KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA                                                   1 /2019

Kokousaika                   Ti 5.2.2019 klo 17 -18.10

Kokouspaikka               Seurakuntatalo, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet                           Arja Huuskonen                      kirkkoherra, puheenjohtaja

                                      Erkki Pietiläinen                      kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja          

                                      Hjelmeroos-Haapasalo Heli    jäsen

                                      Jämsén Reijo                           jäsen

                                      Niemi Harri                             jäsen                 

                                      Sorri Annikki                          jäsen

                                      Huikari Helli                           varajäsen

                                      Puurula Laura                         varajäsen

                                     

Muut saapuvilla            

olleet                                                                            

                                      Lauri Mielityinen                    valtuuston puheenjohtaja

                                      Terttu Paananen                      valtuuston varapuheenjohtaja

                                      Anna-Maija Ojala                    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

 

Poissa

                                      Kangasluoma Taina                jäsen                 

                                      Mattola Tauno                         jäsen

                                      Rauhala Sanna                        jäsen

 

                                     

Asiat                              § 1-11

 

Valitusosoitus                Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 10

 

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________   

                                      puheenjohtaja                               pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on                 Pihtipudas 5.2.2019

tarkastettu                      ____________________       ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja               pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherran-

virastossa                       6.2.-4.3.2019

 

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu    Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 24.1.-4.3.2019

 

Allekirjoitus                   ____________________

 

KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 

§ 1

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Lisäksi on voimassa, mitä kirkkoneuvosta on säädetty (KL 10 luku 3 § ja KJ 9. luku 1 §).

Kokouskutsu on lähetettävä 3 päivää ennen kokousta ja esityslista 3 päivää ennen kokousta.

 

Kokouskutsu ja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 23.1.2019.

Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkoneuvosto

§ 2

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan 5.2.2019 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 24.1.-4.3.2019 väliseksi  ajaksi.

Päätös                               

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Niemi ja Heli Hjelmeroos-Haapasalo.

 

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoneuvosto

§ 3

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN VALINTA TOIMIKAUDELLE 2019-2022

Kirkkoneuvosto

§ 4

Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Sisäisen valvonnan avulla tulee saada kohtuullinen varmuus siitä, että tehtävät hoidetaan seurakunnassa asianmukaisesti ja riskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus kuuluu sisäisen valvonnan piiriin.

 

Edellisellä toimikaudella tarkastajina ovat toimineen Ari Kahilainen ja Jorma Toikkanen sekä varalla Erkki Pietiläinen ja Hannu Aho.

 

Talouspäällikön

 esitys                                                      

                                           Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi toimikaudelle 2019-2022 valitaan Ari Kahilainen ja Jorma Toikkanen. Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan varajäsenet.

Kirkkoneuvosto

Varsinaisiksi kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi valittiin Ari Kahilainen ja Jorma Toikkanen, varalle Erkki Pietiläinen ja Reijo Jämsén.

 

SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2019-2022

Kirkkoneuvosto

§ 5

Kirkkovaltuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

 Kirkkoherran esitys        

                                             Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto asettaa keskuudestaan suhteellisten vaalien vaalilautakunnan ja valitsee siihen kolme varsinaista ja kolme varajäsentä.

 

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

LAPSIASIAHENKILÖN  NIMEÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 6

Suomen ev.-lut. kirkon kirkolliskokouksen päätös lisätä kirkkojärjestykseen säännös lapsivaikutusten arvioinnista tuli voimaan 1.1.2015 (KJ 23 luku 3 §). Lisäksi lapsivaikutusten arviointia suositellaan sovellettavaksi kaikessa seurakunnan toiminnassa.

Pääsääntöisesti arviointi tehdään kirkkoneuvostossa, joka myös valmistelee asiat kirkkovaltuustolle. Tärkeintä on, että asiaa lopullisesti ratkaistaessa lapsivaikutusten arviointi on tehty.

Lapsiasiahenkilöitä olisi hyvä olla kaksi, toinen luottamushenkilö ja toinen seurakunnan työntekijä, jolloin he voivat työparina hoitaa joitakin LAVAan liittyviä tehtäviä. Lapsiasiahenkilöllä voi olla esim. seuraavia tehtäviä:

• toimia lapsen oikeuksien sopimuksen ja lasten ja nuorten asioiden

asiantuntijana, jota päätöksen valmistelija voi konsultoida valmistelun eri

vaiheissa

• osallistua lava -koulutuksiin ja välittää ajankohtaista tietoa seurakuntien

työntekijöille ja luottamushenkilöille

• organisoida lasten ja nuorten mielipiteiden selvittämisen

• tarkistaa valmistelijan apuna esityslistalta ne päätökset, joilla on vaikutuksia lapsiin ja nuoriin

Kirkkoherran esitys

Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan toisen lapsiasiahenkilön vuosille 2019-2020. Seurakunnan työntekijänä lapsiasiahenkilönä toimii nuorisotyönohjaaja.

Päätös          

Kirkkoneuvosto valitsi keskuudestaan lapsiasiahenkilöksi Heli Hjelmeroos-Haapasalon.

                     

TESTAMENTTIVAROJEN KÄYTTÖ

Kirkkoneuvosto

§ 7

Seurakunnalla on kolme lahjoitustestamenttitiliä Paanasen, Purasen ja Koljosen tilit. Koljosen varat ovat heidän hautansa ja köyhien ja unohdettujen hautojen hoitamiseen. Vilho ja Helmi Koljosen testamenttirahaston v. 1994 säännön mukaan rahaston tuottoa käytetään testamentin hengen mukaisesti Pihtiputaan hautausmaan ilmeen hoitamiseen.

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto varaa Koljosen testamentista hautausmaan hoitoon palkkauskuluihin kesälle 2019. Seurakunta palkkaa kaksi aikuista neljäksi kuukaudeksi ja yhden tai kaksi nuorta yhteensä 2 kk:n ajaksi. Näiden palkkauskuluista puolet katetaan testamenttivaroista.  Hautausmaatyössä erityistä huomioita kiinnitetään hoitamattomien hautojen alueiden siistinä pitämiseen.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 8

                                    Seurakunnan taloudellinen tilanne.

Kirkkoherra kertoi surmattujen poliisien muistojumalanpalveluksesta.

                                      Vapaa-aikasuunnitelma.

                                      Kirkkovaltuuston kokous ke 22.5. klo 18

                                      Kirkkoneuvoston kokous ke 27.3. klo 16 ja ke 8.5. klo 16

Päätös

                                      Asiat saatettiin kirkkoneuvoston tietoon.                                      

MUUT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 9

Päätös

                                      Muita asioita ei ollut.                                   

VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

§ 10

                                      Annetaan liitteen 1 mukainen valitusosoitus.

Päätös                          

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 11

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.10.

 

==================================

 

KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA                                                   2/2019

 

 

Kokousaika                   Ke 27.3.2019 klo 16 -

 

Kokouspaikka               Seurakuntatalo, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet                           Arja Huuskonen                      kirkkoherra, puheenjohtaja

                                      Erkki Pietiläinen                      kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja          

                                      Jämsén Reijo                           jäsen

                                      Kangasluoma Taina                jäsen                 

                                      Mattola Tauno                         jäsen

                                      Niemi Harri                             jäsen

                                      Rauhala Sanna                        jäsen

                                      Sorri Annikki                          jäsen

                                      Kivinen Paula                         varajäsen

Muut saapuvilla            

olleet                                                                                    

                                      Terttu Paananen                      valtuuston varapuheenjohtaja

                                      Anna-Maija Ojala                    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Poissa

                                      Hjelmeroos-Haapasalo Heli    jäsen                 

                                      Lauri Mielityinen                    valtuuston puheenjohtaja

 

Asiat                              § 12-25

 

Valitusosoitus                Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 24

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________   

                                      puheenjohtaja                               pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on                 Pihtipudas ___ __2019

tarkastettu                     

                                      ____________________       ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja               pöytäkirjantarkastaja

 

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherran-

virastossa                       28.3.-18.4.2019

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu    Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 19.3.-18.4.2019

 

Allekirjoitus                   ____________________

 

KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 

§ 12

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Lisäksi on voimassa, mitä kirkkoneuvosta on säädetty (KL 10 luku 3 § ja KJ 9. luku 1 §).

Kokouskutsu on lähetettävä 3 päivää ennen kokousta ja esityslista 3 päivää ennen kokousta.

 

Kokouskutsu ja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 19.3.2019.

Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkoneuvosto

§ 13

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan 27.3.2019 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 19.3.-18.4.2019 väliseksi  ajaksi.

Päätös                               

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Annikki Sorri ja Taina Kangasluoma.

 

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoneuvosto

§ 14

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/YLITYKSET

Kirkkoneuvosto

§ 15

Pihtiputaan seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätös on valmistunut. Talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuuston osalta pääluokkataso. Pääluokittain määrärahat ylittyvät hallintoelinten, seurakunnallisen toiminnan ja kiinteistötoimen osalta. Ylitykset selittää pääasiassa odotettua pienemmillä tuloilla, henkilöstökulujen nousulla ja kiinteistöjen remonteilla.

Kirkolliset vaalit -365,88, Ilmoituskulut.

