Kolmas kirkkoneuvoston kokous ke 8.5. klo 16.00 Sallilassa.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA                                                   1 /2019

Kokousaika                   Ti 5.2.2019 klo 17 -18.10

Kokouspaikka               Seurakuntatalo, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet                           Arja Huuskonen                      kirkkoherra, puheenjohtaja

                                      Erkki Pietiläinen                      kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja          

                                      Hjelmeroos-Haapasalo Heli    jäsen

                                      Jämsén Reijo                           jäsen

                                      Niemi Harri                             jäsen                 

                                      Sorri Annikki                          jäsen

                                      Huikari Helli                           varajäsen

                                      Puurula Laura                         varajäsen

                                     

Muut saapuvilla            

olleet                                                                            

                                      Lauri Mielityinen                    valtuuston puheenjohtaja

                                      Terttu Paananen                      valtuuston varapuheenjohtaja

                                      Anna-Maija Ojala                    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

 

Poissa

                                      Kangasluoma Taina                jäsen                 

                                      Mattola Tauno                         jäsen

                                      Rauhala Sanna                        jäsen

 

                                     

Asiat                              § 1-11

 

Valitusosoitus                Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 10

 

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________   

                                      puheenjohtaja                               pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on                 Pihtipudas 5.2.2019

tarkastettu                      ____________________       ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja               pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherran-

virastossa                       6.2.-4.3.2019

 

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu    Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 24.1.-4.3.2019

 

Allekirjoitus                   ____________________

 

KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 

§ 1

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Lisäksi on voimassa, mitä kirkkoneuvosta on säädetty (KL 10 luku 3 § ja KJ 9. luku 1 §).

Kokouskutsu on lähetettävä 3 päivää ennen kokousta ja esityslista 3 päivää ennen kokousta.

 

Kokouskutsu ja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 23.1.2019.

Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkoneuvosto

§ 2

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan 5.2.2019 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 24.1.-4.3.2019 väliseksi  ajaksi.

Päätös                               

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Niemi ja Heli Hjelmeroos-Haapasalo.

 

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoneuvosto

§ 3

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN VALINTA TOIMIKAUDELLE 2019-2022

Kirkkoneuvosto

§ 4

Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Sisäisen valvonnan avulla tulee saada kohtuullinen varmuus siitä, että tehtävät hoidetaan seurakunnassa asianmukaisesti ja riskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus kuuluu sisäisen valvonnan piiriin.

 

Edellisellä toimikaudella tarkastajina ovat toimineen Ari Kahilainen ja Jorma Toikkanen sekä varalla Erkki Pietiläinen ja Hannu Aho.

 

Talouspäällikön

 esitys                                                      

                                           Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi toimikaudelle 2019-2022 valitaan Ari Kahilainen ja Jorma Toikkanen. Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan varajäsenet.

Kirkkoneuvosto

Varsinaisiksi kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi valittiin Ari Kahilainen ja Jorma Toikkanen, varalle Erkki Pietiläinen ja Reijo Jämsén.

 

SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2019-2022

Kirkkoneuvosto

§ 5

Kirkkovaltuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

 Kirkkoherran esitys        

                                             Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto asettaa keskuudestaan suhteellisten vaalien vaalilautakunnan ja valitsee siihen kolme varsinaista ja kolme varajäsentä.

 

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

LAPSIASIAHENKILÖN  NIMEÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 6

Suomen ev.-lut. kirkon kirkolliskokouksen päätös lisätä kirkkojärjestykseen säännös lapsivaikutusten arvioinnista tuli voimaan 1.1.2015 (KJ 23 luku 3 §). Lisäksi lapsivaikutusten arviointia suositellaan sovellettavaksi kaikessa seurakunnan toiminnassa.

Pääsääntöisesti arviointi tehdään kirkkoneuvostossa, joka myös valmistelee asiat kirkkovaltuustolle. Tärkeintä on, että asiaa lopullisesti ratkaistaessa lapsivaikutusten arviointi on tehty.

Lapsiasiahenkilöitä olisi hyvä olla kaksi, toinen luottamushenkilö ja toinen seurakunnan työntekijä, jolloin he voivat työparina hoitaa joitakin LAVAan liittyviä tehtäviä. Lapsiasiahenkilöllä voi olla esim. seuraavia tehtäviä:

• toimia lapsen oikeuksien sopimuksen ja lasten ja nuorten asioiden

asiantuntijana, jota päätöksen valmistelija voi konsultoida valmistelun eri

vaiheissa

• osallistua lava -koulutuksiin ja välittää ajankohtaista tietoa seurakuntien

työntekijöille ja luottamushenkilöille

• organisoida lasten ja nuorten mielipiteiden selvittämisen

• tarkistaa valmistelijan apuna esityslistalta ne päätökset, joilla on vaikutuksia lapsiin ja nuoriin

Kirkkoherran esitys

Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan toisen lapsiasiahenkilön vuosille 2019-2020. Seurakunnan työntekijänä lapsiasiahenkilönä toimii nuorisotyönohjaaja.

Päätös          

Kirkkoneuvosto valitsi keskuudestaan lapsiasiahenkilöksi Heli Hjelmeroos-Haapasalon.

