti. Viran vastaanotto on 1.9.2019. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista valitun hakijan on esitettävä rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelyyn liittyen ja hyväksytty lääkärintodistus. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 503 mukainen. Kirkkoneuvosto haastattelee hakijat 15.8. klo 16.00 alkaen.

 

Kirkkoherran

esitys:            Kirkkoneuvosto hyväksyy nuorisotyönohjaajan viran auki laittamisen edellä mainituin ehdoin. Viran hakuilmoitus jaetaan kokouksessa, ja se tallennetaan tiedoksi saatettavaan kansioon. Päätöksellä on merkittävä lapsiasiain vaikutus. Pykälä on aiheeton edellisestä päätöksestä johtuen.

Päätös

                      Todettiin, että pykälä on aiheeton.

                    

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 66

Kirkkoneuvoston tietoon saatettiin seuraavat asiat:

                                     

Päätös

                        Asioita ei ollut.

 

 

MUUT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 67

 

     Päätös            Muita asioita ei ollut.

     VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

§ 68

                                      Annetaan liitteen 2 mukainen valitusosoitus.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 69

Päätös

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.00.

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA                                                    7/2019

 

Kokousaika                   To 11.7.2019 klo 16.00-

 

Kokouspaikka                Seurakuntatalo, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet                           Arja Huuskonen                      kirkkoherra, puheenjohtaja

                                      Erkki Pietiläinen                      kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja             

                                      Jämsén Reijo                           jäsen                                     

                                      Mattola Tauno                         jäsen

                                      Niemi Harri                             jäsen

                                                        

Muut saapuvilla             

olleet                                               

                                      Anna-Maija Ojala                    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Poissa

                                      Rauhala Sanna                         jäsen

                                      Sorri Annikki                          jäsen

                                      Hjelmeroos-Haapasalo Heli      jäsen

                                      Kangasluoma Taina                 jäsen                 

                                      Lauri Mielityinen                     valtuuston puheenjohtaja

                                      Terttu Paananen                       valtuuston varapuheenjohtaja

 

                                     

Asiat                              § 70-79

 

Valitusosoitus                Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 78

 

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________   

                                      puheenjohtaja                                pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja on                 Pihtipudas 11.7. 2019

tarkastettu                     

                                      ____________________          ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja                pöytäkirjantarkastaja

 

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherran-

virastossa                       12.7.-2.8.2019

 

 

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu     Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 9.7.-2.8.2019

 

Allekirjoitus                   ____________________

 

 

 

 

 

KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 

§ 70

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Lisäksi on voimassa, mitä kirkkoneuvosta on säädetty (KL 10 luku 3 § ja KJ 9. luku 1 §).

Kokouskutsu on lähetettävä 3 päivää ennen kokousta ja esityslista 3 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 8.7.2019.

Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkoneuvosto

§ 71

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 11.7.2019 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle

9.7.-2.8.2019 väliseksi ajaksi.

Päätös                               

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Pietiläinen ja Tauno Mattola.

 

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoneuvosto

§ 72

 

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

NUORISOTYÖNOHJAAJA SANNA KETTUSEN IRTISANOUTUMINEN VIRASTAAN

Kirkkoneuvosto

§ 73

Nuorisotyönohjaaja Sanna Kettunen on jättänyt irtisanoutumisensa 8.7.2019. Hän on saanut kolmivuotisen viran toisesta seurakunnasta. Irtisanominen liite 1.

 

Kirkkoherran esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy Sanna Kettusen irtisanoutumisen virastaan.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

VAKINAISEN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN AUKI LAITTAMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 74

Nuorisotyönohjaajan virka on laitettava hakuun. Viran hakuaika on 5.8.2019 asti. Viran vastaanotto on 1.9.2019. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista valitun hakijan on esitettävä rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelyyn liittyen ja hyväksytty lääkärintodistus. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 503 mukainen. Kirkkoneuvosto haastattelee hakijat 15.8. klo 16.00 alkaen.               

 

Kirkkoherran

esitys            

                      Kirkkoneuvosto hyväksyy nuorisotyönohjaajan viran auki laittamisen edellä mainituin ehdoin. Liite 2. Päätöksellä on merkittävä lapsiasiain vaikutus.

 

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 75

Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat:

Ilmastoinnin uudelleen ohjelmointitarjous.

Ruumishuoneen lattian uusimistarjoukset.

AVI:n raportti

Päätös

                                           

                                      Asiat saatettiin kirkkoneuvoston tietoon.

MUUT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 76

                                     

      Päätös          

                                      Muita asioita ei ollut.

 

VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

§ 77

                                      Annetaan liitteen 3 mukainen valitusosoitus.

Päätös                          

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 78

Päätös

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.35.

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                    8/2019

Kokousaika                   Ma 19.8.2019 klo 16.00-

 

Kokouspaikka                Seurakuntatalo, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet                           Arja Huuskonen                      kirkkoherra, puheenjohtaja

                                      Erkki Pietiläinen                      kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja             

                                      Hjelmeroos-Haapasalo Heli      jäsen

                                      Jämsén Reijo                           jäsen                                     

                                      Mattola Tauno                         jäsen                 

                                      Sorri Annikki                          jäsen

                                      Huikari Helli                           varajäsen

                                     

Muut saapuvilla             

olleet                                                                           

                                      Lauri Mielityinen                     valtuuston puheenjohtaja

                                      Terttu Paananen                       valtuuston varapuheenjohtaja

                                      Anna-Maija Ojala                    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

 

Poissa

                                      Kangasluoma Taina                 jäsen                 

                                      Niemi Harri                             jäsen

                                      Rauhala Sanna                         jäsen

 

Asiat                              § 79-88

 

Valitusosoitus                Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 87

 

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________   

                                      puheenjohtaja                                pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja on                 Pihtipudas 19.8.2019

tarkastettu                     

                                      ____________________          ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja                pöytäkirjantarkastaja

 

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherran-

virastossa                       20.8.-9.9.2019

 

 

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu     Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 15.8.-9.9.2019

 

Allekirjoitus                   ____________________

 

 

 

 

 

KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 

§ 79

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Lisäksi on voimassa, mitä kirkkoneuvosta on säädetty (KL 10 luku 3 § ja KJ 9. luku 1 §).

Kokouskutsu on lähetettävä 3 päivää ennen kokousta ja esityslista 3 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 15.8.2019.

Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkoneuvosto

§ 80

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 19.8.2019 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 15.8.-9.9.2019 väliseksi ajaksi.

Päätös                                

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoneuvosto

§ 81

 

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

                                      Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Annikki Sorri ja Reijo Jämsén.

 

 

VAKINAISEN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA

Kirkkoneuvosto

§ 82

Hakuaikaan mennessä saapui yksi hakemus nuorisotyönohjaajan virkaan. Hakija on Jaakko Kinnunen Nastolasta.

 

Kirkkoherran

esitys            

   Kirkkoneuvosto haastattelee Jaakko Kinnusen ja tekee päätöksen. LAVA merkittävä.                       

Päätös

                   Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti Jaakko Kinnusen nuorisotyönohjaajan virkaan.

 

DIAKONIN VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS

Kirkkoneuvosto

§ 83

                      Vuorotteluvapaa on vapaaehtoinen järjestely, jossa työnantaja sitoutuu palkkaamaan vuorotteluvapaan ajaksi työttömän työnhakijan. Sijaisen työajan tulee olla vähintään vuorotteluvapaalle lähtevän työntekijän säännöllisen työajan pituinen ja sijaisen työsuhteen tulee alkaa viimeistään vuorotteluvapaan alkaessa. Vuorotteluvapaan sijaiseksi on löytynyt sopiva henkilö. Hän tulee olemaan päivän työttömänä ennen vuorotteluvapaan sijaisuuden alkua, kuten sopimusehdoissa vaaditaan. Kirkkoherra tulee palkkaamaan hänet viranhaltijapäätöksellä. Merja Koskelan vuorotteluvapaan anomus ohessa liitteenä 1.                     

 

Kirkkoherran esitys

 

                      Kirkkoneuvosto hyväksyy Merja Koskelan vuorotteluvapaa-anomuksen ajalle 17.9. 2019 – 16.3.2020.

Päätös

                      Hyväksytään esityksen mukaan ehdolla, että sijaiseksi löytyy sopiva henkilö.

 

RUUMISHUONEEN LATTIAREMONTTI

Kirkkoneuvosto

§ 84

                      Ruumishuoneen lattia on kärsinyt kosteudesta johtuen ja alkanut painua ruumiskaappien alta. Tästä johtuen lattia on uusittava. Ruumishuone on suojelukohde.

 

Talouspäällikön esitys

                      Talouspäällikkö on pyytänyt tarjouksia remontista. Tarjousten saaminen on ollut haasteellista ilmeisesti rakennusalan hyvästä työllisyydestä johtuen. Tarjoukset esitellään kokouksessa.