Taloushallinto -1 184,54, Kipa-, palkka- ja pankkikulut.

Kirkonkirjojen pito -1935,60, tulopuoli odotettua pienempi, korvaukset muilta srk:lta kirjattu JP-elämään.

Muu yleishallinto -2 001,01, It-palvelut ja tapaturmakulut.

Jumalanpalveluselämä -509,51, Henkilöstökulut.

Hautaansiunaaminen -8 682,07, Henkilöstökulut, korvaukset muilta srk:lta kirjattu JP-elämään.

Muut kirkolliset toimitukset, 4 627,64. Henkilöstökulut, korvaukset muilta srk:lta kirjattu JP-elämään.

Aikuistyö -254,28, Henkilöstökulut, Maksutuotot toteutuneet pienempinä.

Muut seurakuntatilaisuudet -1 296,33, Henkilöstökulut, puhelin-, koulutus,-ravitsemus- ja ohjelmapalvelut.

Tiedotus ja viestintä -422,93, Mainonta-, kuva- ja taittopalvelut.

Rippikoulu -695,26, Maksutuotot toteutuivat pienempänä.

Nuorisotyö -1 321,45, Henkilöstökulut.

Diakonia, -2045,78, Henkilöstökulut.

Lähetys -3 236,50, Kuljetuspalvelut, annetut avustukset, toimintatuotot jäivät odotettua pienemmiksi.

Kirkonkylän hautatoimi – 1 058,82, Haudankaivupalveluja enemmän.

Pääkirkko -12 919,41, Muu talotekniikka, henkilöstökulut, erityislaitehuollot.

Muurasjärven kirkko -7 564,02, Rak.rak ja kunnossapito ja alueiden rakentaminen.

Seurakuntakeskus Sallila -4 328,60, Muu talotekniikka, it-palvelut, jätehuolto, sähkö, muut koneet ja laitteet.

Metsätalous – 14 986,29, Puun myyntitulot jäivät odotettua pienemmiksi, osa v. 2018 toteutuneista hakkuutuloista tilitetty vasta 2019.

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy edellä mainitut ylitykset.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

TILINPÄÄTÖS 2018

Kirkkoneuvosto

§ 16

Seurakunnan on Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 pykälän mukaan laadittava tilikaudelta tilinpäätös. Seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä sekä soveltuvin osin kirjanpitolakia (KPL 1336/1997). Jos kirkkolain ja -järjestyksen säännökset poikkeavat kirjanpitolain säännöksistä, noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä.

Pihtiputaan seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätökseen liittyvät numero-osuudet ovat valmistuneet laskentakeskus Kipan toimesta. 

Talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuuston osalta pääluokkataso. Pääluokittain ylitykset hallintoelimissä 1 377,17 €, seurakunnallisessa toiminnassa 17 084,32 € ja kiinteistötoimessa 33 425,86 €. Ylitykset johtuvat suurimmalta osin odotettua paljon pienemmistä tuloista, henkilöstökulujen kohoamisesta ja Muurasjärven kirkon, varaston ja pääkirkon remonteista.  Liite 1 tasekirja vuodelta 2018.

Taloudellinen tilanne on paljon huonompi kuin miltä se talousarviota tehtäessä näytti. Seurakunta joutui palauttamaan vuodelta 2017 kirkollisverotuloja 88 275 € ja v. 2018 ennakkoperinnän oikaisuna 14 591 €. Tilinpäätöksessä alijäämä oli 100 124, 19 € eli 49 149, 19 € suurempi kuin odotettiin. Tulosta heikensi odottamattomat Muurasjärven kirkon huoltorakennuksen katon korjauskulut ja pääkirkon paloilmaisinten ajan tasalle saattaminen. Henkilöstömenot toteutuivat 13 956,94 € arvioitua suurempina, vaikka edelliseen vuoteen verrattuna säästöä henkilöstökuluissa kertyikin 38 082,29 €. Metsätalouden myyntitulot olivat 12 533,60 € talousarviossa arvioitua pienemmät.

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy pääluokkien hallintoelimet, seurakunnallinen toiminta ja kiinteistötoimi ylitykset. Kirkkoneuvosto hyväksyy ja esittää edelleen kirkkovaltuustolle vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä. Samalla kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2018 tuloksen alijäämä

100 124,19 € katetaan edellisten tilikausien ylijäämistä.

 

Kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilit ja antaa ne tilintarkastajien tarkastettavaksi. LAVA merkittävä.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

PITOPALVELUSOPIMUS MYLLYNEN

§ 17

Jaana Myllynen/RajalanRiihi on anonut lupaa pitopalvelun järjestämiseen Sallilassa, Tahkoniemessä ja Muurasjärven seurakuntatalossa.

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto päättää myöntää Jaana Myllyselle oikeuden järjestää pitopalvelua seurakunnan tiloissa. Sopimus voidaan solmia, kun hän on toimittanut omavalvontasuunnitelman ja kopiot työntekijöiden hygieniapasseista.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

YHTEISVASTUUTILITYKSEN TARKASTAJAN VALINTA

§ 18

Aiemmin yhteisvastuutilitykset on tarkastanut talouspäällikkö, mutta se ei ole ohjeistuksen mukaan enää mahdollista.

 

Talouspäällikön esitys

                                      Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan yhteisvastuutilityksen tarkastajan.

Päätös

                                      Kirkkoneuvosto valitsi Reijo Jämsénin yhteisvastuutilityksen tarkastajaksi.

HAUTAPAIKKA-ANOMUS TIAINEN

Kirkkoneuvosto

§ 19              

Esko Vilho Tiainen haluaa varata hautapaikan itselleen osastolta XIV n:o 202 ja vaimolleen Raili Annikki Tiaiselle osastolta XIV n:o 203. Paikat halutaan omaisten viereen. Paikkojen varaamiselle ei ole estettä.

 

Talouspäällikkö

                                      Kirkkoneuvosto myöntää pyynnön mukaiset paikat Esko ja Annikki Tiaiselle.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

HAUTAPAIKKA-ANOMUS LAAHANEN

Kirkkoneuvosto

§ 20

Annikki Tiainen haluaa varata hautapaikan sisarelleen Aune Helena Laahaselle osastolta XIV n:o 168 vanhempien viereen. Paikan varaamiselle ei ole estettä.

 

Talouspäällikkö

                                      Kirkkoneuvosto myöntää pyynnön mukaisen paikan Helena Laahaselle.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

RIPPIKOULUN KOKONAISSUUNNITELMA 2019

Kirkkoneuvosto

§ 21

                      Kirkkoneuvosto hyväksyy vuosittain seurakunnan rippikoulusuunnitelman.

Rippikoulun kokonaiskesto on puoli vuotta ja se sisältää opetusta noin 80 tunnin verran. Rippikoulu päättyy leirijakson jälkeen konfirmaatioon.

Aloitus

Seurakunnan nuorisotyönohjaaja ja seurakuntapastori vierailevat Putaanvirran koulun 8-luokkalaisten oppitunneilla syksyllä 2018 ja jakavat vuoden 2019 rippikoulun infon ja ilmoittautumislomakkeet. Lomakkeet palautetaan seurakunnan nuorisotoimistoon 2.11.2018 mennessä. Ilmoittautumisien perusteella nuoret jaetaan kahteen rippikouluryhmään. Seitsemän Pihtiputaalaista nuorta käy rippikoulunsa leirijakson muualla kuin kotiseurakunnassaan. He suorittavat Pihtiputaalla tutustumisjakson, jossa osallistutaan erilaisiin kotiseurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin ja tutustutaan seurakunnan toimintaan ja sen työntekijöihin.

Tutustumisjakso (kotiseurakuntaan)

Rippikoulun tutustumisjakso alkaa sunnuntaina 2.12.2018 Jumalanpalveluksella pääkirkossa ja rippikouluinfolla seurakuntakeskus Sallilassa. Tuolloin rippikoululaiset saavat tietää rippikouluryhmänsä ja he perheineen saavat tietoa rippikouluprosessista. Rippikoululaisille jaetaan rippikoulukortit tutustumisjakson suorittamista varten.

Tilaisuuksia, joista nuoret saavat merkintöjä rippikoulukortteihinsa:

 1. Kauneimmat joululaulut (joulukuu 2018)

 2. Rippikouluryhmän oma tutustumisilta Sallilan alakerrassa

 3. Valoa Yössä –konserttiretki Haapajärvelle. Vaihtoehto: osallistuminen Avalon-kuoron konserttiin pääkirkossa.

 4. Jumalanpalvelus- ja ehtoollisopetus sekä käytännön messutehtävät

 5. Yhteisvastuukeräys (aloitus Sallilan seurakuntasalissa). Vaihtoehto: diakoninen palvelutehtävä toukokuussa.

 6. Kiirastorstain messu tai Pääsiäisyön messu

 7. Yksi Nuortenilta

 8. Kaksi messukäyntiä

 9. Yksi vapaavalintainen Pihtiputaan seurakunnan tapahtuma (esim. nuortenilta, messu, konsertti)

Lisäksi rippikoululaisten huoltajille järjestetään seurakuntakeskus Sallilassa vanhempaintapaaminen sinä sunnuntaina, kun rippikouluryhmä on messun palveluryhmänä.