                     

TESTAMENTTIVAROJEN KÄYTTÖ

Kirkkoneuvosto

§ 7

Seurakunnalla on kolme lahjoitustestamenttitiliä Paanasen, Purasen ja Koljosen tilit. Koljosen varat ovat heidän hautansa ja köyhien ja unohdettujen hautojen hoitamiseen. Vilho ja Helmi Koljosen testamenttirahaston v. 1994 säännön mukaan rahaston tuottoa käytetään testamentin hengen mukaisesti Pihtiputaan hautausmaan ilmeen hoitamiseen.

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto varaa Koljosen testamentista hautausmaan hoitoon palkkauskuluihin kesälle 2019. Seurakunta palkkaa kaksi aikuista neljäksi kuukaudeksi ja yhden tai kaksi nuorta yhteensä 2 kk:n ajaksi. Näiden palkkauskuluista puolet katetaan testamenttivaroista.  Hautausmaatyössä erityistä huomioita kiinnitetään hoitamattomien hautojen alueiden siistinä pitämiseen.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 8

                                    Seurakunnan taloudellinen tilanne.

Kirkkoherra kertoi surmattujen poliisien muistojumalanpalveluksesta.

                                      Vapaa-aikasuunnitelma.

                                      Kirkkovaltuuston kokous ke 22.5. klo 18

                                      Kirkkoneuvoston kokous ke 27.3. klo 16 ja ke 8.5. klo 16

Päätös

                                      Asiat saatettiin kirkkoneuvoston tietoon.                                      

MUUT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 9

Päätös

                                      Muita asioita ei ollut.                                   

VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

§ 10

                                      Annetaan liitteen 1 mukainen valitusosoitus.

Päätös                          

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 11

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.10.

 

==================================

 

KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA                                                   2/2019

 

 

Kokousaika                   Ke 27.3.2019 klo 16 -

 

Kokouspaikka               Seurakuntatalo, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet                           Arja Huuskonen                      kirkkoherra, puheenjohtaja

                                      Erkki Pietiläinen                      kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja          

                                      Jämsén Reijo                           jäsen

                                      Kangasluoma Taina                jäsen                 

                                      Mattola Tauno                         jäsen

                                      Niemi Harri                             jäsen

                                      Rauhala Sanna                        jäsen

                                      Sorri Annikki                          jäsen

                                      Kivinen Paula                         varajäsen

Muut saapuvilla            

olleet                                                                                    

                                      Terttu Paananen                      valtuuston varapuheenjohtaja

                                      Anna-Maija Ojala                    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Poissa

                                      Hjelmeroos-Haapasalo Heli    jäsen                 

                                      Lauri Mielityinen                    valtuuston puheenjohtaja

 

Asiat                              § 12-25

 

Valitusosoitus                Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 24

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________   

                                      puheenjohtaja                               pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on                 Pihtipudas ___ __2019

tarkastettu                     

                                      ____________________       ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja               pöytäkirjantarkastaja

 

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherran-

virastossa                       28.3.-18.4.2019

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu    Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 19.3.-18.4.2019

 

Allekirjoitus                   ____________________

 

KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 

§ 12

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Lisäksi on voimassa, mitä kirkkoneuvosta on säädetty (KL 10 luku 3 § ja KJ 9. luku 1 §).

Kokouskutsu on lähetettävä 3 päivää ennen kokousta ja esityslista 3 päivää ennen kokousta.

 

Kokouskutsu ja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 19.3.2019.

Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkoneuvosto

§ 13

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan 27.3.2019 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 19.3.-18.4.2019 väliseksi  ajaksi.

Päätös                               

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Annikki Sorri ja Taina Kangasluoma.

 

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoneuvosto

§ 14

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/YLITYKSET

Kirkkoneuvosto

§ 15

Pihtiputaan seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätös on valmistunut. Talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuuston osalta pääluokkataso. Pääluokittain määrärahat ylittyvät hallintoelinten, seurakunnallisen toiminnan ja kiinteistötoimen osalta. Ylitykset selittää pääasiassa odotettua pienemmillä tuloilla, henkilöstökulujen nousulla ja kiinteistöjen remonteilla.

Kirkolliset vaalit -365,88, Ilmoituskulut.

Taloushallinto -1 184,54, Kipa-, palkka- ja pankkikulut.

Kirkonkirjojen pito -1935,60, tulopuoli odotettua pienempi, korvaukset muilta srk:lta kirjattu JP-elämään.

Muu yleishallinto -2 001,01, It-palvelut ja tapaturmakulut.

Jumalanpalveluselämä -509,51, Henkilöstökulut.

Hautaansiunaaminen -8 682,07, Henkilöstökulut, korvaukset muilta srk:lta kirjattu JP-elämään.

Muut kirkolliset toimitukset, 4 627,64. Henkilöstökulut, korvaukset muilta srk:lta kirjattu JP-elämään.

Aikuistyö -254,28, Henkilöstökulut, Maksutuotot toteutuneet pienempinä.

Muut seurakuntatilaisuudet -1 296,33, Henkilöstökulut, puhelin-, koulutus,-ravitsemus- ja ohjelmapalvelut.

Tiedotus ja viestintä -422,93, Mainonta-, kuva- ja taittopalvelut.

Rippikoulu -695,26, Maksutuotot toteutuivat pienempänä.