Päätös

                      Tarjouspyyntöaikaa lisätään.

 

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 85

Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat:

Päätös

                                      Kehitysvammaistyön yhteisjohtokunnan pöytäkirja

                                      Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan pöytäkirja

                                      Taloustilanne

MUUT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 86

 

      Päätös                         

                                      Keskusteltiin kirkkoneuvoston päätösten julkisuudesta.

Päätettiin, ettei neuvoston pöytäkirjoja lähetetä etukäteen valtuutetuille.

 

VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

§ 87

                                      Annetaan liitteen 2 mukainen valitusosoitus.

 

Päätös                          

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 88

Päätös

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.25.

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA                                                                    9/2019

 

 

Kokousaika                   Pe 13.9.2019 klo 16.00-17.35

 

Kokouspaikka                 Seurakuntatalo, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet                            Arja Huuskonen                       kirkkoherra, puheenjohtaja

                                      Erkki Pietiläinen                       kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja          

                                      Hjelmeroos-Haapasalo Heli      jäsen

                                      Jämsén Reijo                            jäsen                                                       

                                      Mattola Tauno                          jäsen

                                      Rauhala Sanna                         jäsen

                                      Sorri Annikki                           jäsen

                                     

Muut saapuvilla             

olleet                             

                                                        

                                      Terttu Paananen                       valtuuston varapuheenjohtaja

                                      Anna-Maija Ojala                     talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

 

Poissa

                                      Kangasluoma Taina                  jäsen

                                      Lauri Mielityinen                     valtuuston puheenjohtaja

                                      Niemi Harri                              jäsen

 

                                                                                    

Asiat                              § 89-99

 

Valitusosoitus                 Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 98

 

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________   

                                      puheenjohtaja                              pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja on                  Pihtipudas 13.9.2019

tarkastettu                      

                                      ____________________                                      ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja                pöytäkirjantarkastaja

 

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherran-

virastossa                       16.9.-4.10.2019

 

 

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu      Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 9.9. - 4.10.2019

 

Allekirjoitus                   ____________________

 

 

 

 

KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 

§ 89

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Lisäksi on voimassa, mitä kirkkoneuvosta on säädetty (KL 10 luku 3 § ja KJ 9. luku 1 §).

Kokouskutsu on lähetettävä 3 päivää ennen kokousta ja esityslista 3 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 6.9.2019.

Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkoneuvosto

§ 90

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 13.9.2019 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle

9.9.-4.10.2019 väliseksi ajaksi.

Päätös                               

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Rauhala ja Erkki Pietiläinen.

 

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoneuvosto

§ 91

 

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

VAKINAISEN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA

Kirkkoneuvosto

§ 92

Virkaan valittu henkilö ei ottanut virkaa vastaan. Näin virka laitettiin uudelleen hakuun. Hakuaika päättyy 11.9. Jos päteviä hakijoita ei löydy, niin kirkkoneuvosto voi haastatella epäpätevät hakijat ja valita henkilön määräaikaiseen virkaan vuodeksi.

 

 

Kirkkoherran

esitys           

                      Kirkkoneuvosto haastattelee valitut hakijat ja tekee päätöksen. LAVA merkittävä. Kirkkoneuvosto haastatteli ainoan pätevän hakijan Sanna Heininevan Toholammilta.         

 

Päätös

                      Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti nuorisotyönohjaajan virkaan Sanna Heininevan.

 

HAUTAPAIKKAVARAUSANOMUS

Kirkkoneuvosto

§ 93                                                                    

Matti Varha anoo hautapaikkaa Os. 2 n:o 314 itselleen ja puolisolleen Leena Varhalle Os 2 n:o 315. Perusteluksi hän ilmoittaa, että he haluavat vierekkäiset paikat vanhempien hautapaikkojen läheisyydestä. Seurakuntamestarin mukaan paikkojen varaamiselle ei ole estettä.

                                          

Talouspäällikön

esitys

                                      Kirkkoneuvosto myöntää kyseiset hautapaikat Matti ja Leena Varhalle.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

RUUMISHUONEEN LATTIAREMONTTI

                      Kirkkoneuvosto 19.8.2019 § 84

                      Ruumishuoneen lattia on kärsinyt kosteudesta johtuen ja alkanut painua ruumiskaappien alta. Tästä johtuen lattia on uusittava. Ruumishuone on suojelukohde.

Talouspäällikön esitys

                      Talouspäällikkö on pyytänyt tarjouksia remontista. Tarjousten saaminen on ollut haasteellista ilmeisesti rakennusalan hyvästä työllisyydestä johtuen. Tarjoukset esitellään kokouksessa.

                      Päätös

                      Tarjouspyyntöaikaa lisätään.

Kirkkoneuvosto

§ 94

 

Talouspäällikön esitys

                      Ruumishuoneen lattiaremontista saatiin jatkoajan jälkeen kaksi tarjousta, toinen Teemu Moisiolta ja toinen Jussi Vasalammelta. Kirkkoneuvosto tutustuu tarjouksiin kokouksessa ja tekee sitten päätöksen niistä.

 

Päätös

                      Remontti toteutetaan kiinteistöntarkastajien ehdotuksen mukaisesti siten, että lattia katkaistaan ruumiskaappien kohdalta ja sinne tehdään valu. Toisen huoneen monttu peitetään murskeella ja päälle valetaan betonikansi. Jussi Vasalammen tarjous oli 4630 € ja Teemu Moision 4125 €. Kirkkoneuvosto päätti valita remontin tekijäksi edullisemman tarjouksen jättäneen Teemu Moision tarjouksen.

 

 

PIHTIPUTAAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN JA SEURAKUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS

Kirkkoneuvosto

§ 95

Kunnan ja seurakunnan työntekijöistä muodostunut työryhmä suunnitteli palavereissa yhteistyösopimuksen, joka selkeyttää yhteistyön muotoja. Yhteistyösopimuksen liitteinä ovat Pihtiputaan kunnan varhaiskasvatuksen ja Pihtiputaan seurakunnan yhteistyösuunnitelma, Putaanvirran koulun ja Pihtiputaan seurakunnan yhteistyösuunnitelma sekä Muurasjärven koulun ja Pihtiputaan seurakunnan yhteistyösuunnitelma. Sopimus tarkastetaan vuosittain. Liite 1.

 

Kirkkoherran

esitys                                                                           

Kirkkoneuvosto hyväksyy yhteistyösopimuksen liitteineen. LAVA merkittävä.

 

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 96

Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat:

Päätös

                                      Talousasiat

                                      Kirkkoherran viranhaltijapäätös 3/2019

                                      Jumalanpalvelussuunnitelma syksy 2019

 

MUUT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 97

 

      Päätös          

                                      Muita asioita ei ollut.

 

VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

§ 98

                                      Annetaan liitteen 2 mukainen valitusosoitus.

 

Päätös                          

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 99

Päätös

 

                                    Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.35.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA                                                    10/2019

 

 

Kokousaika                   Ke 30.10.2019 klo 15.00-17.00

 

Kokouspaikka                Seurakuntatalo, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet                           Arja Huuskonen                      kirkkoherra, puheenjohtaja

                                      Erkki Pietiläinen                      kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja             

                                      Hjelmeroos-Haapasalo Heli      jäsen

                                      Jämsén Reijo                           jäsen

                                      Kangasluoma Taina                 jäsen                 

                                      Mattola Tauno                         jäsen

                                      Rauhala Sanna                         jäsen

                                      Sorri Annikki                          jäsen

                                     

Muut saapuvilla             

olleet                            

                                                        

                                      Terttu Paananen                       valtuuston varapuheenjohtaja

                                      Anna-Maija Ojala                    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

 

Poissa                           

                                      Niemi Harri                             jäsen

                                      Lauri Mielityinen                     valtuuston puheenjohtaja

 

Asiat                              § 100-113

 

Valitusosoitus                Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 112

 

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________   

                                      puheenjohtaja                                pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja on                 Pihtipudas 30.10.2019

tarkastettu                     

                                      ____________________          ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja                pöytäkirjantarkastaja

 

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherran-

virastossa                       31.10.-15.11.2019

 

 

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu     Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 18.10.-15.11.2019

 

Allekirjoitus                   ____________________

 

KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 

§ 100

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Lisäksi on voimassa, mitä kirkkoneuvosta on säädetty (KL 10 luku 3 § ja KJ 9. luku 1 §).

Kokouskutsu on lähetettävä 3 päivää ennen kokousta ja esityslista 3 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 18.10.2019.

Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

                   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkoneuvosto

§ 101

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 30.10.2019 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle

18.10.-15.11.2019 väliseksi ajaksi.

Päätös                               

                   Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Annikki Sorri ja Erkki Pietiläinen.