Leirijakso

Pihtiputaan seurakunnan järjestämä rippikoululeiri kestää rippikoululaisille kahdeksan päivää ja työntekijöille yhdeksän päivää. Leirijakson hinta on 90 euroa paikallisille ja ulkopaikkakuntalaisille 160 euroa. Leirillä rippikoululaisille jaetaan Raamattu.

Uuden rippikoulusuunnitelman tarkoituksena on muun muassa vahvistaa nuorten osallisuutta rippikoulussa ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi Pihtiputaan seurakunnan työntekijät ovat suunnitelleet monipuolisia menetelmiä ja oppimiskokonaisuuksia. Leiriohjelma rakennetaan uutta rippikoulusuunnitelmaa mukaillen siten, että leirillä on monipuolista ohjelmaa ja opittavia asioita käydään nuoria osallistavasti. Vaikka kokonaissuunnitelmassa puhutaan oppitunneista, niiden rakenne ei ole perinteisten oppituntien kaltainen vaan toiminnallisia elementtejä on enemmän. Leiripäivät teemoitellaan, jotta kristinuskon ydinasiat tulevat rippikoulussa käytyä läpi niin opetuksessa, jumalanpalveluselämässä, iltaohjelmissa kuin vapaa-ajallakin.

Rippikoululeirit ovat savuttomia ja päihteettömiä. Rippikoululeirille järjestetään vierailuaika vanhemmille ja huoltajille. Rippikoulua käyvän nuoren kummit kutsutaan siunaamaan nuori konfirmaatiojuhlaan.

Rippikoululeirit 2019

Tahkoniemi 1 -rippikoululeiri 11.-18.6.2019 Tahkoniemen leirikeskuksessa. Konfirmaatio Pihtiputaan kirkossa sunnuntaina 23.6.2018 klo 10. Isosia 7 ja rippikoululaisia 20. Leirin henkilökunta:

 • seurakuntapastori Erkki Lavanti (turvallisuusvastaava, opetus, vapaa-aika: paikalla kokoajan

 • nuorisotyönohjaaja Sanna Kettunen (varaturvallisuusvastaava, opetus, vapaa-aika: paikalla kokoajan)

 • kesätyöntekijä (opetus, vapaa-aika: paikalla kokoajan)

 • kanttori Johanna Kinnunen (opetus, vapaa-aika: paikalla tarvittaessa)

 • emäntä Oili Parkkonen ja apuemäntä Katja Montonen

  Tahkoniemi 2 -rippikoululeiri 23.-30.7.2019 Tahkoniemen leirikeskuksessa. Konfirmaatio Pihtiputaan kirkossa sunnuntaina 4.8.2019 klo 10. Isosia 7 ja rippikoululaisia 18. Leirin henkilökunta:

 • nuorisotyönohjaaja Sanna Kettunen (turvallisuusvastaava, opetus, vapaa-aika: paikalla kokoajan, ei konfirmaatiossa)

 • kirkkoherra Arja Huuskonen (varaturvallisuusvastaava, opetus, vapaa-aika: paikalla kokoajan)

 • kanttori Johanna Kinnunen (opetus, vapaa-aika: paikalla kokoajan)

 • kesätyöntekijä (opetus, vapaa-aika: paikalla kokoajan)

 • emäntä Oili Parkkonen ja apuemäntä Katja Montonen

  Muuta                                                                                                                         Syksyllä järjestetään nuorten innostuksen ja henkilöstöresurssien mukaan yksi tai useampi jatkorippikoulu. Kyseessä on nuorille vapaaehtoinen yhden vuorokauden mittainen leiri tai yksi ilta, jossa nuoria innostetaan erityisesti syksyllä alkavaan isoskoulutukseen. Kokonaissuunnitelman on tehnyt nuorisotyönohjaaja Sanna Kettunen. Kokouksessa kierrätetään neuvoston jäsenten nähtäväksi ilmoittautumislomake ja kevään kirje rippikoululaisten kotiin.

  Kirkkoherran

  esitys            

  Kirkkoneuvosto hyväksyy rippikoulutyön kokonaissuunnitelman vuodelle 2019. LAVA merkittävä.

  Päätös

                        Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 22                                     

Päätös

                                      Kirkkoneuvostolle saatettiin tiedoksi tulevat tapahtumat:

                                      3.4. klo 12 Tulevaisuuden suuntaviivat – strategiatyöskentely.

                                      10.4. klo 17.30 Luottamushenkilökoulutus Viitasaarella

                                      8.5. klo 16 Kirkkoneuvoston kokous

                                      22.5. klo 18 Kirkkovaltuuston kokous

MUUT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 23

Päätös

Annikki Sorrin esityksestä päätettiin, että järjestettäisiin hautausmaalla nähtävyyskierros.

                                     

VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

§ 24

Päätös                           Annetaan liitteen 2 mukainen valitusosoitus.

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 25

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.27.

 

==================================

 

 

KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA                                                    3/2019

 

Kokousaika                   Ke 8.5.2019 klo 16 -

 

Kokouspaikka                Seurakuntatalo, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet                           Arja Huuskonen                      kirkkoherra, puheenjohtaja

                                      Erkki Pietiläinen                      kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja             

                                      Hjelmeroos-Haapasalo Heli      jäsen

                                      Jämsén Reijo                           jäsen

                                      Kangasluoma Taina                 jäsen                 

                                      Mattola Tauno                         jäsen

                                      Niemi Harri                             jäsen

                                      Rauhala Sanna                         jäsen

                                      Sorri Annikki                          jäsen

                                     

Muut saapuvilla             

olleet                            

                                                        

                                      Lauri Mielityinen                     valtuuston puheenjohtaja

                                      Terttu Paananen                       valtuuston varapuheenjohtaja

                                      Anna-Maija Ojala                    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

 

                                     

                                     

Asiat                              § 26-37

 

Valitusosoitus                Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 36

 

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________   

                                      puheenjohtaja                                pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja on                 Pihtipudas ___ __2019

tarkastettu                     

                                      ____________________          ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja                pöytäkirjantarkastaja

 

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherran-

virastossa                       9.5.-7.6.2019

 

 

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu     Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 25.4.-7.6.2019

 

Allekirjoitus                   ____________________

 

 

 

 

KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 

§ 26

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Lisäksi on voimassa, mitä kirkkoneuvosta on säädetty (KL 10 luku 3 § ja KJ 9. luku 1 §).

Kokouskutsu on lähetettävä 3 päivää ennen kokousta ja esityslista 3 päivää ennen kokousta.

 

Kokouskutsu ja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 25.4.2019.

Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkoneuvosto

§ 27

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan 8.5.2019 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 25.4.-7.6.2019 väliseksi  ajaksi.

Päätös                               

Pöytäkirjantarkastajiksi valíttiin Sanna Rauhala ja Tauno Mattola.

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoneuvosto

§ 28

 

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös                                                                                                                                                    

                                      Esityslista hyväksyttiin yhdellä lisäyksellä pykälään Muut asiat § 35.

 

 

 

TILINPÄÄTÖS 2018

Kirkkoneuvosto § 16/27.3.2019

Seurakunnan on Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 pykälän mukaan laadittava tilikaudelta tilinpäätös. Seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä sekä soveltuvin osin kirjanpitolakia (KPL 1336/1997). Jos kirkkolain ja -järjestyksen säännökset poikkeavat kirjanpitolain säännöksistä, noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä.

Pihtiputaan seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätökseen liittyvät numero-osuudet ovat valmistuneet laskentakeskus Kipan toimesta. 

Talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuuston osalta pääluokkataso. Pääluokittain ylitykset hallintoelimissä 1 377,17 €, seurakunnallisessa toiminnassa 17 084,32 € ja kiinteistötoimessa 33 425,86 €. Ylitykset johtuvat suurimmalta osin odotettua paljon pienemmistä tuloista, henkilöstökulujen kohoamisesta ja Muurasjärven kirkon, varaston ja pääkirkon remonteista.  Liite 1 tasekirja vuodelta 2018.

Taloudellinen tilanne on paljon huonompi kuin miltä se talousarviota tehtäessä näytti. Seurakunta joutui palauttamaan vuodelta 2017 kirkollisverotuloja 88 275 € ja v. 2018 ennakkoperinnän oikaisuna 14 591 €. Tilinpäätöksessä alijäämä oli 100 124, 19 € eli 49 149, 19 € suurempi kuin odotettiin. Tulosta heikensi odottamattomat Muurasjärven kirkon huoltorakennuksen katon korjauskulut ja pääkirkon paloilmaisinten ajan tasalle saattaminen. Henkilöstömenot toteutuivat 13 956,94 € arvioitua suurempina, vaikka edelliseen vuoteen verrattuna säästöä henkilöstökuluissa kertyikin 38 082,29 €. Metsätalouden myyntitulot olivat 12 533,60 € talousarviossa arvioitua pienemmät.