Nuorisotyö -1 321,45, Henkilöstökulut.

Diakonia, -2045,78, Henkilöstökulut.

Lähetys -3 236,50, Kuljetuspalvelut, annetut avustukset, toimintatuotot jäivät odotettua pienemmiksi.

Kirkonkylän hautatoimi – 1 058,82, Haudankaivupalveluja enemmän.

Pääkirkko -12 919,41, Muu talotekniikka, henkilöstökulut, erityislaitehuollot.

Muurasjärven kirkko -7 564,02, Rak.rak ja kunnossapito ja alueiden rakentaminen.

Seurakuntakeskus Sallila -4 328,60, Muu talotekniikka, it-palvelut, jätehuolto, sähkö, muut koneet ja laitteet.

Metsätalous – 14 986,29, Puun myyntitulot jäivät odotettua pienemmiksi, osa v. 2018 toteutuneista hakkuutuloista tilitetty vasta 2019.

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy edellä mainitut ylitykset.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

TILINPÄÄTÖS 2018

Kirkkoneuvosto

§ 16

Seurakunnan on Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 pykälän mukaan laadittava tilikaudelta tilinpäätös. Seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä sekä soveltuvin osin kirjanpitolakia (KPL 1336/1997). Jos kirkkolain ja -järjestyksen säännökset poikkeavat kirjanpitolain säännöksistä, noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä.

Pihtiputaan seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätökseen liittyvät numero-osuudet ovat valmistuneet laskentakeskus Kipan toimesta. 

Talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuuston osalta pääluokkataso. Pääluokittain ylitykset hallintoelimissä 1 377,17 €, seurakunnallisessa toiminnassa 17 084,32 € ja kiinteistötoimessa 33 425,86 €. Ylitykset johtuvat suurimmalta osin odotettua paljon pienemmistä tuloista, henkilöstökulujen kohoamisesta ja Muurasjärven kirkon, varaston ja pääkirkon remonteista.  Liite 1 tasekirja vuodelta 2018.

Taloudellinen tilanne on paljon huonompi kuin miltä se talousarviota tehtäessä näytti. Seurakunta joutui palauttamaan vuodelta 2017 kirkollisverotuloja 88 275 € ja v. 2018 ennakkoperinnän oikaisuna 14 591 €. Tilinpäätöksessä alijäämä oli 100 124, 19 € eli 49 149, 19 € suurempi kuin odotettiin. Tulosta heikensi odottamattomat Muurasjärven kirkon huoltorakennuksen katon korjauskulut ja pääkirkon paloilmaisinten ajan tasalle saattaminen. Henkilöstömenot toteutuivat 13 956,94 € arvioitua suurempina, vaikka edelliseen vuoteen verrattuna säästöä henkilöstökuluissa kertyikin 38 082,29 €. Metsätalouden myyntitulot olivat 12 533,60 € talousarviossa arvioitua pienemmät.

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy pääluokkien hallintoelimet, seurakunnallinen toiminta ja kiinteistötoimi ylitykset. Kirkkoneuvosto hyväksyy ja esittää edelleen kirkkovaltuustolle vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä. Samalla kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2018 tuloksen alijäämä

100 124,19 € katetaan edellisten tilikausien ylijäämistä.

 

Kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilit ja antaa ne tilintarkastajien tarkastettavaksi. LAVA merkittävä.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

PITOPALVELUSOPIMUS MYLLYNEN

§ 17

Jaana Myllynen/RajalanRiihi on anonut lupaa pitopalvelun järjestämiseen Sallilassa, Tahkoniemessä ja Muurasjärven seurakuntatalossa.

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto päättää myöntää Jaana Myllyselle oikeuden järjestää pitopalvelua seurakunnan tiloissa. Sopimus voidaan solmia, kun hän on toimittanut omavalvontasuunnitelman ja kopiot työntekijöiden hygieniapasseista.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

YHTEISVASTUUTILITYKSEN TARKASTAJAN VALINTA

§ 18

Aiemmin yhteisvastuutilitykset on tarkastanut talouspäällikkö, mutta se ei ole ohjeistuksen mukaan enää mahdollista.

 

Talouspäällikön esitys

                                      Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan yhteisvastuutilityksen tarkastajan.

Päätös

                                      Kirkkoneuvosto valitsi Reijo Jämsénin yhteisvastuutilityksen tarkastajaksi.

HAUTAPAIKKA-ANOMUS TIAINEN

Kirkkoneuvosto

§ 19              

Esko Vilho Tiainen haluaa varata hautapaikan itselleen osastolta XIV n:o 202 ja vaimolleen Raili Annikki Tiaiselle osastolta XIV n:o 203. Paikat halutaan omaisten viereen. Paikkojen varaamiselle ei ole estettä.

 

Talouspäällikkö

                                      Kirkkoneuvosto myöntää pyynnön mukaiset paikat Esko ja Annikki Tiaiselle.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

HAUTAPAIKKA-ANOMUS LAAHANEN

Kirkkoneuvosto

§ 20

Annikki Tiainen haluaa varata hautapaikan sisarelleen Aune Helena Laahaselle osastolta XIV n:o 168 vanhempien viereen. Paikan varaamiselle ei ole estettä.