 

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoneuvosto

§ 102

 

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

                   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

TIETOSUOJAPOLITIIKAN VAHVISTAMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 103

Tietosuojapolitiikassa ilmaistaan rekisterinpitäjän sitoutuminen noudattamaan tietosuoja-asetuksen mukaisia velvollisuuksia ja rekisteröityjen oikeuksia kaikessa toiminnassaan. Tietosuojapolitiikka on rekisterinpitäjän johdon tahdonilmaisu organisaation suhtautumisesta tietosuojaan liittyviin tavoitteisiin ja keskeisiin tietosuojatyön organisointiin liittyviin kysymyksiin.

 

Talouspäällikön esitys

 

Kirkkoneuvosto vahvistaa Pihtiputaan seurakunnan tietosuojapolitiikan ja antaa sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Liite 1.

 

Päätös

                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KESKI-SUOMEN IT-YHTEISTYÖALUEEN YHTEISTYÖSOPIMUS

Kirkkoneuvosto

§ 104

 ”K-S IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta 12.6.2018, § 21:

”Yhteistyösopimuksen mukaisesti (kohta 2.2. Seurakuntien yhteistoiminta ja sitä koskeva sopimus) sen muuttaminen edellyttää jokaisen osapuolen (seurakunnan) suostumusta. Sopimuksen liitteiden osalta toimi- ja päätäntävalta on yhteisjohtokunnalla. Sopimus on allekirjoitettu vuonna 2010 ja liitteiden osalta sitä on päivitetty 2016 (Yhteisjohtokunta 20.9.2016 § 33).

EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät henkilötietojen käsittelyyn liittyvät sopimusmuutokset käsitellään omana päätöksenä yhteisjohtokunnan kokouksessa 12.6.2018.

Koska yhteistyösopimuksen muuttaminen vaatii jokaisen osakasseurakunnan

hyväksynnän ja vaatii runsaasti aikaa toteutuakseen, tulee mahdolliset muutokset tehdä kootusti kerralla. IT-aluekeskuksessa on valmisteltu sopimusmuutosta ainakin seuraavien kokonaisuuksien osalta:

· yhteisjohtokunnan roolin kasvattaminen IT-alueen palveluissa ja tulevissa sopimusmuutoksissa

· kustannusmuuttujaksi seurakunnan jäsenmäärä

· yhteisjohtokunnan jäsenten määrän kasvattaminen ja kiertoaikataulun muuttaminen

· mahdollistetaan etäosallistuminen yhteisjohtokunnan kokouksiin

· lisäksi joitakin teknisiä ja tekstimuutoksia, jotka tarkentuvat valmistelun aikana

Sopimusmuutokset voisivat astua voimaan 1.1.2020 ja kustannusmuuttujien osalta 1.1.2021.

Liitteet: Liite 2, Yhteistyösopimuksen muuttaminen

Esitys:

Yhteisjohtokunta keskustelee sopimusmuutoksista ja pyytää ehdotetuista

sopimusmuutoksista lausunnot seurakunnilta 31.8.2018 mennessä.

Lausuntopyyntö lähetetään seurakuntien IT-yhdyshenkilöille.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti."

K-S IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta 25.9.2018, § 36: § 16

”Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta pyysi sähköpostitse (lähettäjänä Jouni Lahtinen) seurakuntien IT-yhdyshenkilöiltä lausuntoja ehdotetuista sopimusmuutoksista 18.6. sekä muistutti asiasta 14.8.

Lausunnot piti toimittaa 31.8.2018 mennessä.

Lausuntoja toimitti kuusi (6) seurakuntaa:

Jyväskylän seurakunta (IT-alueen isäntäseurakunta):

Asia käsitelty kirkkoneuvostossa 22.8.2018. Jyväskylän seurakunnan

kirkkoneuvosto haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin

yhteistyösopimusta muutettaessa:

· Johtokunnan jäsenmäärän kasvattaminen seitsemästä yhdeksään/kymmeneen kasvattaa tämänhetkisellä kokousmäärällä ja palkkiotasolla vuotuisia kokouspalkkiokuluja 29 – 43 %.

· Johtokunnan jäsenmäärän kasvattaminen ei poista haasteita kokousten päätösvaltaisuuden aikaansaamisessa.

· Kustannusten jakamisessa ehdotettu siirtyminen jäsenmääräperusteeseen kasvattaa kolmen seurakunnan kustannusosuutta, pitää kolmen seurakunnan osuuden ennallaan ja

laskee 9 seurakunnan kustannusosuutta (v. 2017 budjetti). Jyväskylän

seurakuntaan kohdistuu suurin kustannusosuuden kasvu n. 19.300 € (+7,4 %).

· Entisiin kustannusten jakoperusteisiin oli sisällytetty seurakunnille mahdollisuutta vaikuttaa kustannusosuuden kehitykseen omilla toimillaan (henkilöstömäärä, toimipaikat, työasemat ja tulostimet).

Esitetty jäsenmääräperusteinen kustannusten jako ei kannusta seurakuntia kustannuksia alentaviin toimenpiteisiin, pikemminkin päinvastoin. Merkittävä lisäys laitekannassa tai muissa seurakuntiin kohdistuvissa uusissa palveluissa kuormittaa it-alueen

henkilöresursseja ja voi johtaa jopa lisäkustannuksia aiheuttavaan henkilöstömäärän lisäämiseen tai ulkoistettujen palveluiden määrän kasvattamiseen. Yksittäisen seurakunnan toimenpiteistä (esim. laitemäärän kasvattaminen) it-alueelle aiheutuvat lisäkustannukset jakautuvat jäsenmääräperusteisesti kaikille seurakunnille.

· Kokousten sähköisen etäosallistumisen mahdollistaminen edellyttänee toiminta- ja menettelytapojen sisällyttämistä asianomaisiin ohje- ja johtosääntöihin sen jälkeen, kun kirkkolain ja - järjestyksen kodifiointi on hyväksytty.

· IT-yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen ja johtosäännön jatkovalmistelun pohjaksi voidaan tässä vaiheessa esittää huomioita ja toivomuksia. Lopullinen kanta muutoksiin voidaan ottaa siinä vaiheessa, kun johtokunta lähettää yhteistyösopimuksen ja

johtosäännön seurakuntiin hyväksyttäväksi.

Keuruun seurakunta:

Käsitelty kirkkoneuvostossa 23.8.2018. Ei huomautettavaa

Laukaan seurakunta:

Muutokset hyviä. Laukaan seurakunnan osalta kustannukset kasvavat, mutta

on myös tasapuolinen kaikille. Johtokunnan koon kasvattaminen ja kiertoaikataulun nopeuttaminen on myös hyvä, johtokunnan kokoukset ovat toimivampia, kun kokouksessa on läsnä useampi jäsen.

Etäosallistuminen kokouksiin ok, mutta kaikkia kokouksia ei voi pitää niin että kaikki olisivat etäyhteyden päässä. Näissä voi käydä niin, että esittelijä ja puheenjohtaja käyvät yksinpuhelua, riippuu paljon jäsenistä.

Saarijärven seurakunta:

Kaikki muutokset ovat järkeviä. Erityisen lämmöllä tervehdin kaikkia

mielestäni paperityötä vähentäviä muutoksia jäsenmäärän ja kiertoaikataulun

muuttaminen, kustannusmuuttujan muuttaminen ja etäosallistumisen salliminen.

Toivakan seurakunta:

Ei huomautettavaa

Uuraisten seurakunta:

Ei huomautettavaa

Saapuneiden lausuntojen osalta on hyvä todeta, että

1. asian valmistelua voidaan jatkaa suunnitellusti

2. yhteisjohtokunnan kokouspalkkiovat olivat 900 euroa vuonna 2017, joten johtokunnan jäsenmäärän kasvattaminen ei merkittävästi lisää euromääräisesti vuotuisia kokouskuluja. Yhteisjohtokunnan jäsenet ovat ensisijaisesti viranhaltijoita, joille ei makseta kokouspalkkioita. Kokouspalkkiokulut sisältyvät IT-aluekeskuksen kustannuksiin.

3. yhteisjohtokunnan jäsenmäärän kasvattaminen ei välttämättä poista haasteita kokousten päätösvaltaisuuden saavuttamisesta, mutta lisää tietoisuutta päätettävistä asioista IT-alueen seurakunnissa.

4. jäsenmääräinen kustannusten jakaminen kasvattaa kolmen (3) seurakunnan kustannusosuutta, pitää kolmen (3) seurakunnan osuuden ennallaan ja laskee yhdeksän (9) seurakunnan kustannusosuutta.

IT-aluekeskuksen vuoden 2018 talousarvio ja 2019 vahvistamaton

talousarvio ovat merkittävästi pienemmät edellisvuosiin verrattuna.