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy pääluokkien hallintoelimet, seurakunnallinen toiminta ja kiinteistötoimi ylitykset. Kirkkoneuvosto hyväksyy ja esittää edelleen kirkkovaltuustolle vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä. Samalla kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2018 tuloksen alijäämä

100 124,19 € katetaan edellisten tilikausien ylijäämistä.

Kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilit ja antaa ne tilintarkastajien tarkastettavaksi. LAVA merkittävä.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 Kirkkoneuvosto

§ 29

Tilintarkastus on suoritettu 23.4.2019 ja siitä on annettu erillinen tilintarkastuskertomus. Liite 1.

 

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuustolle tilintarkastuskertomuksen ja esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden seurakunnan tilejä ja hallintoa hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 2018.

 

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

METSÄNHOITOKULUT

Kirkkoneuvosto

§ 30

Talousarviossa metsänhoitokuluihin on varattu vuodelle 2019 vain 2500 €. Nyt kuitenkin MHY:n työntekijän laskelmien mukaan olisi tulossa kuluiltaan huomattavasti suurempia menoja, esim. hakkuita, joihin tulisi tehdä ennakkoraivaus n. 3000 € + alv ja taimikonhoitoa 2825 € + alv, sekä metsänistutuksia ym. Kaikkiaan kustannukset nousevat lähelle 12 000 €. Hakkuutuloja on arvioitu 37 000 €:n edestä, kulut jakautuisivat mahdollisesti kahdelle vuodelle, kuten myös mahdolliset tulotkin. Talousarvioita suunnitellessa eivät nämä hoitotyöt olleet tiedossa, koska suunnitelmaa ei saatu syksyllä MHY:ltä.

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto myöntää luvan ylittää talousarvion metsänhoitotöiden osalta, jotta voidaan varmistaa hakkuut ja metsän uudistaminen ja hoitotoimenpiteet.

Päätös

Päätettiin toteuttaa istutukset ja tehdään lisäselvityksiä ennakkoraivaustarpeesta ja laskelmat Metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Asiasta päätetään lopullisesti seuraavassa kokouksessa.

 

TALOUSTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 31

Seurakunnan taloustilanne on huonontunut vuosi vuodelta. Viimeisten kolmen vuoden tulos on ollut negatiivinen ja vuosikatekin on ollut miinusmerkkinen. Talouden tasapainottamiseksi on henkilökuntaa vähennetty eläköitymisten yhteydessä, mutta sekään ei ole auttanut. Seurakunnan jäsenistöä kuolee tai muuttaa pois enemmän kuin syntyy tai muuttaa paikkakunnalle. Seurakunnan huonon taloustilanteen vuoksi on ryhdyttävä vaikuttavampiin tasapainottamistoimiin.

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto valitsee työryhmän, joka selvittää keinoja huonon taloustilanteen korjaamiseksi.

 

Päätös

                                      Työryhmää ei perusteta. Asioita käsitellään kirkkoneuvoston kokouksissa.

 

 

HENKILÖKUNNAN LOMAT

Kirkkoneuvosto

§ 32

Kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy työntekijöiden kesälomat. Kirkkoherran lomat hyväksyy tuomiokapituli ja kirkkoherra hyväksyy seurakuntapastorin lomat. Oheisessa taulukossa myös tiedoksi pappien lomat.

                                           

Talouspäällikön

esitys                                  

Kirkkoneuvosto hyväksyy työntekijöiden kesälomat seuraavan ehdotuksen mukaan ja myöntää Armi Siekkiselle luvan jättää itselleen säästövapaata 15 päivää.

 

 

VL jäljellä

Ajankohta 1

Ajankohta 2

Ajankohta 3

Ajankohta 4

Jää

Arja Huuskonen

13+38

27.5.-1.6.

3.6.-8.6.

10.6.

13.7.-19.7.

21.8.-1.9.

28

Erkki Lavanti

38

24.6.-7.7.

15.-21.7

 5.-18.8.

 

23

Johanna Kinnunen

29

14.8.-1.9.

 

 

 

14

Merja Koskela

33

24.6.-20.7.

 

 

 

13

Anna-Maija Ojala

38

15.7.-11.8.

 

 

 

18

Armi Siekkinen

(10 S) 38

24.6 - 14.7

 

 

 

8

Mirjami Huttunen

29

15.7- 11.8.

 

 

 

9

Oili Parkkonen

38

24.6.-21.7.

14.10.-20.10.

 

 

13

Katja Montonen

38

24.6.-21.7.

18.10.

23.12.-4.1.

24.2.-29.2.

6

Sanna Kettunen

24

7.8.-30.8.

 

 

 

6

 

                     

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

HENKILÖKUNNAN LOMARAHAVAPAAT

Kirkkoneuvosto

§ 33

 

Kirkkoneuvosto hyväksyy lomarahavapaiden määrät. Lomarahaleikkauksista johtuen työntekijä voi vaihtaa lomarahoista maksimissaan 11 vapaapäivää. Lomarahavapaan määrään vaikuttavat palvelusvuodet ja työssäoloaika.

                                         

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy seuraavat lomarahavapaiden määrät. Lomarahavapaiden ajankohdat sovitaan esimiehen kanssa siten, että ne haittaavat mahdollisimman vähän seurakunnan toimintaa.

 

                                     

                                     

 

Päivät kpl

Arja Huuskonen

 

Erkki Lavanti

11

Johanna Kinnunen

4

Merja Koskela

5

Armi Siekkinen

7

Anna-Maija Ojala

5

Oili Parkkonen

7

Mirjami Huttunen

5

Katja Montonen

 

Sanna Kettunen

4

                                           

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 34

                                      Kirkkoneuvoston tietoon saatettiin seuraavat asiat:

                                      Sairaalasielunhoidon pöytäkirja

                                      Talouspäällikön viranhaltijapäätös 1/2019

                                      Kirkkoneuvoston kokous ti 18.6. klo 17

                                      Kirkkovaltuuston kokous ke 26.6. klo 18.

Päätös

                                      Asiat saatettiin kirkkoneuvoston tietoon.

 

MUUT ASIAT/HAUTAMUISTOMERKKI PASANEN

Kirkkoneuvosto

§ 35

                                      Helli Pasanen anoo lupaa asennuttaa 10 cm sallittua leveämpi kivi        

                                      puolisonsa Matin haudalle. Pohjakivi on sallituissa mitoissa.

 

Talouspäällikön esitys

                                      Helli Pasaselle myönnetään lupa kiven asennuttamiseen.

 

Päätös

                                      Asiat hyväksyttiin yksimielisesti.

VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

§ 36

Päätös                           Annetaan liitteen 2 mukainen valitusosoitus.

 

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 37

Päätös

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.50.

 

 

 

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA                                                    4/2019

 

 

Kokousaika                   Ke 22.5.2019 klo 18 -

 

Kokouspaikka                Seurakuntatalo, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet                           Arja Huuskonen                      kirkkoherra, puheenjohtaja

                                      Erkki Pietiläinen                      kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja             

                                      Hjelmeroos-Haapasalo Heli      jäsen

                                      Jämsén Reijo                           jäsen

                                      Kangasluoma Taina                 jäsen                 

                                      Mattola Tauno                         jäsen

                                      Niemi Harri                             jäsen

                                      Rauhala Sanna                         jäsen

                                      Sorri Annikki                          jäsen

                                     

Muut saapuvilla             

olleet                            

                                                        

                                      Terttu Paananen                       valtuuston varapuheenjohtaja

                                      Anna-Maija Ojala                    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

 

Poissa

                                      Lauri Mielityinen                     valtuuston puheenjohtaja

                                     

                                     

Asiat                              § 38-47

 

Valitusosoitus                Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 46

 

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________   

                                      puheenjohtaja                                pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja on                 Pihtipudas ___ __2019

tarkastettu                     

                                      ____________________          ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja                pöytäkirjantarkastaja

 

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherran-

virastossa                       23.5.-20.6.2019

 

 

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu     Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 13.5.-20.6.2019

 

Allekirjoitus                   ____________________

 

 

 

 

KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 

§ 38

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Lisäksi on voimassa, mitä kirkkoneuvosta on säädetty (KL 10 luku 3 § ja KJ 9. luku 1 §).

Kokouskutsu on lähetettävä 3 päivää ennen kokousta ja esityslista 3 päivää ennen kokousta.

 

Kokouskutsu ja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 15.5.2019.

Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkoneuvosto

§ 39

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan 22.5.2019 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 13.5.-20.6.2019 väliseksi ajaksi.

Päätös                               

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heli Hjelmeroos-Haapasalo ja Reijo Jämsén.

 

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoneuvosto

§ 40

 

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

HAAPANIEMEN TONTIT

Kirkkoneuvosto

§ 41

Haapaniemen omakotitontit eivät ole kiinnostaneet ostajia, vaikka niistä on ollut pieniä ilmoituksia silloin tällöin lehdissä ja internetissä. Tonteilla ei ole omaa rantaa vaan yhteisranta. Hinta on ollut 12 € neliö. Rantatonttienkin hinta ovat jääneet reilusti alle tuon lopullisesti toteutuneissa kaupoissa, kun maan pehmeyden vuoksi ostajille jouduttiin palauttamaan osa kauppahinnasta.

