KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA                                                   1 /2019

 

 

Kokousaika                   Ti 5.2.2019 klo 17 -18.10

 

Kokouspaikka               Seurakuntatalo, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet                           Arja Huuskonen                      kirkkoherra, puheenjohtaja

                                      Erkki Pietiläinen                      kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja          

                                      Hjelmeroos-Haapasalo Heli    jäsen

                                      Jämsén Reijo                           jäsen

                                      Niemi Harri                             jäsen                 

                                      Sorri Annikki                          jäsen

                                      Huikari Helli                           varajäsen

                                      Puurula Laura                         varajäsen

                                     

Muut saapuvilla            

olleet                                                                            

                                      Lauri Mielityinen                    valtuuston puheenjohtaja

                                      Terttu Paananen                      valtuuston varapuheenjohtaja

                                      Anna-Maija Ojala                    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

 

Poissa

                                      Kangasluoma Taina                jäsen                 

                                      Mattola Tauno                         jäsen

                                      Rauhala Sanna                        jäsen

 

                                     

Asiat                              § 1-11

 

Valitusosoitus                Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 10

 

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________   

                                      puheenjohtaja                               pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja on                 Pihtipudas 5.2.2019

tarkastettu                     

                                      ____________________       ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja               pöytäkirjantarkastaja

 

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherran-

virastossa                       6.2.-4.3.2019

 

 

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu    Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 24.1.-4.3.2019

 

Allekirjoitus                   ____________________

 

 

 

 

KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 

§ 1

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Lisäksi on voimassa, mitä kirkkoneuvosta on säädetty (KL 10 luku 3 § ja KJ 9. luku 1 §).

Kokouskutsu on lähetettävä 3 päivää ennen kokousta ja esityslista 3 päivää ennen kokousta.

 

Kokouskutsu ja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 23.1.2019.

Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkoneuvosto

§ 2

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

                   Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan 5.2.2019 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 24.1.-4.3.2019 väliseksi  ajaksi.

Päätös                               

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Niemi ja Heli Hjelmeroos-Haapasalo.

 

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoneuvosto

§ 3

 

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN VALINTA TOIMIKAUDELLE 2019-2022

Kirkkoneuvosto

§ 4

Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Sisäisen valvonnan avulla tulee saada kohtuullinen varmuus siitä, että tehtävät hoidetaan seurakunnassa asianmukaisesti ja riskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus kuuluu sisäisen valvonnan piiriin.

 

Edellisellä toimikaudella tarkastajina ovat toimineen Ari Kahilainen ja Jorma Toikkanen sekä varalla Erkki Pietiläinen ja Hannu Aho.

 

Talouspäällikön

 esitys                                                      

                                           Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi toimikaudelle 2019-2022 valitaan Ari Kahilainen ja Jorma Toikkanen. Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan varajäsenet.

 

Kirkkoneuvosto

 

Varsinaisiksi kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi valittiin Ari Kahilainen ja Jorma Toikkanen, varalle Erkki Pietiläinen ja Reijo Jämsén.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2019-2022

Kirkkoneuvosto

§ 5

Kirkkovaltuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

 Kirkkoherran esitys        

                                             Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto asettaa keskuudestaan suhteellisten vaalien vaalilautakunnan ja valitsee siihen kolme varsinaista ja kolme varajäsentä.

 

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

LAPSIASIAHENKILÖN  NIMEÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 6

 

Suomen ev.-lut. kirkon kirkolliskokouksen päätös lisätä kirkkojärjestykseen säännös lapsivaikutusten arvioinnista tuli voimaan 1.1.2015 (KJ 23 luku 3 §). Lisäksi lapsivaikutusten arviointia suositellaan sovellettavaksi kaikessa seurakunnan toiminnassa.

Pääsääntöisesti arviointi tehdään kirkkoneuvostossa, joka myös valmistelee asiat kirkkovaltuustolle. Tärkeintä on, että asiaa lopullisesti ratkaistaessa lapsivaikutusten arviointi on tehty.

Lapsiasiahenkilöitä olisi hyvä olla kaksi, toinen luottamushenkilö ja toinen seurakunnan työntekijä, jolloin he voivat työparina hoitaa joitakin LAVAan liittyviä tehtäviä. Lapsiasiahenkilöllä voi olla esim. seuraavia tehtäviä:

• toimia lapsen oikeuksien sopimuksen ja lasten ja nuorten asioiden

asiantuntijana, jota päätöksen valmistelija voi konsultoida valmistelun eri

vaiheissa

• osallistua lava -koulutuksiin ja välittää ajankohtaista tietoa seurakuntien

työntekijöille ja luottamushenkilöille

• organisoida lasten ja nuorten mielipiteiden selvittämisen

• tarkistaa valmistelijan apuna esityslistalta ne päätökset, joilla on vaikutuksia lapsiin ja nuoriin

 

 

Kirkkoherran esitys

Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan toisen lapsiasiahenkilön vuosille 2019-2020. Seurakunnan työntekijänä lapsiasiahenkilönä toimii nuorisotyönohjaaja.

 

Päätös          

Kirkkoneuvosto valitsi keskuudestaan lapsiasiahenkilöksi Heli Hjelmeroos-Haapasalon.

                     

TESTAMENTTIVAROJEN KÄYTTÖ

Kirkkoneuvosto

§ 7

Seurakunnalla on kolme lahjoitustestamenttitiliä Paanasen, Purasen ja Koljosen tilit. Koljosen varat ovat heidän hautansa ja köyhien ja unohdettujen hautojen hoitamiseen. Vilho ja Helmi Koljosen testamenttirahaston v. 1994 säännön mukaan rahaston tuottoa käytetään testamentin hengen mukaisesti Pihtiputaan hautausmaan ilmeen hoitamiseen.

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto varaa Koljosen testamentista hautausmaan hoitoon palkkauskuluihin kesälle 2019. Seurakunta palkkaa kaksi aikuista neljäksi kuukaudeksi ja yhden tai kaksi nuorta yhteensä 2 kk:n ajaksi. Näiden palkkauskuluista puolet katetaan testamenttivaroista.  Hautausmaatyössä erityistä huomioita kiinnitetään hoitamattomien hautojen alueiden siistinä pitämiseen.

 

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 8

                                      Seurakunnan taloudellinen tilanne.

Kirkkoherra kertoi surmattujen poliisien muistojumalanpalveluksesta.

                                      Vapaa-aikasuunnitelma.

                                      Kirkkovaltuuston kokous ke 22.5. klo 18

                                      Kirkkoneuvoston kokous ke 27.3. klo 16 ja ke 8.5. klo 16

 

Päätös

                                      Asiat saatettiin kirkkoneuvoston tietoon.

                                     

 

MUUT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 9

 

Päätös

                                      Muita asioita ei ollut.

                                     

 

VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

§ 10

                                      Annetaan liitteen 1 mukainen valitusosoitus.

Päätös                          

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 11

Päätös

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.10.