Vuonna 2017 seurakuntien maksuosuudet olivat IT-aluekeskuksen osalta yhteensä n. 523.000 euroa, kun vuoden 2019 talousarvion mukaisesti ne tulevat olemaan n. 391.000 euroa. Mikäli jäsenmääräperusteinen kustannusten jako tulisi voimaan vuonna

2019 ja kustannukset jaettaisiin vuoden 2017 jäsenmäärän mukaisesti, Jyväskylän seurakunnan osuus kasvaisi euromääräisesti noin 14.400, Laukaan srk:n osuus n. 1.200 ja Muuramen srk:n osuus n. 2.000 euroa. Muiden seurakuntien maksuosuudet tulisivat

pysymään samana tai alentumaan.

5. Valmistelun mukaisesti kustannusmuuttujien muutos jäsenmääräperusteiseksi tapahtuisi kuitenkin vasta vuoden 2021 alusta lähtien, jolloin IT-aluekeskukseen kohdistuva Jyväskylän seurakunnan henkilöstösuunnitelman (KV 24.5.2011 ja 19.12.2017)

mukainen yhden (1) henkilötyövuoden vähennys olisi jo tapahtunut.

Näin ollen seurakuntien maksuosuudet ja kolmen seurakunnan kustannusten nousut tulevat entisestään pienenemään.

6. Nykyinen kustannusmuuttujien määritelmä on toiminut viime vuosiin asti ja seurakunnat ovat pystyneet vaikuttamaan it-kuluihin niiden kautta. IT-aluekeskuksessa on kuitenkin todettu, että ne eivät enää toimi sellaisenaan nykyisessä seurakuntatyössä ja

kustannusmuuttujiin liittyy paljon tulkinnanvaraa: seurakunnat tekevät yhä enemmän yhteistyötä, työtä tehdään etänä, seurakunnissa on entistä enemmän määräaikaisia työntekijöitä, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset tulevat it-palvelujen piiriin yms. Jäsenmääräperusteinen kustannusmuuttujarakenne vähentäisi IT-alueen seurakuntien ja IT-aluekeskuksen hallinnollista työtä, sillä jatkossa työasema-, tulostin-, työntekijä- tai toimipistemääriä ei tarvitsisi vuosittain kartoittaa.

Iso osa seurakuntien it-kuluista (laitteet, Microsoft-lisenssit, sähköposti, tietoliikennekulut, tietojärjestelmät, tulostus, koulutus) laskutetaan kuitenkin suoraan seurakunnilta, joten tämä ohjaa parhaiten seurakuntien it-kustannuksia ja samalla IT-aluekeskuksen

kustannuksia. Yhteisjohtokunnan päätöksen (7.6.2016 § 23) mukaisesti, vuoden 2017 alusta lähtien Micro-softin lisenssikustannukset ovat laskutettu suoraan seurakunnilta, jotta

seurakunnat voivat entistä enemmän vaikuttaa omiin it-kuluihinsa Keski-Suomen IT-alueen yhteiset linjaukset huomioiden.

On kuitenkin selvää, että seurakuntien it-kulut (sis. tietoturvan ja – suojan) tulevat kokonaisuudessaan kasvamaan mm. digitalisaation myötä, mutta samalla mahdollistetaan säästöt muissa seurakuntien toimin-noissa.

Sopimusmuutoksen jälkeen, lisäpalvelujen osalta toteutuneet kustannukset jaettaisiin niitä käyttävien seurakuntien kesken yhteisjohtokunnassa päätettävien kustannusmuuttujien perusteella.

7. etäosallistuminen kokouksiin mahdollistuu vasta Kirkkolain ja – järjestyksen kodifioinnin yhteydessä. Viimeisimmän tiedon mukaisesti se ei tule vielä tapahtumaan vuonna 2018, joten etäosallistumista kokouksiin ei tulla sopimusmuutoksessa erikseen huomioimaan vaan myöhemmin Kirkkolain ja/tai -järjestyksen salliessa Jyväskylän

seurakunnan (isäntäseurakunnan) johtosäännössä ja Keski-Suomen

IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokuntaa sitovissa ohjeistuksissa.

Etäosallistumisen mahdollistaminen lisännee johtokunnan jäsenten

mahdollisuuksia osallistua entistä helpommin kokouksiin.

Etäosallistuminen kokouksiin tukee myös osaltaan seurakuntien ympäristötyötä.

Esitys:

Yhteisjohtokunta merkitsee lausunnot saapuneiksi. Asian valmistelua

jatketaan alustavan aikataulun mukaisesti.

Päätös:

Yhteisjohtokunta merkitsi lausunnot saapuneiksi. Myös Äänekosken

seurakunta on lähettänyt lausunnon, joka puuttui listauksesta. Asian

valmistelua jatketaan esityksen mukaisesti.”

Nykyinen Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteistyösopimus on astunut voimaan vuonna 2010. Pääsopimusta ei ole tämän jälkeen muutettu, mutta yhteisjohtokunta on päivittänyt sopimuksen liitteitä vuosina 2016 ja 2018.

Yhteisjohtokunta on käsitellyt Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteistoimintasopimuksen muuttamista kesäkuun (12.6.2018) ja syyskuun (25.9.2018) kokouksissa. Kesäkuun kokouksessa yhteisjohtokunta hyväksyi valmistelun päälinjat ja aikataulun ja syyskuun kokouksessa käytiin läpi seurakuntien lausunnot valmistelun päälinjoista.

Tämän jälkeen liitteenä olevaa sopimusluonnosta on valmisteltu IT-aluekeskuksessa.

Sopimusluonnoksessa on luettavuuden ja ymmärrettävyyden helpottamiseksi merkitty kursivoituna ja alle-viivattuna (sekä punaisella) tekstillä ne kohdat, jotka muutetaan voimassa olevaan sopimukseen nähden. Yliviivattuna on ne kohdat, jotka sopimuksesta tullaan poistamaan. Lopullisesta sopimusasiakirjasta ne tullaan poistamaan ja tällöin

myös sopimuksen sivumäärä tullee vähentymään.

Uuden sopimuksen myötä muun muassa seurakuntien kustannusmuuttajat tulevat muuttumaan vuodesta 2021 lähtien, yhteisjohtokunnan jäsenten määrä ja kiertojärjestys tulevat muuttumaan, yhteisjohtokunnan päätäntävaltaa sopimusmuutoksissa tullaan kasvattamaan sekä sopimusta tullaan yksinkertaistamaan IT-alaan ja tietoturvaan liittyvien teknisten määritelmien osalta. Vuonna 2010 solmitun sopimuksen jälkeen on julkaistu muun muassa valtakunnalliset Kirkon yleiset tietoturvamääräykset, jotka määräävät seurakuntia ja IT-yhteistyöalueita tietoturvaan liittyvissä asioissa ilman IT-yhteistyöalueen yhteistyösopimustakin.

Uusi sopimus on tarkoitus astua voimaan 1.1.2020, mikäli IT-yhteistyöalueen

kaikki 16 sopijaseurakuntaa (Joutsan, Jyväskylän, Karstulan, Keuruun,

Kinnulan, Kyyjärven, Laukaan, Multian, Muuramen, Petäjäveden, Pihtiputaan,

Saarijärven, Toivakan, Uuraisten, Viitasaaren ja Äänekosken seurakunnat)

hyväksyvät sopimuksen. Mikäli näin ei tapahdu, jatketaan Keski-Suomen IT- yhteistyöalueen yhteistyötä nykyisen voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.

Uuden sopimuksen myötä myös Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen

johtosääntö tulee päivittää. Tämä päivitys toteutetaan myöhemmin vuonna

2019, mikäli valmisteltu sopimus hyväksytään kaikissa yhteistyöalueen seurakunnissa.

Esitys:

Yhteisjohtokunta hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen Keski- Suomen IT-yhteistyöalueen sopimukseksi ja lähettää sen edelleen

päätettäväksi Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston

hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen se lähetetään sopijaseurakuntien

kirkkovaltuustoihin hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.”   Liite 2.

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen päivityksen ja päättää antaa sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös

                   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KESKI-SUOMEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

Kirkkoneuvosto

§ 105

”Keski-Suomen IT yhteistyöalueen yhteisjohtokunta 19.2.2019, 2§

”Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta hyväksyi 27.11.2018 § 40

päivitetyn Keski-Suomen IT-alueen sopimusluonnoksen ja lähetti sen edelleen

päätettäväksi Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston

hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen se lähetetään vielä sopijaseurakuntien

kirkkovaltuustoihin hyväksyttäväksi.

Uuden sopimuksen on tarkoitus astua voimaan 1.1.2020, mikäli IT-yhteistyöalueen

kaikki 16 sopijaseurakuntaa (Joutsan, Jyväskylän, Karstulan,

Keuruun, Kinnulan, Kyyjärven, Laukaan, Multian, Muuramen, Petäjäveden,

Pihtiputaan, Saarijärven, Toivakan, Uuraisten, Viitasaaren ja Äänekosken

seurakunnat) hyväksyvät sopimuksen. Mikäli näin ei tapahdu, jatketaan

Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteistyötä nykyisen voimassa olevan

sopimuksen mukaisesti.