 

Talouspäällikkö

                                      Kirkkoneuvosto myöntää pyynnön mukaisen paikan Helena Laahaselle.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

RIPPIKOULUN KOKONAISSUUNNITELMA 2019

Kirkkoneuvosto

§ 21

                      Kirkkoneuvosto hyväksyy vuosittain seurakunnan rippikoulusuunnitelman.

Rippikoulun kokonaiskesto on puoli vuotta ja se sisältää opetusta noin 80 tunnin verran. Rippikoulu päättyy leirijakson jälkeen konfirmaatioon.

Aloitus

Seurakunnan nuorisotyönohjaaja ja seurakuntapastori vierailevat Putaanvirran koulun 8-luokkalaisten oppitunneilla syksyllä 2018 ja jakavat vuoden 2019 rippikoulun infon ja ilmoittautumislomakkeet. Lomakkeet palautetaan seurakunnan nuorisotoimistoon 2.11.2018 mennessä. Ilmoittautumisien perusteella nuoret jaetaan kahteen rippikouluryhmään. Seitsemän Pihtiputaalaista nuorta käy rippikoulunsa leirijakson muualla kuin kotiseurakunnassaan. He suorittavat Pihtiputaalla tutustumisjakson, jossa osallistutaan erilaisiin kotiseurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin ja tutustutaan seurakunnan toimintaan ja sen työntekijöihin.

Tutustumisjakso (kotiseurakuntaan)

Rippikoulun tutustumisjakso alkaa sunnuntaina 2.12.2018 Jumalanpalveluksella pääkirkossa ja rippikouluinfolla seurakuntakeskus Sallilassa. Tuolloin rippikoululaiset saavat tietää rippikouluryhmänsä ja he perheineen saavat tietoa rippikouluprosessista. Rippikoululaisille jaetaan rippikoulukortit tutustumisjakson suorittamista varten.

Tilaisuuksia, joista nuoret saavat merkintöjä rippikoulukortteihinsa:

 1. Kauneimmat joululaulut (joulukuu 2018)

 2. Rippikouluryhmän oma tutustumisilta Sallilan alakerrassa

 3. Valoa Yössä –konserttiretki Haapajärvelle. Vaihtoehto: osallistuminen Avalon-kuoron konserttiin pääkirkossa.

 4. Jumalanpalvelus- ja ehtoollisopetus sekä käytännön messutehtävät

 5. Yhteisvastuukeräys (aloitus Sallilan seurakuntasalissa). Vaihtoehto: diakoninen palvelutehtävä toukokuussa.

 6. Kiirastorstain messu tai Pääsiäisyön messu

 7. Yksi Nuortenilta

 8. Kaksi messukäyntiä

 9. Yksi vapaavalintainen Pihtiputaan seurakunnan tapahtuma (esim. nuortenilta, messu, konsertti)

Lisäksi rippikoululaisten huoltajille järjestetään seurakuntakeskus Sallilassa vanhempaintapaaminen sinä sunnuntaina, kun rippikouluryhmä on messun palveluryhmänä.

Leirijakso

Pihtiputaan seurakunnan järjestämä rippikoululeiri kestää rippikoululaisille kahdeksan päivää ja työntekijöille yhdeksän päivää. Leirijakson hinta on 90 euroa paikallisille ja ulkopaikkakuntalaisille 160 euroa. Leirillä rippikoululaisille jaetaan Raamattu.

Uuden rippikoulusuunnitelman tarkoituksena on muun muassa vahvistaa nuorten osallisuutta rippikoulussa ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi Pihtiputaan seurakunnan työntekijät ovat suunnitelleet monipuolisia menetelmiä ja oppimiskokonaisuuksia. Leiriohjelma rakennetaan uutta rippikoulusuunnitelmaa mukaillen siten, että leirillä on monipuolista ohjelmaa ja opittavia asioita käydään nuoria osallistavasti. Vaikka kokonaissuunnitelmassa puhutaan oppitunneista, niiden rakenne ei ole perinteisten oppituntien kaltainen vaan toiminnallisia elementtejä on enemmän. Leiripäivät teemoitellaan, jotta kristinuskon ydinasiat tulevat rippikoulussa käytyä läpi niin opetuksessa, jumalanpalveluselämässä, iltaohjelmissa kuin vapaa-ajallakin.

Rippikoululeirit ovat savuttomia ja päihteettömiä. Rippikoululeirille järjestetään vierailuaika vanhemmille ja huoltajille. Rippikoulua käyvän nuoren kummit kutsutaan siunaamaan nuori konfirmaatiojuhlaan.