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto päättää laskea Haapaniemen tonttien hintaa hintaan 9 €/neliö. Tällöin hinnat olisivat 28 458 €-34 857 € riippuen tontin koosta.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

METSÄNHOITOKULUT

Kirkkoneuvosto § 30

Talousarviossa metsänhoitokuluihin on varattu vuodelle 2019 vain 2500 €. Nyt kuitenkin MHY:n työntekijän laskelmien mukaan olisi tulossa kuluiltaan huomattavasti suurempia menoja, esim. hakkuita, joihin tulisi tehdä ennakkoraivaus n. 3000 € + alv ja taimikonhoitoa 2825 € + alv, sekä metsänistutuksia ym. Kaikkiaan kustannukset nousevat lähelle 12 000 €. Hakkuutuloja on arvioitu 37 000 €:n edestä, kulut jakautuisivat mahdollisesti kahdelle vuodelle, kuten myös mahdolliset tulotkin. Talousarvioita suunnitellessa eivät nämä hoitotyöt olleet tiedossa, koska suunnitelmaa ei saatu syksyllä MHY:ltä.

                                      Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto myöntää luvan ylittää talousarvion metsänhoitotöiden osalta, jotta voidaan varmistaa hakkuut ja metsän uudistaminen ja hoitotoimenpiteet.

                                      Päätös

Päätettiin toteuttaa istutukset ja tehdään lisäselvityksiä ennakkoraivaustarpeesta ja laskelmat Metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Asiasta päätetään lopullisesti seuraavassa kokouksessa.

Kirkkoneuvosto

§ 42

Metsänhoitoyhdistykseltä saatiin lisäselvityksiä ennakkoraivaustarpeesta. Kyseisissä ensiharvennuksissa se on välttämätöntä, mutta yhden harvennuskuvion voisi jättää mahdollisesti ennakkoraivaamatta. Ostajat vaativat ennakkoraivausta. Puunmyyntikuluista toteutuisi osa tänä vuonna, osa ensi vuonna, joten kustannukset olisivat tänä vuonna 4990 € + alv. Loput kuluista jäisi ensi vuodelle, koska osa hakkuista ja hoitotoimista toteutuisivat vasta ensi vuonna.

 

Talouspäällikön esitys

                                      Kirkkoneuvosto päättää työkohteista, jotka toteutetaan tänä vuonna.

Päätös

Kirkkoneuvosto myöntää luvan ylittää talousarvion metsänhoitotöiden osalta, jotta voidaan varmistaa hakkuut ja metsän uudistaminen ja hoitotoimenpiteet.

 

TALOUSASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 43

Seurakunnan taloustilanne on huonontunut vuosi vuodelta. Viimeisten kolmen vuoden tulos on ollut negatiivinen ja vuosikatekin on ollut miinusmerkkinen. Talouden tasapainottamiseksi on henkilökuntaa vähennetty eläköitymisten yhteydessä, mutta sekään ei ole auttanut. Seurakunnan jäsenistöä kuolee tai muuttaa pois enemmän kuin syntyy tai muuttaa paikkakunnalle. Seurakunnan huonon taloustilanteen vuoksi on ryhdyttävä vaikuttavampiin tasapainottamistoimiin.

 

Talouspäällikön esitys

Kirkkoneuvosto pohtii keinoja huonon taloustilanteen korjaamiseksi ja päättää seuraavasta kokoontumisesta tai muista jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti, että pyritään suunnittelemaan talousarvio siten, että eri työaloilta, mistä suinkin on mahdollista saataisiin 5 %:n säästöt ja myös koulutuskuluista säästettäisiin. Valmistellaan Pyhäsalon tonttien myyntiä.

 

TYHJÄN SYLIN MUISTOMERKIN TEKSTI

Kirkkoneuvosto

§ 44

Kirkkoneuvosto päätti Tyhjän sylin muistomerkin paikasta viime syksynä.

Talouspäällikön

Kirkkoneuvosto päättää Tyhjän sylin muistomerkkiin laitettavasta tekstistä ja muistomerkkityypistä, otetaanko luonnonkivi vai veistetty kivi.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti, että kiveä tai laattaa kysytään paikalliselta kivifirmalta ja siihen laitetaan tekstiksi ”Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän…Psalmista 34 ja Syli tyhjänä.

 

 

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 45

                                      Kirkkoneuvoston tietoon saatettiin seuraavat asiat:

                                      Talouspäällikön viranhaltijapäätös 2/2019.

                                      Luottotappiot 14,50 €.

                                      Kirkkoneuvoston kokous ti 18.6. klo 17  

                                      Kirkkovaltuuston kokous 26.6. klo 18

Päätös

                                      Asiat saatettiin kirkkoneuvoston tietoon.

 

VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

§ 46

Päätös                           Annetaan liitteen 1 mukainen valitusosoitus.

 

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 47

Päätös

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.52.

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA                                                    5/2019
 

Kokousaika                   Ti 18.6.2019 klo 17 -

 

Kokouspaikka                Seurakuntatalo, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet                           Arja Huuskonen                      kirkkoherra, puheenjohtaja

                                      Erkki Pietiläinen                      kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja             

                                      Hjelmeroos-Haapasalo Heli      jäsen

                                      Jämsén Reijo                           jäsen

                                      Kangasluoma Taina                 jäsen                 

                                      Mattola Tauno                         jäsen

                                      Niemi Harri                             jäsen

                                      Rauhala Sanna                         jäsen

                                      Sorri Annikki                          jäsen

                                     

Muut saapuvilla             

olleet                            

                                                        

                                      Lauri Mielityinen                     valtuuston puheenjohtaja

                                      Terttu Paananen                       valtuuston varapuheenjohtaja

                                      Anna-Maija Ojala                    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

 

                                     

                                     

Asiat                              § 48-60

 

Valitusosoitus                Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 59

 

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________   

                                      puheenjohtaja                                pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja on                 Pihtipudas ___ __2019

tarkastettu                     

                                      ____________________          ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja                pöytäkirjantarkastaja

 

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherran-

virastossa                       19.6.-16.7.2019

 

 

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu     Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 12.6. -16.7.2019

 

Allekirjoitus                   ____________________

 

 

 

 

KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 

§ 48

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Lisäksi on voimassa, mitä kirkkoneuvosta on säädetty (KL 10 luku 3 § ja KJ 9. luku 1 §).

Kokouskutsu on lähetettävä 3 päivää ennen kokousta ja esityslista 3 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 12.6.2019.

Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkoneuvosto

§ 49

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan 18.6.2019 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 12.6.-16.7.2019 väliseksi ajaksi.

Päätös                               

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Niemi ja Seppo Jetsonen.

 

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoneuvosto

§ 50

 

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

LAPUAN HIIPPAKUNNAN ALUEELLISEEN KESKUSREKISTERIIN LIITTYMINEN Kirkkoneuvosto                                                                                                                                  51 §

Kirkkohallituksen täysistunto linjasi marraskuussa 2015, että kirkonkirjojenpito toteutetaan tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä. Täysistunnon linjausten perusteena olivat kirkonkirjojenpidosta tehdyt johtopäätökset. Hankkeen aikataulu määriteltiin siten, että alueellisten keskusrekisterien muodostamiseen ryhdyttäisiin viimeistään vuonna 2017 (yleiskirje nro 27/2015). Aluekeskusrekistereiden perustaminen ei ole kuitenkaan edennyt täysistunnon vuonna 2015 linjaamassa aikataulussa. Kirkkohallituksen täysistunto linjasi joulukuussa 2018 pidetyssä kokouksessa, että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla keskitettyinä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Seurakuntien tulee siten tehdä päätöksiä keskusrekisteriin liittymisestä tai sen muodostamisesta. Keskittäminen tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2021 jälkeen enää hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, vaan ne tehdään seurakuntien muodostamissa aluekeskusrekistereissä. Keskittämisessä on otettava huomioon seurakuntalaisten palveleminen ja toiminta sekä suomen että ruotsin kielellä. Keskittäminen mahdollistaa seurakuntien keskittymisen kirkon perustehtävään. 

Lapuan hiippakunnassa on suunniteltu ja valmisteltu perustettavaksi Lapuan hiippakunnan alueellinen keskusrekisteri, jonka piiriin tulisivat kaikki Lapuan hiippakunnan seurakunnat, pois lukien ne seurakunnat, jotka ovat jo osa toista keskusrekisteriä. Hankkeen ohjausryhmänä ovat toimineet lääninrovastit, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja Jyväskylän seurakunnan Tuomas Palola. Hanketta on valmisteltu vuodesta 2017 lukien ja keskusrekisterin oli alun perin tarkoitus aloittaa 1.1.2019. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista digitaalisten aineiston tarkastuksen keskeneräisyydestä johtuen. Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin isäntäseurakuntana on suunniteltu toimivan Jyväskylän seurakunta. 