Uuden sopimuksen myötä myös Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen

johtosääntö tulee päivittää. Tämä päivitys oli tarkoitus toteuttaa aiempien

linjausten mukaisesti myöhemmin tänä vuonna, mikäli valmisteltu sopimus

hyväksytään kaikissa yhteistyöalueen seurakunnissa. Jotta useilta eri

valtuustokäsittelyiltä vältyttäisiin sopijaseurakunnissa, yhteistyösopimus ja

johtosääntö ovat kuitenkin järkevää käsitellä samalla kertaa.

Johtosäännön päivitys noudattelee aiemmin yhteisjohtokunnassa käsiteltyä

sopimusuudistusta, jossa tarkemmin kuvataan mm. Keski-Suomen IT-alueen

ja IT-aluekeskuksen toimintaa, yhteisjohtokunnan jäsenten määrää ja

kustannusten jakautumista.

Johtosääntöuudistuksessa suurin muutos liittyy yhteisjohtokunnan jäsenten

määrään. Tämän lisäksi yhteisjohtokunta päättää Kirkon yleisten

tietoturvamääräysten edellyttämästä tietoturvaryhmästä, jonka tarve on

säädetty voimassa olevan johtosäännön voimaantulon jälkeen. Myös

yhteisjohtokunnan pöytäkirjojen sähköinen tarkastus on huomioitu

päivityksessä Jyväskylän seurakunnassa vuoden 2019 alusta käyttöönotetun

Domus asian- ja dokumenttienhallintajärjestelmän kautta.

Johtosääntöluonnoksessa on luettavuuden ja ymmärrettävyyden

helpottamiseksi merkitty kursivoituna ja alleviivattuna (sekä punaisella)

tekstillä ne kohdat, jotka muutetaan voimassa olevaan johtosääntöön nähden.

Lopullisesta asiakirjasta ne tullaan poistamaan ja tällöin myös johtosäännön

sivumäärä saattaa muuttua.

Esitys:

§ 17 28.05.2019 Jyväskylän seurakunta - Kirkkovaltuusto

Pöytäkirjanote 2/2019 3

Yhteisjohtokunta hyväksyy liitteenä olevan johtosäännön Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen

johtosäännöksi ja lähettää sen edelleen päätettäväksi

Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Tämän jälkeen se lähetetään sopijaseurakuntien kirkkovaltuustoihin

hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.”

Jyväskylän seurakunnan Kirkkoneuvosto 10.4.2019

Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen johtokunta on laatinut ja hyväksynyt

päivitetyn johtosäännön. Johtosääntö tulee käsitellä kirkkoneuvostossa ja hyväksyä kirkkovaltuustossa. Liite 3.

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen johtosäännön ja päättää antaa sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös

                   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

VUODEN 2020 KIRKKOKOLEHDIT

Kirkkoneuvosto

§ 106

                   Kirkkohallitus on kirkkolain 22 luvun 2 §:n nojalla määrännyt kolehdit vuodelle 2020.

Kirkkoherra on lisännyt luettelon tyhjiin kohtiin kolehtisuosituksia ja seurakunnan omia keräyskohteita. Kolehtisuunnitelma on liitteenä. Liite 4.

 

Kirkkoherran

esitys

                   Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkokolehdit suunnitelman mukaan.

 

Päätös

                   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.             

 

KIRKKONEUVOSTO KESKUSTELEE TULEVISTA SÄÄSTÖTOIMISTA

Kirkkoneuvosto

§ 107

Jäsenmäärän kehitys, veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentti, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä, mm. näistä syistä johtuva verotulojen aleneminen vaatii menojen karsimista.

Metsänmyyntituloja joudutaan käyttämään perustoimintojen ylläpitoon. Kiinteistöistä on kuitenkin pidettävä huolta. Kirkon katon maalaus ja julkisivun maalaus on tehtävä lähivuosina.

Kirkkoneuvosto on jo aiemmissa kokouksissa keskustellut säästötoimenpiteistä. Kirkkoherran esityksessä luetellaan niitä asioita, joista neuvosto on jo aikaisemmin keskustellut.

 

 

Kirkkoherran esitys        

Suntion vapaaviikonlopun jumalanpalveluksissa sijaisena toimii vapaaehtoinen. Tiekirkkoa ei ole vuonna 2020, koska kirkonoppaita ei palkata. Pyritään saamaan työllistetty hautausmaalle kesäajalle nurmikon leikkuuseen. Muutoinkin hautausmaan työntekijöiden työaikaa supistetaan. Hautojen lunastusaikoja tarkistetaan ja tiedotetaan umpeutuneista hallinta-ajoista. Hallinta-aikaa jatkavia laskutetaan. Tarkistetaan laskutustaksoja etenkin seurakuntaan kuulumattomilta. Työaloilta vähennetään toimintakuluista 5 %, ja tämä taso säilytetään. Koulutusmääräraha työntekijää kohden on korkeintaan 1000 euroa vuodessa kilometrikorvauksineen. Virkojen avauduttua, niitä ei automaattisesti laiteta hakuun, vaan suunnitellaan työntekijöiden toimenkuvan muutoksia sekä yhteisiä virkoja Kinnulan seurakunnan kanssa. Kirkkoneuvoston kokouksessa kirjataan ylös muita säästötoimenpiteitä.

Päätös

                      Hyväksyttiin esityksen mukaan, lisäksi keskusteltiin erilaisista säästötoimenpiteistä.

 

TAHKONIEMEN LEIRIKESKUKSEN SAUNAN VUOKRAN TARKISTUS

Kirkkoneuvosto

§ 108

Tahkoniemen leirikeskuksen kulut ovat korkeat, tästä syystä sähkösaunan vuokraa olisi syytä tarkistaa. Saunan vuokra on ollut 35 €.

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että saunan vuokra on 1.1.2020 lähtien 50 €/3 h, max 15 henkeä, lisätunti 10 €. Yli 15 henkilöä 60 €/3h, lisätunti 10 €. Maksuun sisältyy alv 24 %. Saunominen ei sisälly päärakennuksen vuokraan kuin poikkeustapauksissa.

Päätös

                   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

TALOUSARVIOAVUSTUKSET

Kirkkoneuvosto

§ 109

            KL 15:1 mukaan seurakunnan ja seurakuntayhtymän varoja saadaan käyttää ainoastaan niiden tehtävien hoitamiseen. Kirkkoneuvosto on myöntänyt vuosittain avustuksia talousarviovaroista eri lähetysjärjestöille, seurakunnassa toimiville kuoroille ja partiolle. Varojen vähenemisen vuoksi kuitenkin on tarkoitus vähentää annettavien avustusten kokonaissummaa. Vuodelle 2019 avustuksia myönnettiin 18 829 eurolla. Nyt avustukset olisivat 1 069 euroa pienemmät eli 17 760 euroa. Liite 5.

 

Talouspäällikön esitys

                   Kirkkoneuvosto myöntää liitteen mukaiset avustukset.

Päätös

                    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 110

                   Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat:

                   Taloustilanne                        

                   Heli Hännisen irtisanoutuminen

                   Työkokeilusopimus

                   Kirkkoherran viranhaltijapäätös 4/2019

                   Henkilöstön vapaa-aikasuunnitelma

                   Metsätalouden arvioidut tulot ja menot 2020

                   Yhteinen joulujuhla 12.12. klo 12 ja klo 17

                   Sanna Heinineva aloittaa 1.11. alkaen nuorisotyönohjaajana

Päätös

                   Asiat saatettiin kirkkoneuvoston tietoon.

MUUT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 111

                  Taina Kangasluoma oli kuullut, että sankarihautojen tekstien uudistamiseen olisi mahdollista saada valtiolta varoja.

      Päätös          

                   Päätettiin selvittää asiaa.      

 

VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

§ 112

                   Annetaan liitteen mukainen valitusosoitus. Liite 6.

Päätös

                   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.             

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 113

Päätös

                   Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.00.