Rippikoululeirit 2019

Tahkoniemi 1 -rippikoululeiri 11.-18.6.2019 Tahkoniemen leirikeskuksessa. Konfirmaatio Pihtiputaan kirkossa sunnuntaina 23.6.2018 klo 10. Isosia 7 ja rippikoululaisia 20. Leirin henkilökunta:

 • seurakuntapastori Erkki Lavanti (turvallisuusvastaava, opetus, vapaa-aika: paikalla kokoajan

 • nuorisotyönohjaaja Sanna Kettunen (varaturvallisuusvastaava, opetus, vapaa-aika: paikalla kokoajan)

 • kesätyöntekijä (opetus, vapaa-aika: paikalla kokoajan)

 • kanttori Johanna Kinnunen (opetus, vapaa-aika: paikalla tarvittaessa)

 • emäntä Oili Parkkonen ja apuemäntä Katja Montonen

  Tahkoniemi 2 -rippikoululeiri 23.-30.7.2019 Tahkoniemen leirikeskuksessa. Konfirmaatio Pihtiputaan kirkossa sunnuntaina 4.8.2019 klo 10. Isosia 7 ja rippikoululaisia 18. Leirin henkilökunta:

 • nuorisotyönohjaaja Sanna Kettunen (turvallisuusvastaava, opetus, vapaa-aika: paikalla kokoajan, ei konfirmaatiossa)

 • kirkkoherra Arja Huuskonen (varaturvallisuusvastaava, opetus, vapaa-aika: paikalla kokoajan)

 • kanttori Johanna Kinnunen (opetus, vapaa-aika: paikalla kokoajan)

 • kesätyöntekijä (opetus, vapaa-aika: paikalla kokoajan)

 • emäntä Oili Parkkonen ja apuemäntä Katja Montonen

  Muuta                                                                                                                         Syksyllä järjestetään nuorten innostuksen ja henkilöstöresurssien mukaan yksi tai useampi jatkorippikoulu. Kyseessä on nuorille vapaaehtoinen yhden vuorokauden mittainen leiri tai yksi ilta, jossa nuoria innostetaan erityisesti syksyllä alkavaan isoskoulutukseen. Kokonaissuunnitelman on tehnyt nuorisotyönohjaaja Sanna Kettunen. Kokouksessa kierrätetään neuvoston jäsenten nähtäväksi ilmoittautumislomake ja kevään kirje rippikoululaisten kotiin.

  Kirkkoherran

  esitys            

  Kirkkoneuvosto hyväksyy rippikoulutyön kokonaissuunnitelman vuodelle 2019. LAVA merkittävä.

  Päätös

                        Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 22                                     

Päätös

                                      Kirkkoneuvostolle saatettiin tiedoksi tulevat tapahtumat:

                                      3.4. klo 12 Tulevaisuuden suuntaviivat – strategiatyöskentely.

                                      10.4. klo 17.30 Luottamushenkilökoulutus Viitasaarella

                                      8.5. klo 16 Kirkkoneuvoston kokous

                                      22.5. klo 18 Kirkkovaltuuston kokous

MUUT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 23

Päätös

Annikki Sorrin esityksestä päätettiin, että järjestettäisiin hautausmaalla nähtävyyskierros.

                                     

VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

§ 24

Päätös                           Annetaan liitteen 2 mukainen valitusosoitus.

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 25

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.27.

 

==================================

 

 

KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA                                                    3/2019

 

Kokousaika                   Ke 8.5.2019 klo 16 -

 

Kokouspaikka                Seurakuntatalo, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet                           Arja Huuskonen                      kirkkoherra, puheenjohtaja

                                      Erkki Pietiläinen                      kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja             

                                      Hjelmeroos-Haapasalo Heli      jäsen

                                      Jämsén Reijo                           jäsen

                                      Kangasluoma Taina                 jäsen                 

                                      Mattola Tauno                         jäsen

                                      Niemi Harri                             jäsen

                                      Rauhala Sanna                         jäsen

                                      Sorri Annikki                          jäsen

                                     

Muut saapuvilla             

olleet                            

                                                        

                                      Lauri Mielityinen                     valtuuston puheenjohtaja

                                      Terttu Paananen                       valtuuston varapuheenjohtaja

                                      Anna-Maija Ojala                    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

 

                                     

                                     

Asiat                              § 26-37

 

Valitusosoitus                Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 36

 

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________   

                                      puheenjohtaja                                pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja on                 Pihtipudas ___ __2019

tarkastettu                     

                                      ____________________          ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja                pöytäkirjantarkastaja

 

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherran-

virastossa                       9.5.-7.6.2019

 

 

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu     Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 25.4.-7.6.2019

 

Allekirjoitus                   ____________________

 

 

 

 

KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 

§ 26

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Lisäksi on voimassa, mitä kirkkoneuvosta on säädetty (KL 10 luku 3 § ja KJ 9. luku 1 §).

Kokouskutsu on lähetettävä 3 päivää ennen kokousta ja esityslista 3 päivää ennen kokousta.

 

Kokouskutsu ja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 25.4.2019.

Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkoneuvosto

§ 27

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan 8.5.2019 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 25.4.-7.6.2019 väliseksi  ajaksi.

Päätös                               

Pöytäkirjantarkastajiksi valíttiin Sanna Rauhala ja Tauno Mattola.

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoneuvosto

§ 28

 

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös                                                                                                                                                    

                                      Esityslista hyväksyttiin yhdellä lisäyksellä pykälään Muut asiat § 35.

 

 

 

TILINPÄÄTÖS 2018

Kirkkoneuvosto § 16/27.3.2019

Seurakunnan on Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 pykälän mukaan laadittava tilikaudelta tilinpäätös. Seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä sekä soveltuvin osin kirjanpitolakia (KPL 1336/1997). Jos kirkkolain ja -järjestyksen säännökset poikkeavat kirjanpitolain säännöksistä, noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä.