Keskusrekisterin on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2020. Seurakuntien tulee tehdä valtuustoissaan päätös keskusrekisteriin liittymisestä heinäkuun 2019 alkuun mennessä ja ilmoittaa päätöksestään tuomiokapitulin lakimiesasessorille. Keskusrekisterin johtaja aloittaa tehtävässään 1.9.2019 mennessä, jonka jälkeen aloitetaan keskusrekisterin muun henkilöstön rekrytointi. Kun kaikkien liittyvien seurakuntien osalta on saatu tiedot, aloittaa tuomiokapituli yhdessä keskusrekisterin aloittavan johtajan kanssa tarkemman valmistelun. 

Keskusrekisteri tulee toimimaan hajautetusti siten, että Jyväskylän toimipisteen lisäksi toimipisteet avataan myös Seinäjoelle ja Vaasaan. Maantieteellinen hajauttaminen on tarkoituksenmukaista henkilöstön rekrytoinnin helpottamiseksi ja monipuolisen osaamisen saamiseksi. Lisäksi on mahdollista, että avataan pienempiä toimipaikkoja alussa. Keskusrekisterin osalta on arvioitu, että henkilöstön tarve on 1 henkilötyövuosi 100 000 jäsentä kohdin. Näin ollen varmuus keskusrekisterin henkilöstön määrästä saadaan vasta kun tiedetään liittyvien seurakuntien määrä. 

Hankkeen ohjausryhmä on linjannut, että mikäli asiassa ei ole lainsäädännöstä johtuvia esteitä, tulee keskusrekisteriin mahdollisesti myöhemmin liittyville seurakunnille liittymismaksu, jolla tasataan keskusrekisterin aloitusvaiheessa liittyneillä seurakunnille mahdollisesti aiheutuneita lisäkustannuksia. Keskusrekisteri on seurakunnille maksullinen. Selvitysvaiheen perusteella arvioidaan, että keskusrekisterin kustannus tulee olemaan seurakunnalle noin 3 euroa/jäsen. Keskusrekisterin tavoit-teena on kuitenkin toiminnan tehostaminen siten, että kustannustaso pysyisi mahdollisimman matalana. Realistisesti arvioiden kuitenkin tehostamisesta saatavat säästö eivät tulle realisoitumaan ensimmäisten toimintavuosien aikana. 

Keskusrekisterille tulee tehtävän sopimuksen lisäksi johtokunta, Kirkkojärjestyksen 16 luvun 2 §:n mukaan, jos seurakunnat haluavat järjestää kirkonkirjojen pitämisen kokonaan tai osaksi yhteiseen keskusrekisteriin. Seurakuntien kirkkovaltuustojen on tehtävä siitä sopimus. Seurakuntien tulee siis liittyä johonkin alueelliseen keskusrekisteriin 2022 mennessä. Päätöksen liittymisestä tekee seurakunnan kirkkovaltuusto. Keskusrekisteriin liittyminen muuttaa olennaisella tavalla kirkkoherranvi-rastojen työtä ja sen johdosta työ virastossa vähenee. Seurakunnan tulee ottaa tämä huomioon henkilöstöresurssejaan pohtiessa. Keskusrekisteriin liittymisen myötä seurakunnan velvoitteet henkilötietojen käsittelyssä ja suojaamisessa kevenevät huomattavasti ja vastuu tietojen oikeellisuudesta siirtyy keskusrekisterille. 

Ohessa on Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin johtosääntö (liite 1) ja sopimus (liite 2), jotka tulee hyväksyä.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Pihtiputaan seurakunta liittyy Lapuan hiippakunnan alueelliseen keskusrekisteriin 1.1.2020 ja hyväksyy alueellisen keskusrekisterin johtosäännön ja sopimuksen. Perustelut: Tietoturvavastuut siirtyvät keskusrekisterille. Keskusrekisteriin liittyminen myöhemmin on kalliimpaa kuin alusta alkaen mukaan lähteminen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin. Keskustelun aikana Tauno Mattola esitti, että Keskusrekisteriin liittymistä siirretään vuodella eteenpäin. Esitystä ei kannatettu.

 

KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2020

Kirkkoneuvosto

§ 52

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on tehdä kirkkovaltuustolle ehdotus seuraavan vuoden veroäyrin hinnaksi. Päätöksen asiasta tekee kirkkovaltuusto.

Talouspäällikön

esitys                            

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Pihtiputaan seurakunnan veroprosentti vuodelle 2020 päätetään säilyttää entisen suuruisena eli vahvistaa veroprosentiksi 1,85. Talouden sopeuttamista yritetään muilla keinoilla.

 

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

HAUTAUSMAAKATSELMUS MUURASJÄRVEN HAUTAUSMAA

Kirkkoneuvosto

§ 53

 

Kirkkoneuvosto suorittaa vuosittain hautausmaan katselmuksen. Hautaustoimen ohjesäännön mukaan katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastuullisen viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta.

  

Edellisvuoden katselmuksessa on esiin tulleet asiat:

Uuden sepelin päälle ajetaan kivituhkaa. Vesipisteiden kehikot huoltomaalataan.

 

Talouspäällikön esitys     

                                      Kirkkoneuvosto suorittaa katselmuksen.

Päätös

Kirkkoneuvosto suoritti katselmuksen. Päätettiin, että pieni portti voidaan tehdä yhdessä muurasjärveläisten kanssa. Reitille ei järjestetä talvikunnossapitoa.

 

HAUTAUSMAAKATSELMUS KIRKONKYLÄN HAUTAUSMAA

Kirkkoneuvosto

§ 54

 

Kirkkoneuvosto suorittaa vuosittain hautausmaan katselmuksen. Hautaustoimen ohjesäännön mukaan katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastuullisen viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta.

  

Edellisvuoden katselmuksessa on esiin tulleet asiat:

Selvitetään sankarihautamuistomerkkien tekstien kunto. Tehdään infokartta hautausmaasta opastemerkkeineen.

 

Talouspäällikön esitys     

                                      Kirkkoneuvosto suorittaa katselmuksen.

Päätös

                                      Kirkkoneuvosto suoritti katselmuksen.

 

PUUNMYYNTITARJOUKSET

Kirkkoneuvosto

55 §

 

Seurakunta on valtuuttanut Mhy Keski-Suomen Pihtiputaan metsäneuvoja Mikael Vesamäen tekemään tarjouspyynnöt seurakunnan metsien ajankohtaisista leimikoista. Tarjouksia on saatu viisi kappaletta. Tarjoukset ovat jättäneet Haapuu Oy, Metsä Group, Mhy:n puunvälitys, Stora Enso ja UPM-Kymmene.

 

Talouspäällikön esitys

 

Kirkkoneuvosto päättää tehdä puukaupat korkeimman tarjouksen tehneen Haapuun kanssa. Hinta-arvio on 42 250 €.

 

Päätös

                   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

POIKKEAVA JUMALANPALVELUKSEN KELLONAIKA

Kirkkoneuvosto

§ 56

Kirkkoneuvoston hyväksynnällä pääkirkon jumalanpalvelus voidaan pitää poikkeavaan kellonaikaan. Sunnuntaina 25.8. kanttorina toimii Martti Hertteli. Hän on aamulla Kinnulan jumalanpalveluksessa ja klo 13.00 Muurasjärven kirkossa. Tästä johtuen pääkirkossa pidettäisiin tuolloin iltakirkko klo 18.00.                             

 

Kirkkoherran esitys:       

Kirkkoneuvosto hyväksyy pääkirkon jumalanpalveluksen poikkeavan kellonajan 25.8. klo 18.00. Iltakirkko on toivottua vaihtelua jumalanpalveluksiin.

 

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                                                

 

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 57

                                      Kirkkoneuvoston tietoon saatettiin seuraavat asiat:

Terveiset AVI:n tarkastuksesta (Kirkon lehterien kaiteet ja sosiaalitilan suihku).

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset 1/2019 ja 2/2019.

Perheneuvonnan yhteisjohtokunnan pöytäkirja liitteineen

As Oy Tahkonpolun asuntoon liittyvät asiat

Tyhjän sylin muistomerkkiin liittyvät asiat

Tahkoniemen keittiön ilmalämpöpumpun hinta

Taloustilanne

                                      Lapuan hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivät 26.10.

Päätös

 

 

MUUT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 58

                                          

      Päätös          

                                      Muita asioita ei ollut.

 

VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

§ 59

                                      Annetaan liitteen 3 mukainen valitusosoitus.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 60

Päätös

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.00.

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA                                                    6/2019

 

 

Kokousaika                   Ke 26.6.2019 klo 17.30-

 

Kokouspaikka                Seurakuntatalo, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet                           Arja Huuskonen                      kirkkoherra, puheenjohtaja

                                      Erkki Pietiläinen                      kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja             

                                      Hjelmeroos-Haapasalo Heli      jäsen

                                      Jämsén Reijo                           jäsen

                                      Kangasluoma Taina                 jäsen                 

                                      Mattola Tauno                         jäsen

                                      Niemi Harri                             jäsen

                                      Puurula Laura                          varajäsen

                                      Sorri Annikki                          jäsen

                                     

Muut saapuvilla             

olleet                            

                                                        

                                      Lauri Mielityinen                     valtuuston puheenjohtaja

                                      Terttu Paananen                       valtuuston varapuheenjohtaja

                                      Anna-Maija Ojala                    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Poissa

                                      Rauhala Sanna                         jäsen

                                     

                                     

Asiat                              § 61-69

 

Valitusosoitus                Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 68

 

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________   

                                      puheenjohtaja                                pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja on                 Pihtipudas ___ __2019

tarkastettu                     

                                      ____________________          ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja                pöytäkirjantarkastaja

 

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherran-

virastossa                       27.6.-16.7.2019

 

 

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu     Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 20.6. -16.7.2019

 

Allekirjoitus                   ____________________

 

 

 

 

KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 

§ 61

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Lisäksi on voimassa, mitä kirkkoneuvosta on säädetty (KL 10 luku 3 § ja KJ 9. luku 1 §).