====================================================================

                                                                                                               11/2019

Kirkkoneuvoston esityslista/pöytäkirja

 

Kokousaika                   Ke 27.11.2019 klo 17.00

 

Kokouspaikka                Seurakuntatalon sali, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet                           Arja Huuskonen                      kirkkoherra, puheenjohtaja

                                      Pietiläinen Erkki                      kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

                                      Hjelmeroos-Haapasalo Heli      jäsen

                                      Jämsén Reijo                           jäsen

                                      Kangasluoma Taina                 jäsen                 

                                      Mattola Tauno                         jäsen

                                      Niemi Harri                             jäsen                 

                                      Sorri Annikki                          jäsen

                                     

Muut saapuvilla             

olleet                            

                                      Lauri Mielityinen                     valtuuston puheenjohtaja, poistui § 117 aikana

                                      Terttu Paananen                       valtuuston varapuheenjohtaja

                                      Anna-Maija Ojala                    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

                                      Tuomas Hurme                        vs. diakoni, läsnä § 117 käsittelyn alussa

                                      Johanna Kinnunen                   kanttori, läsnä § 117 käsittelyn alussa

                                      Sanna Heinineva                      nuorisotyönohjaaja, läsnä § 117 käsittelyn alussa

 

Poissa

                                      Rauhala Sanna                         jäsen

 

Asiat                              § 114-123

 

Valitusosoitus                Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 122

 

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________   

                                      puheenjohtaja                                pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja on                 Pihtipudas 27.11.2019

tarkastettu                     

                                      ____________________          ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja                pöytäkirjantarkastaja

 

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherran-

virastossa                       28.11.2019 – 20.12.2019

 

 

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu     Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 22.11.2019 - 20.12.2019

 

 

 

 

Allekirjoitus                   ____________________    

 

 

 

KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 

§ 114

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Lisäksi on voimassa, mitä kirkkoneuvosta on säädetty (KL 10 luku 3 § ja KJ 9. luku 1 §).

Kokouskutsu on lähetettävä 3 päivää ennen kokousta ja esityslista 3 päivää ennen kokousta. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 21.11.2019 ja esityslista 21.11.2019.

Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

                   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkoneuvosto

§ 115

 

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan 27.11.2019 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 22.11.2019 - 20.12.2019 väliseksi ajaksi.

Päätös

                   Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Niemi ja Heli Hjelmeroos-Haapasalo.

 

TYÖJÄRJESTYS

 

Kirkkoneuvosto

§ 116

 

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

                   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

TALOUSARVIO 2020 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2022

Kirkkoneuvosto

§ 117

                                     

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on määritellyt KirVESTES 2018 -2020 mukaan viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden palkan. Kiky eli kilpailukykysopimuksen kohtalosta ei ole varmuutta, siksi sitä ei ole huomioitu talousarvion teossa. Palkkoihin mahdollisesti tulevia korotuksia ja suorituslisä on huomioitu palkkoja arvioitaessa.

 

Seurakunnan taloudellinen tilanne on kohtuullinen. Vaikka viime vuosien tulokset ovat olleet negatiivisia, taseessa on yli 404 000 € ylijäämää ja seurakunta on velaton.

 

Kirkkohallituksen kirjeessä 13/2019 todettu, että Suomen talouskasvu jäisi v. 2019 noin 1,3 prosenttiin ja v. 2020 se olisi vain n. 0,9 %. Yhteisöveron poistuttua kokonaan vuonna 2016 kirkko on saanut valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Pihtiputaan seurakunnalle tämä on tiennyt laskua tuloihin.

 

Toimintakulujen arvioidaan laskevan noin 49 825 € edellisvuoden talousarviosta. Henkilöstökulut nousevat edellisestä vuodesta palkankorotusten ja suorituslisän vuoksi, mutta ovat kuitenkin arviolta

17 750 euroa pienemmät kuin v. 2018 talousarviossa. Palkkakulut vähenevät, kun joitain kausityöntekijöitä ei palkata ja sijaisuuksia pyritään hoitamaan sisäisillä järjestelyillä. Talousarvion 2020 vuosikate on positiivinen 40 042 euroa ja poistojen jälkeen tilikauden alijäämä on 12 998 euroa. Negatiivisen tulosarvioon on syynä mm. se, että kirkollisverojen ei uskota nousevan jäsenmäärän laskiessa koko ajan. Liite 1.

                                                        

Talouspäällikön

esitys                                                                  

                     

Todetaan, että vs. diakoni Tuomas Hurme, kanttori Johanna Kinnunen ja nuorisotyönohjaaja Sanna Heinineva ovat kutsutut kokoukseen, jotta he voivat kertoa alaansa kuuluvat talousarvioon ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyvät näkökohdat kirkkoneuvostolle.

 

Kirkkoneuvosto keskustelee talousarvioon liittyvistä määrärahoista kuultuaan viranhaltijoita ja tekee esityksen kirkkovaltuustolle. (Liite 1).

 

Talousarvio on sitova kirkkovaltuustolle pääluokkatasolla. Työmuotojen määrärahojen sitovuustaso on tehtäväalueittain. Tämä sitovuustaso on määrärahat ilman henkilöstömenoja.

                                       

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle talousarvion 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2022 hyväksymistä.

LAPUAN HIIPPAKUNNAN ALUEELLISEN KESKUSREKISTERIN PERUSTAMISEEN LIITTYVÄN SOPIMUKSEN JA TARKENNUSTEN HYVÄKSYMINEN JA LAUSUNTO YHTEISJOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTOKSISTA                          Kirkkoneuvosto                                                                                                                                     § 118

Kirkkovaltuusto päätti 18.6.2019 § 51 hyväksyä sopimuksen Lapuan hiippakunnan alueellisesta keskusrekisteristä ja Pihtiputaan seurakunnan liittymisen alueellisen keskusrekisteriin. Samassa yhteydessä, osana aineistoa käsiteltiin alueellisen keskusrekisterin johtosääntö, jonka hyväksyy isäntäseurakuntana toimivan Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuusto sopijaseurakuntien lausunnot huomioon ottaen. 

Yhteensä 35 Lapuan hiippakunnan seurakuntaa, eli useimmat hiippakunnan seurakunnista, on päättänyt liittyä alueellisen keskusrekisteriin (niistä Joutsan seurakunta siirtyy Lapuan hiippakuntaan 1.1.2020). 

Keskusrekisterin on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2020.  Kuitenkin vielä alkuvuodesta 2020, siirtymäaikana, myös kirkkoherranvirastot hoitavat jäsenrekisteritehtäviä, kunnes aluekeskusrekisteri on vastaanottotarkistuksen jälkeen ottanut vastaan kunkin seurakunnan aineiston. Jäsenseurakuntien tulee talousarvioissaan varautua maksamaan vuonna 2020 osuutenaan aluekeskusrekisterin menoista 3 euroa/jäsen. 

Aluekeskusrekisterin vastuulle siirtyy kirkkoherranvirastoilta seurakuntien jäsenrekisterien ylläpito. Työntekijöitä aluekeskusrekisteriin tulee 20. Asiakaspalvelupisteet tulevat sijaitsemaan Jyväskylässä, Seinäjoella ja Vaasassa. Jyväskylään sijoittunee 9-10 työntekijän virkapaikka, Seinäjoelle 8 ja Vaasaan 2. Yhdellä työntekijällä virkapaikka on mahdollisesti jossakin pohjoisen Keski-Suomen seurakunnassa. Isäntäseurakunta Jyväskylä toimii työantajana koko henkilöstölle. Vaasassa on yhteinen asiakaspalvelupiste perustettavan Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisterin kanssa, jonka palveluksessa tulee olemaan 3 työntekijää, joista yhden (lähiesimiehen) palkkausmenoista 49 % kohdistetaan Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterille. Jyväskylässä aluekeskusrekisteri sijoitetaan Ailakinkadun-Matarakadun vuokrakiinteistöön. Seinäjoella ja Vaasassa toimistotilat sijoittuvat seurakuntien toimitaloihin. 

Lapuan hiippakunnan lääninrovastit ja Lapuan hiippakunnan lakimiesasessori Tuomas Hemminki sekä Jyväskylän seurakunnan pastori, TT Tuomas Palola toimivat tuomiokapitulin nimeämänä hankkeen ohjausryhmänä (Jyväskylän rovastikunnan lääninrovastina Arto Viitala). Aluekeskusrekisterin määräaikaiseksi johtajaksi on nimetty 1.9.2019 alkaen Tuomas Palola.

Ohjausryhmän johdolla on tehty eräitä tarkennuksia (punainen teksti viittaa muutoksiin) liitteenä oleviin alueellisen keskusrekisterin asiakirjoihin (1) Sopimus Lapuan hiippakunnan alueellisesta keskusrekisteristä ja 2) Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin johtosääntö). Olennaisimpien tarkennusten aiempaan nähden voidaan todeta olevan seuraavia: 

- Aluekeskusrekisterin aloitusajankohdaksi on selkeästi kirjattu 1.1.2020 ja toisaalta on mainittu siirtymäsäännöksenä, että seurakunnat hoitavat jäsenrekisteritehtäviä, kunnes aluekeskusrekisteri on vastaanottotarkistuksen jälkeen ottanut vastaan kunkin seurakunnan aineiston.

- Jyväskylän seurakunta on sopimustekstissä mainittu selkeästi isäntäseurakunnaksi 

- Johtosäännössä olennaiset muutokset liittyvät henkilöstön virkanimikkeiden ja kelpoisuusehtojen tarkennuksiin sekä tarkennuksiin siitä, kuka valitsee (johtajaa lukuun ottamatta) vakituisen henkilöstön (johtokunta) ja kuka määräaikaisen henkilöstön (johtaja). 

Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuuston on määrä hyväksyä johtosäännön tarkennukset kokouksessaan 10.12.2019. Sopijaseurakuntien kirkkoneuvostoja on pyydetty antamaan lausuntonsa johtosäännöstä sitä ennen. Kirkkoneuvostoja myös pyydetään tekemään esitys tarkennetun alueellista keskusrekisteriä koskevan sopimuksen hyväksymisestä kirkkovaltuustolle. 

Sopimuksen mukaisesti ohjausryhmä tekee 14.11.2019 päätöksen siitä, mistä seurakunnista nimetään edustajat yhteisjohtokuntaan vuosiksi 2020-2021.  Liite 2 ja liite 3.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

1) esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan tarkennetun sopimuksen Lapuan hiippakunnan alueellisesta keskusrekisteristä

2) päättää puoltaa liitteenä olevan, tarkennetun Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin johtosäännön hyväksymistä 

3) esittää kirkkovaltuustolle, että (mikäli vuorolista johtokuntavuoroista edellyttää) se valitsee toimikaudeksi 2020 - 2021 Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin yhteisjohtokuntaan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen

Päätös:

                   Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 

 

TESTAMENTTIVAROJEN KÄYTTÖ

Kirkkoneuvosto

§ 119            

Testamenttivarojen käyttö on ollut viime vuosina vähäistä. Tileiltä menee pankkipalvelumaksut eikä niitä sijoittamalla riskittömästi saa korkoa.

 

Talouspäällikön esitys

                     

Paanasen testamenttivaroja voidaan käyttää 5000 €:n saakka diakoniavustuksiin, suuremmat avustukset kirkkoherran päätöksellä. Purasen testamenttivaroja voidaan käyttää kehitysvammatyöstä aiheutuviin kuluihin. Koljosen testamenttivaroja voidaan käyttää hautausmaan hoidosta johtuviin palkkauskuluihin puoleen kesätyöntekijöiden palkoista ja matkakuluista. Erityistä huomiota kiinnitetään hoitamattomina olevien hautojen siistinä pysymiseen.

Päätös

                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 120

 

                   Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi ja hyväksyttäväksi seuraavat asiat:

                   Tyhjän sylin muistomerkki

                   Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 3/2019 ja 4/2019

                   Piha-ahon luovutuksen tilanne

                   Selvitys AVI:lle

Päätös

                   Asiat saatettiin kirkkoneuvoston tietoon.

 

MUUT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 121

                   Muita asioita ei ollut.

      Päätös          

                                          

VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

§ 122

Päätös

                   Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. Liite 4.

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 123

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.03.

                                                                                                             

====================================================================

 

                                                                                                                            

Kirkkoneuvoston esityslista/pöytäkirja                12/2019

 

Kokousaika                   Ke 11.12.2019 klo 17.00

 

Kokouspaikka                Seurakuntatalon sali, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet                           Arja Huuskonen                      kirkkoherra, puheenjohtaja

                                      Pietiläinen Erkki                      kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

                                      Hjelmeroos-Haapasalo Heli      jäsen

                                      Kangasluoma Taina                 jäsen                 

                                      Mattola Tauno                         jäsen

                                      Niemi Harri                             jäsen

                                      Rauhala Sanna                         jäsen

                                      Sorri Annikki                          jäsen

                                      Jetsonen Seppo                        varajäsen

                                     

Muut saapuvilla             

olleet                            

                                      Lauri Mielityinen                     valtuuston puheenjohtaja, saapui  §:n 127 aikana

                                      Terttu Paananen                       valtuuston varapuheenjohtaja

                                      Anna-Maija Ojala                    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

 

Poissa

                                      Jämsén Reijo                           jäsen 

                                     

Asiat                              § 124-133

 

Valitusosoitus                Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 132

 

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________   

                                      puheenjohtaja                                pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja on                 Pihtipudas 11.12.2019

tarkastettu                     

                                      ____________________          ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja                pöytäkirjantarkastaja

 

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherran-

virastossa                       12.12.2019 – 13.01.2020

 

 

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu     Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 09.12.2019-13.01.2020

 

 

 

 

Allekirjoitus                   ____________________    

 

 

 

KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 

§ 124

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Lisäksi on voimassa, mitä kirkkoneuvosta on säädetty (KL 10 luku 3 § ja KJ 9. luku 1 §).

Kokouskutsu on lähetettävä 3 päivää ennen kokousta ja esityslista 3 päivää ennen kokousta. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 5.12.2019 ja esityslista 5.12.2019.

Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hartaus pidetään valtuuston kokouksen alussa. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkoneuvosto

§ 125

 

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan 11.12.2019 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 9.12.2019 – 13.01.2019 väliseksi ajaksi.

Päätös

                   Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Rauhala ja Taina Kangasluoma.

 

 

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoneuvosto

§ 126

 

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

                   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

SUORITUSLISIEN MAKSAMINEN TYÖNTEKIJÖILLE VUONNA 2020

Kirkkoneuvosto                                                                                                                                                               

§ 127

Kirkkoneuvosto teki 15.10.2018 päätöksen § 74: SUORITUSLISÄN TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

                                                                                      

                             Suorituslisän käyttöönotto Pihtiputaan seurakunnassa

1. Suorituslisän käyttöönotto

 

Tällä päätöksellä Pihtiputaan seurakunta ottaa käyttöön Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 26 §:n mukaisen suorituslisän 15.10.2018.

 

Suorituslisä tulee maksuun 1.1.2020.

2. Täytäntöönpanoneuvottelut

 

Suorituslisän käyttöönotosta on käyty Evankelis-luterilaisen kirkon pääsopimuksen 2 §:n 4mom ja 13 § mukaiset täytäntöönpanoneuvottelut 10.10.2018.

 

3. Suorituslisän soveltamispiirissä olevat viranhaltijat/työntekijät

 

Suorituslisä koskee seurakunnan kuukausipalkkaista henkilöstöä. Tätä päätöstä ei sovelleta kirkkoherraan eikä talouspäällikköä.

 

Sijaisuuksien hoitajiin ja määräaikaisiin viranhaltijoihin/työntekijöihin järjestelmää sovelletaan vain jos heidän palvelussuhteensa kestää yhtäjaksoisesti 4 kuukautta tai kauemmin.

 

Uusille viranhaltijoille/työntekijöille sekä vähintään yhtäjaksoisesti 4 kuukauden palvelussuhteeseen tuleville sijaisille ja määräaikaisille asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet palvelussuhteen alkuvaiheessa.

            

             Suorituslisä koskee arviointijaksolla olevia työntekijöitä.

 

4. Suorituslisän käyttöönotossa sovellettava aikataulu

 

- henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen sekä tehtävänkuvauslomakkeiden tarkistus 31.10. 2018 mennessä.

- ensimmäinen arviointijakso 12 kuukautta eli 1.11.2018 – 31.10.2019

- suorituslisä tulee maksuun 1.1.2020.

- 12 kk arviointijakso käydään vuosittain ja suorituslisä on vuosisidonnainen

 

5. Prosessissa käytettävät lomakkeet ja arviointikriteereiden kuvaukset

 

* Tehtävänkuvauslomake (kirkkohallituksen laatima), liite A

* Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen, työsuorituksen arviointi ja arviointikriteerit, liite B

 

6. Työsuorituksen arvioinnissa käytettävä pisteytystapa

 

Työsuorituksen arviointi kunkin kolmen arviointikriteerin osalta:

- jos työsuoritus vaatii kehittämistä, 1 piste

- hyvä, 2 pistettä

- kiitettävä, 3 pistettä

- erinomainen työsuoritus, 4 pistettä

Kokonaisarviointi suoritetaan seuraavin perustein:

- erinomainen, yhteensä 25-28 pistettä

- kiitettävä 18-24 pistettä

- hyvä 11-17 pistettä

- vaatii kehittämistä 7-10 pistettä

 

7. Suorituslisän suuruus

 

Jaettava summa on työntekijöiden, lukuun ottamatta kirkkoherran ja talouspäällikön, yhteenlasketusta peruspalkasta 1,1 % ja 0,6% eli yhteensä 1,7%. Tämä jaetaan palkanlisään oikeuttavien työntekijöiden kesken siten, että kiitettävästä suorituksesta saa korotuksen ja erinomaisesta suorituksesta saa kaksinkertaisen korotuksen.

 

Suorituslisä on tämän päätöksen voimassaoloajan suuruudeltaan kiinteä, jota ei koroteta yleiskorotuksilla.

 

Suorituslisä lasketaan euroina seuraavasti

- Työntekijöiden (lukuun ottamatta kirkkoherran ja talouspäällikön) yhteenlasketusta peruspalkasta muodostuva summa jaetaan suorituslisään oikeutettujen työntekijöiden kesken tasan, mutta erinomaisesta suorituksesta maksetaan kaksinkertainen määrä.