Pihtiputaan seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätökseen liittyvät numero-osuudet ovat valmistuneet laskentakeskus Kipan toimesta. 

Talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuuston osalta pääluokkataso. Pääluokittain ylitykset hallintoelimissä 1 377,17 €, seurakunnallisessa toiminnassa 17 084,32 € ja kiinteistötoimessa 33 425,86 €. Ylitykset johtuvat suurimmalta osin odotettua paljon pienemmistä tuloista, henkilöstökulujen kohoamisesta ja Muurasjärven kirkon, varaston ja pääkirkon remonteista.  Liite 1 tasekirja vuodelta 2018.

Taloudellinen tilanne on paljon huonompi kuin miltä se talousarviota tehtäessä näytti. Seurakunta joutui palauttamaan vuodelta 2017 kirkollisverotuloja 88 275 € ja v. 2018 ennakkoperinnän oikaisuna 14 591 €. Tilinpäätöksessä alijäämä oli 100 124, 19 € eli 49 149, 19 € suurempi kuin odotettiin. Tulosta heikensi odottamattomat Muurasjärven kirkon huoltorakennuksen katon korjauskulut ja pääkirkon paloilmaisinten ajan tasalle saattaminen. Henkilöstömenot toteutuivat 13 956,94 € arvioitua suurempina, vaikka edelliseen vuoteen verrattuna säästöä henkilöstökuluissa kertyikin 38 082,29 €. Metsätalouden myyntitulot olivat 12 533,60 € talousarviossa arvioitua pienemmät.

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy pääluokkien hallintoelimet, seurakunnallinen toiminta ja kiinteistötoimi ylitykset. Kirkkoneuvosto hyväksyy ja esittää edelleen kirkkovaltuustolle vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä. Samalla kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2018 tuloksen alijäämä

100 124,19 € katetaan edellisten tilikausien ylijäämistä.

Kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilit ja antaa ne tilintarkastajien tarkastettavaksi. LAVA merkittävä.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 Kirkkoneuvosto

§ 29

Tilintarkastus on suoritettu 23.4.2019 ja siitä on annettu erillinen tilintarkastuskertomus. Liite 1.

 

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuustolle tilintarkastuskertomuksen ja esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden seurakunnan tilejä ja hallintoa hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 2018.

 

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

METSÄNHOITOKULUT

Kirkkoneuvosto

§ 30

Talousarviossa metsänhoitokuluihin on varattu vuodelle 2019 vain 2500 €. Nyt kuitenkin MHY:n työntekijän laskelmien mukaan olisi tulossa kuluiltaan huomattavasti suurempia menoja, esim. hakkuita, joihin tulisi tehdä ennakkoraivaus n. 3000 € + alv ja taimikonhoitoa 2825 € + alv, sekä metsänistutuksia ym. Kaikkiaan kustannukset nousevat lähelle 12 000 €. Hakkuutuloja on arvioitu 37 000 €:n edestä, kulut jakautuisivat mahdollisesti kahdelle vuodelle, kuten myös mahdolliset tulotkin. Talousarvioita suunnitellessa eivät nämä hoitotyöt olleet tiedossa, koska suunnitelmaa ei saatu syksyllä MHY:ltä.

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto myöntää luvan ylittää talousarvion metsänhoitotöiden osalta, jotta voidaan varmistaa hakkuut ja metsän uudistaminen ja hoitotoimenpiteet.

Päätös

Päätettiin toteuttaa istutukset ja tehdään lisäselvityksiä ennakkoraivaustarpeesta ja laskelmat Metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Asiasta päätetään lopullisesti seuraavassa kokouksessa.

 

TALOUSTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 31

Seurakunnan taloustilanne on huonontunut vuosi vuodelta. Viimeisten kolmen vuoden tulos on ollut negatiivinen ja vuosikatekin on ollut miinusmerkkinen. Talouden tasapainottamiseksi on henkilökuntaa vähennetty eläköitymisten yhteydessä, mutta sekään ei ole auttanut. Seurakunnan jäsenistöä kuolee tai muuttaa pois enemmän kuin syntyy tai muuttaa paikkakunnalle. Seurakunnan huonon taloustilanteen vuoksi on ryhdyttävä vaikuttavampiin tasapainottamistoimiin.

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto valitsee työryhmän, joka selvittää keinoja huonon taloustilanteen korjaamiseksi.

 

Päätös

                                      Työryhmää ei perusteta. Asioita käsitellään kirkkoneuvoston kokouksissa.

 

 

HENKILÖKUNNAN LOMAT

Kirkkoneuvosto

§ 32

Kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy työntekijöiden kesälomat. Kirkkoherran lomat hyväksyy tuomiokapituli ja kirkkoherra hyväksyy seurakuntapastorin lomat. Oheisessa taulukossa myös tiedoksi pappien lomat.

                                           

Talouspäällikön

esitys                                  

Kirkkoneuvosto hyväksyy työntekijöiden kesälomat seuraavan ehdotuksen mukaan ja myöntää Armi Siekkiselle luvan jättää itselleen säästövapaata 15 päivää.

 

 

VL jäljellä

Ajankohta 1

Ajankohta 2

Ajankohta 3

Ajankohta 4

Jää

Arja Huuskonen

13+38

27.5.-1.6.