Kokouskutsu on lähetettävä 3 päivää ennen kokousta ja esityslista 3 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 19.6.2019.

Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Hartautta ei pidetty, koska kirkkovaltuusto kokoontuu tämän kokouksen jälkeen.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkoneuvosto

§ 62

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan 26.6.2019 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 20.6.-16.7.2019 väliseksi ajaksi.

Päätös                               

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Laura Puurula ja Harri Niemi.

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoneuvosto

§ 6.

 

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

NUORISOTYÖNOHJAAJA SANNA KETTUSEN PALKATON VIRKAVAPAA-ANOMUS

Kirkkoneuvosto

§ 64

Nuorisotyönohjaaja Sanna Kettunen on anonut kirkkoneuvostolta palkatonta virkavapautta vuodeksi ajalla 1.9.2019 – 31.8.2020. Hän on saanut kolmivuotisen viran toisesta seurakunnasta. Hakemus liitteenä 1.

 

Kirkkoherran esitys

Kirkkoneuvosto myöntää Sanna Kettuselle palkattoman virkavapaan vuodeksi ajalle 1.9.2019 – 31.8.2020. LAVA huomioitu. Käydyn keskustelun jälkeen kirkkoherra muutti esitystään siten, että Sanna Kettuselle ei myönnetä palkatonta virkavapautta.

Päätös

                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

MÄÄRÄAIKAISEN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN AUKI LAITTAMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 65

Nuorisotyönohjaaja Sanna Kettusen virkavapaan ajaksi on virka laitettava hakuun määräajaksi 1.9.2019 – 31.8.2020. Viran hakuaika on 5.8.2019 asti. Viran vastaanotto on 1.9.2019. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista valitun hakijan on esitettävä rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelyyn liittyen ja hyväksytty lääkärintodistus. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 503 mukainen. Kirkkoneuvosto haastattelee hakijat 15.8. klo 16.00 alkaen.

 

Kirkkoherran

esitys:            Kirkkoneuvosto hyväksyy nuorisotyönohjaajan viran auki laittamisen edellä mainituin ehdoin. Viran hakuilmoitus jaetaan kokouksessa, ja se tallennetaan tiedoksi saatettavaan kansioon. Päätöksellä on merkittävä lapsiasiain vaikutus. Pykälä on aiheeton edellisestä päätöksestä johtuen.

Päätös

                      Todettiin, että pykälä on aiheeton.

                    

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 66

Kirkkoneuvoston tietoon saatettiin seuraavat asiat:

                                     

Päätös

                        Asioita ei ollut.

 

 

MUUT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 67

 

     Päätös            Muita asioita ei ollut.

     VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

§ 68

                                      Annetaan liitteen 2 mukainen valitusosoitus.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 69

Päätös

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.00.

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA                                                    7/2019

 

Kokousaika                   To 11.7.2019 klo 16.00-

 

Kokouspaikka                Seurakuntatalo, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet                           Arja Huuskonen                      kirkkoherra, puheenjohtaja

                                      Erkki Pietiläinen                      kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja             

                                      Jämsén Reijo                           jäsen                                     

                                      Mattola Tauno                         jäsen

                                      Niemi Harri                             jäsen

                                                        

Muut saapuvilla             

olleet                                               

                                      Anna-Maija Ojala                    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Poissa

                                      Rauhala Sanna                         jäsen

                                      Sorri Annikki                          jäsen

                                      Hjelmeroos-Haapasalo Heli      jäsen

                                      Kangasluoma Taina                 jäsen                 

                                      Lauri Mielityinen                     valtuuston puheenjohtaja

                                      Terttu Paananen                       valtuuston varapuheenjohtaja

 

                                     

Asiat                              § 70-79

 

Valitusosoitus                Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 78

 

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________   

                                      puheenjohtaja                                pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja on                 Pihtipudas 11.7. 2019

tarkastettu                     

                                      ____________________          ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja                pöytäkirjantarkastaja

 

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherran-

virastossa                       12.7.-2.8.2019

 

 

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu     Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 9.7.-2.8.2019

 

Allekirjoitus                   ____________________

 

 

 

 

 

KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 

§ 70

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Lisäksi on voimassa, mitä kirkkoneuvosta on säädetty (KL 10 luku 3 § ja KJ 9. luku 1 §).

Kokouskutsu on lähetettävä 3 päivää ennen kokousta ja esityslista 3 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 8.7.2019.

Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkoneuvosto

§ 71

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 11.7.2019 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle

9.7.-2.8.2019 väliseksi ajaksi.

Päätös                               

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Pietiläinen ja Tauno Mattola.

 

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoneuvosto

§ 72

 

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

NUORISOTYÖNOHJAAJA SANNA KETTUSEN IRTISANOUTUMINEN VIRASTAAN

Kirkkoneuvosto

§ 73

Nuorisotyönohjaaja Sanna Kettunen on jättänyt irtisanoutumisensa 8.7.2019. Hän on saanut kolmivuotisen viran toisesta seurakunnasta. Irtisanominen liite 1.

 

Kirkkoherran esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy Sanna Kettusen irtisanoutumisen virastaan.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

VAKINAISEN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN AUKI LAITTAMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 74

Nuorisotyönohjaajan virka on laitettava hakuun. Viran hakuaika on 5.8.2019 asti. Viran vastaanotto on 1.9.2019. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista valitun hakijan on esitettävä rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelyyn liittyen ja hyväksytty lääkärintodistus. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 503 mukainen. Kirkkoneuvosto haastattelee hakijat 15.8. klo 16.00 alkaen.               

 

Kirkkoherran

esitys            

                      Kirkkoneuvosto hyväksyy nuorisotyönohjaajan viran auki laittamisen edellä mainituin ehdoin. Liite 2. Päätöksellä on merkittävä lapsiasiain vaikutus.

 

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 75

Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat:

Ilmastoinnin uudelleen ohjelmointitarjous.

Ruumishuoneen lattian uusimistarjoukset.

AVI:n raportti

Päätös

                                           

                                      Asiat saatettiin kirkkoneuvoston tietoon.

MUUT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 76

                                     

      Päätös          

                                      Muita asioita ei ollut.

 

VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

§ 77

                                      Annetaan liitteen 3 mukainen valitusosoitus.

Päätös                          

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 78

Päätös

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.35.

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                    8/2019

Kokousaika                   Ma 19.8.2019 klo 16.00-

 

Kokouspaikka                Seurakuntatalo, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet                           Arja Huuskonen                      kirkkoherra, puheenjohtaja

                                      Erkki Pietiläinen                      kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja             

                                      Hjelmeroos-Haapasalo Heli      jäsen

                                      Jämsén Reijo                           jäsen                                     

                                      Mattola Tauno                         jäsen                 

                                      Sorri Annikki                          jäsen

                                      Huikari Helli                           varajäsen

                                     

Muut saapuvilla             

olleet                                                                           

                                      Lauri Mielityinen                     valtuuston puheenjohtaja

                                      Terttu Paananen                       valtuuston varapuheenjohtaja

                                      Anna-Maija Ojala                    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

 

Poissa

                                      Kangasluoma Taina                 jäsen                 

                                      Niemi Harri                             jäsen

                                      Rauhala Sanna                         jäsen

 

Asiat                              § 79-88

 

Valitusosoitus                Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 87

 

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________   

                                      puheenjohtaja                                pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja on                 Pihtipudas 19.8.2019

tarkastettu                     

                                      ____________________          ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja                pöytäkirjantarkastaja

 

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherran-

virastossa                       20.8.-9.9.2019

 

 

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu     Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 15.8.-9.9.2019

 

Allekirjoitus                   ____________________

 

 

 

 

 

KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 

§ 79

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Lisäksi on voimassa, mitä kirkkoneuvosta on säädetty (KL 10 luku 3 § ja KJ 9. luku 1 §).

Kokouskutsu on lähetettävä 3 päivää ennen kokousta ja esityslista 3 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 15.8.2019.

Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkoneuvosto

§ 80

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 19.8.2019 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 15.8.-9.9.2019 väliseksi ajaksi.

Päätös                                

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoneuvosto

§ 81

 

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

                                      Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Annikki Sorri ja Reijo Jämsén.

 

 

VAKINAISEN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA

Kirkkoneuvosto

§ 82

Hakuaikaan mennessä saapui yksi hakemus nuorisotyönohjaajan virkaan. Hakija on Jaakko Kinnunen Nastolasta.

 

Kirkkoherran

esitys            

   Kirkkoneuvosto haastattelee Jaakko Kinnusen ja tekee päätöksen. LAVA merkittävä.                       