                     

 1. < >            Työntekijä:

   

  Tehtävänimike:

  Esimies:

  Arvioinnin ajankohta (pvm):

 2. Työsuorituksen arviointi

Arviointi kriteerit

   1     

  2

  3

  4

Tavoitteet/muutokset

 

Työssä suoriutuminen

 

 

 

 

 

 

◊ ammatillinen osaaminen

 

 

 

 

 

 

◊ voimavarojen hallinta ja oikea kohdentaminen

 

 

 

 

 

 

◊ suunnitelmallisuus ja aikataulujen pitävyys

 

 

 

 

 

 

◊ laaja-alainen käytettävyys oman organisaation tehtävissä

 

 

 

 

 

 

Yhteistyökyky

 

 

 

 

 

 

◊ palvelualttius

 

 

 

 

 

 

◊ kanssakäyminen

 

 

 

 

 

 

Monitaitoisuus

 

 

 

 

 

KOKONAISARVIO SUORITUSTASOSTA

 

 

 

 

 

 1. Arvioinnin perustelut:

 2. Toimenpiteet työsuorituksen parantamisen tukemiseksi, jos työ vaatii kehittämistä:

 3. Arviointiperusteiden kuvaukset: Työssä suoriutuminen; kuvaa työntekijän ammatinhallintaa, suoriutumista tehtävistä ja hänelle asetetuista tavoitteista. Yhteistyökyky; palvelualttius, kanssakäyminen työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Monitaitoisuus; työssä käytetyt muut taidot, kuten musiikki, kuvataide, joita työssä ei muuten edellytetä.

Suoritustasot: 1= vaatii kehittämistä, 2= hyvä, 3= kiitettävä, 4= erinomainen

Ensimmäinen arviointijakso on päättynyt 31.10.2019, ja käytyjen kehityskeskusteluiden pohjalta kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat tehneet kirkkoneuvostolle esityksen henkilöistä, joille suorituslisää maksetaan 1.1. – 31.12.2020 (liite 1, jaetaan kokouksessa ja kerätään pois. Salassa pidettävä JulkL 21.5.1999/621 24 § 1 mom 29 kohta). Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto saa tietoonsa esimiesten käymien arviointien loppupäätelmän ja hyväksyy suorituslisien saajat esityksen mukaan.

Päätös:

                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KESKI-SUOMEN SEURAKUNTIEN YHTEISEN TIETOSUOJAVASTAAVAN NIMEÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 128

Vuoden 2018 keväästä alkaen on IT-alueemme yhteisenä tietosuojavastaavana toiminut osa-aikaisesti (50 %) IT-tukihenkilö Matti Metso. IT-aluekeskuksen yhteisjohtokunta on osaltaan päättänyt järjestelystä ja lisäksi kunkin seurakunnan on tullut myös itse nimetä Matti Metso organisaationsa tietosuojavastaavaksi.   

 

Järjestely on ilmeisesti koettu toimivaksi. Matti Metso ei kuitenkaan jatka tehtävässään 31.12.2019 jälkeen. Jyväskylän seurakunnassa on selvitelty erilaisia vaihtoehtoja tietosuojavastaavan nimeämiseksi ja on tähdätty edelleen siihen, että järjestely voitaisiin toteuttaa isomman alueen kuin yhden seurakunnan puitteissa.

 

Tietosuoja-asioissa riittäisi tehtäväkenttää vaikka päätoimisellekin työntekijälle, mutta nyt, kun uuden tietosuoja-asetuksen kanssa on jo puolitoista vuotta eletty, olemme nähneet mahdollisena hieman pienentää tuota laskennallista työpanosta tietosuojavastaavan tehtäviin. Ehdotamme seuraavan järjestelyn toteuttamista:

 

IT-alueen 16 seurakuntaa nimeävät tietosuojavastaavakseen vuosiksi 2020-2021 kaksi henkilöä, joista kumpikin käyttää laskennallisesti 10 % osuuden työpanoksestaan tietosuojavastaavan tehtäviin. Tietosuojavastaaviksi nimetään IT-aluekeskusta johtava Jyväskylän seurakunnan tietohallintopäällikkö Jouni Lahtinen ja Jyväskylän seurakunnan hallintosihteeri Eija Seuranen. Jouni Lahtisen työssä painottuvat IT-alueen muut seurakunnat ja hänet nimetään virallisesti "ensimmäiseksi tietosuojavastaavaksi". Jyväskylän seurakunta, Eija Seurasen työssä painottuu Jyväskylän seurakunta ja hänet nimetään "toiseksi tietosuojavastaavaksi". Molemmat kuitenkin osallistuvat tarvittavilta osin kaikkien IT-alueen seurakuntien tietosuoja-asioiden hoitamiseen. Kumpikin heistä on laajasti perehtynyt tietosuojakysymyksiin. Jouni Lahtisella on erityistä asiantuntemusta tietoturvasta ja hänellä on valmiiksi hyvät kontaktit kaikkiin IT-alueen seurakuntiin. Eija Seuranen on käynyt Osaava tietosuojavastaava (15 op) –täydennyskoulutusohjelman.

 

Tietosuojavastaavan tehtävänä on toimia asiantuntijana, neuvonantajana, kouluttajana, valvojana ja yhdyshenkilönä. Tietosuojavastaava ei kuitenkaan ole vastuussa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta vaan vastuu kuuluu edelleenkin rekisterinpitäjälle/organisaation johdolle. Lisäksi tietosuojavastaavan on oltava riippumaton eli hän ei saa ottaa vastaan ohjeita tehtäviensä hoitamisen yhteydessä.

    

EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämän tietosuojavastaavan lisäksi, kirkon oman ohjeistuksen mukaisesti, seurakuntien on nimettävä erillinen seurakuntakohtainen tietosuojaryhmä ja\tai tietosuojan yhteyshenkilö.

 

Tarkoituksena on, että aiempaan tapaan tämä IT-alueen yhteinen tietosuojavastaavaa koskeva järjestely voitaisiin toteuttaa IT-aluekeskuksen ja sen kustannusten jaon puitteissa. IT-aluekeskuksen työntekijänä jo toimivan Jouni Lahtisen osalta lisäkustannuksia ei tule. Eija Seurasen palkkauksen 10 % osuus tulisi yhdessä jaettavaksi, mutta ottaen huomioon, että 2019 vuoden aikana IT-aluekeskuksen työntekijöiden määrä on vähentynyt muutoin viidestä neljään, ei palkkauskulujen osuus ole kokonaisuudessaan kasvamassa vaan päinvastoin vähenemässä.

 

Jos kaikki IT-aluekeskuksen seurakunnat eivät lähde mukaan tähän järjestelyyn, mutta suurin osa lähtee, voidaan järjestely kuitenkin toteuttaa ja IT-aluekeskuksen yhteisjohtokunta päättää tällöin kustannusten jakautumisesta osallistuville seurakunnille IT-yhteistyöalueen sopimuksessa mainituin periaattein.

 

Vuoden 2020 alussa voimaan tulevassa, päivitetyssä IT-yhteistyöalueen sopimuksessa mainitaan: "IT-aluekeskuksen nimetty työntekijä voi toimia EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämänä tietosuojavastaavana yhdelle tai useammalle IT-alueen osakasseurakunnalle. Mikäli järjestelystä syntyy merkittäviä lisäkustannuksia, kustannusten jakamisesta seurakuntien kesken sovitaan kirjallisesti."

                     

Kirkkoherran esitys:       

Kirkkoneuvosto päättää valita Pihtiputaan seurakunnan tietosuojavastaaviksi henkilöiksi tietohallintopäällikkö Jouni Lahtisen ja hallintosihteeri Eija Seurasen. He käyttävät kumpikin laskennallisesti 10 % osuuden työpanoksestaan tietosuojavastaavan tehtäviin.

Päätös:      

                     Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

TYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUSSUUNNITELMA

Kirkkoneuvosto

§ 129

Työntekijöiden koulutukseen varataan 10 000 € eli 1000 €/hlö. Summa sisältää kurssimaksut, majoituksen, matkat ja mahdolliset ravitsemuskulut ja tarvittaessa päivärahat ellei ruokailua ole järjestetty ja koulutus on välttämätön. Esimiehen on hyväksyttävä koulutukset alustavasti. Suunnitelman teon hankaluutena on ollut, ettei kaikkea koulutustarjontaa ole tiedossa vielä. Suunnitelman mukaan käyttämättömäksi jäävä summa jätetään kuitenkin varaukseksi näille mahdollisille koulutuksille. Liite 2.

 

Kirkkoherran esitys

                       Kirkkoneuvosto hyväksyy työntekijöiden koulutussuunnitelman.

Päätös

                        Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 130

 

                       Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi ja hyväksyttäväksi seuraavat asiat:

                  

Päätös

                        Tiedotettavia asioita ei ollut.

 

MUUT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 131

 

      Päätös          

                             Muita asioita ei ollut.

 

VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

§ 132

Päätös

                        Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. Liite 3.

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 133

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.25.