3.6.-8.6.

10.6.

13.7.-19.7.

21.8.-1.9.

28

Erkki Lavanti

38

24.6.-7.7.

15.-21.7

 5.-18.8.

 

23

Johanna Kinnunen

29

14.8.-1.9.

 

 

 

14

Merja Koskela

33

24.6.-20.7.

 

 

 

13

Anna-Maija Ojala

38

15.7.-11.8.

 

 

 

18

Armi Siekkinen

(10 S) 38

24.6 - 14.7

 

 

 

8

Mirjami Huttunen

29

15.7- 11.8.

 

 

 

9

Oili Parkkonen

38

24.6.-21.7.

14.10.-20.10.

 

 

13

Katja Montonen

38

24.6.-21.7.

18.10.

23.12.-4.1.

24.2.-29.2.

6

Sanna Kettunen

24

7.8.-30.8.

 

 

 

6

 

                     

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

HENKILÖKUNNAN LOMARAHAVAPAAT

Kirkkoneuvosto

§ 33

 

Kirkkoneuvosto hyväksyy lomarahavapaiden määrät. Lomarahaleikkauksista johtuen työntekijä voi vaihtaa lomarahoista maksimissaan 11 vapaapäivää. Lomarahavapaan määrään vaikuttavat palvelusvuodet ja työssäoloaika.

                                         

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy seuraavat lomarahavapaiden määrät. Lomarahavapaiden ajankohdat sovitaan esimiehen kanssa siten, että ne haittaavat mahdollisimman vähän seurakunnan toimintaa.

 

                                     

                                     

 

Päivät kpl

Arja Huuskonen

 

Erkki Lavanti

11

Johanna Kinnunen

4

Merja Koskela

5

Armi Siekkinen

7

Anna-Maija Ojala

5

Oili Parkkonen

7

Mirjami Huttunen

5

Katja Montonen

 

Sanna Kettunen

4

                                           

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 34

                                      Kirkkoneuvoston tietoon saatettiin seuraavat asiat:

                                      Sairaalasielunhoidon pöytäkirja

                                      Talouspäällikön viranhaltijapäätös 1/2019

                                      Kirkkoneuvoston kokous ti 18.6. klo 17

                                      Kirkkovaltuuston kokous ke 26.6. klo 18.

Päätös

                                      Asiat saatettiin kirkkoneuvoston tietoon.

 

MUUT ASIAT/HAUTAMUISTOMERKKI PASANEN

Kirkkoneuvosto

§ 35

                                      Helli Pasanen anoo lupaa asennuttaa 10 cm sallittua leveämpi kivi        

                                      puolisonsa Matin haudalle. Pohjakivi on sallituissa mitoissa.

 

Talouspäällikön esitys

                                      Helli Pasaselle myönnetään lupa kiven asennuttamiseen.

 

Päätös

                                      Asiat hyväksyttiin yksimielisesti.

VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

§ 36

Päätös                           Annetaan liitteen 2 mukainen valitusosoitus.

 

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 37

Päätös

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.50.

 

==================================

 

 

KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA                                                    4/2019

 

 

Kokousaika                   Ke 22.5.2019 klo 18 -

 

Kokouspaikka                Seurakuntatalo, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet                           Arja Huuskonen                      kirkkoherra, puheenjohtaja

                                      Erkki Pietiläinen                      kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja             

                                      Hjelmeroos-Haapasalo Heli      jäsen

                                      Jämsén Reijo                           jäsen

                                      Kangasluoma Taina                 jäsen                 

                                      Mattola Tauno                         jäsen

                                      Niemi Harri                             jäsen

                                      Rauhala Sanna                         jäsen

                                      Sorri Annikki                          jäsen

                                     

Muut saapuvilla             

olleet                            

                                                        

                                      Terttu Paananen                       valtuuston varapuheenjohtaja

                                      Anna-Maija Ojala                    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

 

Poissa

                                      Lauri Mielityinen                     valtuuston puheenjohtaja

                                     

                                     

Asiat                              § 38-47

 

Valitusosoitus                Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 46

 

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________   

                                      puheenjohtaja                                pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja on                 Pihtipudas ___ __2019

tarkastettu                     

                                      ____________________          ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja                pöytäkirjantarkastaja

 

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherran-

virastossa                       23.5.-20.6.2019

 

 

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu     Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 13.5.-20.6.2019

 

Allekirjoitus                   ____________________

 

 

 

 

KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 

§ 38

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Lisäksi on voimassa, mitä kirkkoneuvosta on säädetty (KL 10 luku 3 § ja KJ 9. luku 1 §).

Kokouskutsu on lähetettävä 3 päivää ennen kokousta ja esityslista 3 päivää ennen kokousta.

 

Kokouskutsu ja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 15.5.2019.

Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkoneuvosto

§ 39

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan 22.5.2019 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 13.5.-20.6.2019 väliseksi ajaksi.

Päätös                               

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heli Hjelmeroos-Haapasalo ja Reijo Jämsén.