Päätös

                   Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti Jaakko Kinnusen nuorisotyönohjaajan virkaan.

 

DIAKONIN VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS

Kirkkoneuvosto

§ 83

                      Vuorotteluvapaa on vapaaehtoinen järjestely, jossa työnantaja sitoutuu palkkaamaan vuorotteluvapaan ajaksi työttömän työnhakijan. Sijaisen työajan tulee olla vähintään vuorotteluvapaalle lähtevän työntekijän säännöllisen työajan pituinen ja sijaisen työsuhteen tulee alkaa viimeistään vuorotteluvapaan alkaessa. Vuorotteluvapaan sijaiseksi on löytynyt sopiva henkilö. Hän tulee olemaan päivän työttömänä ennen vuorotteluvapaan sijaisuuden alkua, kuten sopimusehdoissa vaaditaan. Kirkkoherra tulee palkkaamaan hänet viranhaltijapäätöksellä. Merja Koskelan vuorotteluvapaan anomus ohessa liitteenä 1.                     

 

Kirkkoherran esitys

 

                      Kirkkoneuvosto hyväksyy Merja Koskelan vuorotteluvapaa-anomuksen ajalle 17.9. 2019 – 16.3.2020.

Päätös

                      Hyväksytään esityksen mukaan ehdolla, että sijaiseksi löytyy sopiva henkilö.

 

RUUMISHUONEEN LATTIAREMONTTI

Kirkkoneuvosto

§ 84

                      Ruumishuoneen lattia on kärsinyt kosteudesta johtuen ja alkanut painua ruumiskaappien alta. Tästä johtuen lattia on uusittava. Ruumishuone on suojelukohde.

 

Talouspäällikön esitys

                      Talouspäällikkö on pyytänyt tarjouksia remontista. Tarjousten saaminen on ollut haasteellista ilmeisesti rakennusalan hyvästä työllisyydestä johtuen. Tarjoukset esitellään kokouksessa.

Päätös

                      Tarjouspyyntöaikaa lisätään.

 

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 85

Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat:

Päätös

                                      Kehitysvammaistyön yhteisjohtokunnan pöytäkirja

                                      Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan pöytäkirja

                                      Taloustilanne

MUUT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 86

 

      Päätös                         

                                      Keskusteltiin kirkkoneuvoston päätösten julkisuudesta.

Päätettiin, ettei neuvoston pöytäkirjoja lähetetä etukäteen valtuutetuille.

 

VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

§ 87

                                      Annetaan liitteen 2 mukainen valitusosoitus.

 

Päätös                          

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 88

Päätös

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.25.

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA                                                                    9/2019

 

 

Kokousaika                   Pe 13.9.2019 klo 16.00-17.35

 

Kokouspaikka                 Seurakuntatalo, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

 

Saapuvilla olleet

jäsenet                            Arja Huuskonen                       kirkkoherra, puheenjohtaja

                                      Erkki Pietiläinen                       kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja          

                                      Hjelmeroos-Haapasalo Heli      jäsen

                                      Jämsén Reijo                            jäsen                                                       

                                      Mattola Tauno                          jäsen

                                      Rauhala Sanna                         jäsen

                                      Sorri Annikki                           jäsen

                                     

Muut saapuvilla             

olleet                             

                                                        

                                      Terttu Paananen                       valtuuston varapuheenjohtaja

                                      Anna-Maija Ojala                     talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

 

Poissa

                                      Kangasluoma Taina                  jäsen

                                      Lauri Mielityinen                     valtuuston puheenjohtaja

                                      Niemi Harri                              jäsen

 

                                                                                    

Asiat                              § 89-99

 

Valitusosoitus                 Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 98

 

Allekirjoitus                   ______________________    ______________________   

                                      puheenjohtaja                              pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja on                  Pihtipudas 13.9.2019

tarkastettu                      

                                      ____________________                                      ____________________

                                      pöytäkirjantarkastaja                pöytäkirjantarkastaja

 

Pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä

kirkkoherran-

virastossa                       16.9.-4.10.2019

 

 

Pöytäkirjan nähtävä-

näolosta on ilmoitettu      Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 9.9. - 4.10.2019

 

Allekirjoitus                   ____________________

 

 

 

 

KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 

§ 89

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Lisäksi on voimassa, mitä kirkkoneuvosta on säädetty (KL 10 luku 3 § ja KJ 9. luku 1 §).

Kokouskutsu on lähetettävä 3 päivää ennen kokousta ja esityslista 3 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 6.9.2019.

Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Kirkkoneuvosto

§ 90

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 13.9.2019 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle

9.9.-4.10.2019 väliseksi ajaksi.

Päätös                               

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Rauhala ja Erkki Pietiläinen.

 

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoneuvosto

§ 91

 

Esitys

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

VAKINAISEN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA

Kirkkoneuvosto

§ 92

Virkaan valittu henkilö ei ottanut virkaa vastaan. Näin virka laitettiin uudelleen hakuun. Hakuaika päättyy 11.9. Jos päteviä hakijoita ei löydy, niin kirkkoneuvosto voi haastatella epäpätevät hakijat ja valita henkilön määräaikaiseen virkaan vuodeksi.

 

 

Kirkkoherran

esitys           

                      Kirkkoneuvosto haastattelee valitut hakijat ja tekee päätöksen. LAVA merkittävä. Kirkkoneuvosto haastatteli ainoan pätevän hakijan Sanna Heininevan Toholammilta.         

 

Päätös

                      Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti nuorisotyönohjaajan virkaan Sanna Heininevan.

 

HAUTAPAIKKAVARAUSANOMUS

Kirkkoneuvosto

§ 93                                                                    

Matti Varha anoo hautapaikkaa Os. 2 n:o 314 itselleen ja puolisolleen Leena Varhalle Os 2 n:o 315. Perusteluksi hän ilmoittaa, että he haluavat vierekkäiset paikat vanhempien hautapaikkojen läheisyydestä. Seurakuntamestarin mukaan paikkojen varaamiselle ei ole estettä.

                                          

Talouspäällikön

esitys

                                      Kirkkoneuvosto myöntää kyseiset hautapaikat Matti ja Leena Varhalle.

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

RUUMISHUONEEN LATTIAREMONTTI

                      Kirkkoneuvosto 19.8.2019 § 84

                      Ruumishuoneen lattia on kärsinyt kosteudesta johtuen ja alkanut painua ruumiskaappien alta. Tästä johtuen lattia on uusittava. Ruumishuone on suojelukohde.

Talouspäällikön esitys

                      Talouspäällikkö on pyytänyt tarjouksia remontista. Tarjousten saaminen on ollut haasteellista ilmeisesti rakennusalan hyvästä työllisyydestä johtuen. Tarjoukset esitellään kokouksessa.

                      Päätös

                      Tarjouspyyntöaikaa lisätään.

Kirkkoneuvosto

§ 94

 

Talouspäällikön esitys

                      Ruumishuoneen lattiaremontista saatiin jatkoajan jälkeen kaksi tarjousta, toinen Teemu Moisiolta ja toinen Jussi Vasalammelta. Kirkkoneuvosto tutustuu tarjouksiin kokouksessa ja tekee sitten päätöksen niistä.

 

Päätös

                      Remontti toteutetaan kiinteistöntarkastajien ehdotuksen mukaisesti siten, että lattia katkaistaan ruumiskaappien kohdalta ja sinne tehdään valu. Toisen huoneen monttu peitetään murskeella ja päälle valetaan betonikansi. Jussi Vasalammen tarjous oli 4630 € ja Teemu Moision 4125 €. Kirkkoneuvosto päätti valita remontin tekijäksi edullisemman tarjouksen jättäneen Teemu Moision tarjouksen.

 

 

PIHTIPUTAAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN JA SEURAKUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS

Kirkkoneuvosto

§ 95

Kunnan ja seurakunnan työntekijöistä muodostunut työryhmä suunnitteli palavereissa yhteistyösopimuksen, joka selkeyttää yhteistyön muotoja. Yhteistyösopimuksen liitteinä ovat Pihtiputaan kunnan varhaiskasvatuksen ja Pihtiputaan seurakunnan yhteistyösuunnitelma, Putaanvirran koulun ja Pihtiputaan seurakunnan yhteistyösuunnitelma sekä Muurasjärven koulun ja Pihtiputaan seurakunnan yhteistyösuunnitelma. Sopimus tarkastetaan vuosittain. Liite 1.

 

Kirkkoherran

esitys                                                                           

Kirkkoneuvosto hyväksyy yhteistyösopimuksen liitteineen. LAVA merkittävä.

 

Päätös

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 96

Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat:

Päätös

                                      Talousasiat

                                      Kirkkoherran viranhaltijapäätös 3/2019

                                      Jumalanpalvelussuunnitelma syksy 2019

 

MUUT ASIAT

Kirkkoneuvosto

§ 97

 

      Päätös          

                                      Muita asioita ei ollut.

 

VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

§ 98

                                      Annetaan liitteen 2 mukainen valitusosoitus.

 

Päätös                          

                                      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto

§ 99

Päätös

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.35.