 

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoneuvosto

§ 40

 

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

HAAPANIEMEN TONTIT

Kirkkoneuvosto

§ 41

Haapaniemen omakotitontit eivät ole kiinnostaneet ostajia, vaikka niistä on ollut pieniä ilmoituksia silloin tällöin lehdissä ja internetissä. Tonteilla ei ole omaa rantaa vaan yhteisranta. Hinta on ollut 12 € neliö. Rantatonttienkin hinta ovat jääneet reilusti alle tuon lopullisesti toteutuneissa kaupoissa, kun maan pehmeyden vuoksi ostajille jouduttiin palauttamaan osa kauppahinnasta.

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto päättää laskea Haapaniemen tonttien hintaa hintaan 9 €/neliö. Tällöin hinnat olisivat 28 458 €-34 857 € riippuen tontin koosta.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

METSÄNHOITOKULUT

Kirkkoneuvosto § 30

Talousarviossa metsänhoitokuluihin on varattu vuodelle 2019 vain 2500 €. Nyt kuitenkin MHY:n työntekijän laskelmien mukaan olisi tulossa kuluiltaan huomattavasti suurempia menoja, esim. hakkuita, joihin tulisi tehdä ennakkoraivaus n. 3000 € + alv ja taimikonhoitoa 2825 € + alv, sekä metsänistutuksia ym. Kaikkiaan kustannukset nousevat lähelle 12 000 €. Hakkuutuloja on arvioitu 37 000 €:n edestä, kulut jakautuisivat mahdollisesti kahdelle vuodelle, kuten myös mahdolliset tulotkin. Talousarvioita suunnitellessa eivät nämä hoitotyöt olleet tiedossa, koska suunnitelmaa ei saatu syksyllä MHY:ltä.

                                      Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto myöntää luvan ylittää talousarvion metsänhoitotöiden osalta, jotta voidaan varmistaa hakkuut ja metsän uudistaminen ja hoitotoimenpiteet.

                                      Päätös

Päätettiin toteuttaa istutukset ja tehdään lisäselvityksiä ennakkoraivaustarpeesta ja laskelmat Metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Asiasta päätetään lopullisesti seuraavassa kokouksessa.

Kirkkoneuvosto

§ 42

Metsänhoitoyhdistykseltä saatiin lisäselvityksiä ennakkoraivaustarpeesta. Kyseisissä ensiharvennuksissa se on välttämätöntä, mutta yhden harvennuskuvion voisi jättää mahdollisesti ennakkoraivaamatta. Ostajat vaativat ennakkoraivausta. Puunmyyntikuluista toteutuisi osa tänä vuonna, osa ensi vuonna, joten kustannukset olisivat tänä vuonna 4990 € + alv. Loput kuluista jäisi ensi vuodelle, koska osa hakkuista ja hoitotoimista toteutuisivat vasta ensi vuonna.

 

Talouspäällikön esitys

                                      Kirkkoneuvosto päättää työkohteista, jotka toteutetaan tänä vuonna.

Päätös

Kirkkoneuvosto myöntää luvan ylittää talousarvion metsänhoitotöiden osalta, jotta voidaan varmistaa hakkuut ja metsän uudistaminen ja hoitotoimenpiteet.

 

TALOUSASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 43

Seurakunnan taloustilanne on huonontunut vuosi vuodelta. Viimeisten kolmen vuoden tulos on ollut negatiivinen ja vuosikatekin on ollut miinusmerkkinen. Talouden tasapainottamiseksi on henkilökuntaa vähennetty eläköitymisten yhteydessä, mutta sekään ei ole auttanut. Seurakunnan jäsenistöä kuolee tai muuttaa pois enemmän kuin syntyy tai muuttaa paikkakunnalle. Seurakunnan huonon taloustilanteen vuoksi on ryhdyttävä vaikuttavampiin tasapainottamistoimiin.

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto pohtii keinoja huonon taloustilanteen korjaamiseksi ja päättää seuraavasta kokoontumisesta tai muista jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti, että pyritään suunnittelemaan talousarvio siten, että eri työaloilta, mistä suinkin on mahdollista saataisiin 5 %:n säästöt ja myös koulutuskuluista säästettäisiin. Valmistellaan Pyhäsalon tonttien myyntiä.

 

TYHJÄN SYLIN MUISTOMERKIN TEKSTI

Kirkkoneuvosto

§ 44

Kirkkoneuvosto päätti Tyhjän sylin muistomerkin paikasta viime syksynä.

Talouspäällikön

Kirkkoneuvosto päättää Tyhjän sylin muistomerkkiin laitettavasta tekstistä ja muistomerkkityypistä, otetaanko luonnonkivi vai veistetty kivi.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti, että kiveä tai laattaa kysytään paikalliselta kivifirmalta ja siihen laitetaan tekstiksi ”Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän…Psalmista 34 ja Syli tyhjänä.

 

 

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 45

                                      Kirkkoneuvoston tietoon saatettiin seuraavat asiat:

                                      Talouspäällikön viranhaltijapäätös 2/2019.

                                      Luottotappiot 14,50 €.

                                      Kirkkoneuvoston kokous ti 18.6. klo 17  

                                      Kirkkovaltuuston kokous 26.6. klo 18

Päätös

                                      Asiat saatettiin kirkkoneuvoston tietoon.

 

VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

§ 46

Päätös                           Annetaan liitteen 1 mukainen valitusosoitus.

 

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 47

Päätös

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.52.